۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير
سید مهدی نوریان
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,زبان و ادبیات فارسی,تهران,ایران,1355-1359
جستجو:
|
از حکیم غزنوی بشنو تمام.اثر پذیری مولانا از سنائی,از بلخ تا قونیه,بین المللی,سخنرانی,1390,سید مهدی نوریان | جزئیات
دندان مزد استانبول,هفته پژوهش,هفته پژوهش,سخنرانی,1390,سید مهدی نوریان | جزئیات
لزوم و اهمیت چاپ عکسی نسخ منحصر,همایش نسخ خطی,بین المللی,سخنرانی,1388,سید مهدی نوریان | جزئیات
زادروز مولانا,همایش بینالمللی بزرگداشت اندیشه های جهانی مولانا جلال الدین بلخی,بین المللی,سخنرانی,1388,سید مهدی نوریان | جزئیات
تبریز دیار آشنایی,چهارمین همایش انجمن ترویج زبان فارسی,ملی,سخنرانی,1388,سید مهدی نوریان | جزئیات
حافظ عصاره فرهنگ ماست ,بزرگداشت حافظ,منطقه ای,سخنرانی,1387,سید مهدی نوریان | جزئیات
تاثیرآثارمولانابرشعرحافظ,حافظ ومولانا,منطقه ای,سخنرانی,1387,سید مهدی نوریان | جزئیات
حکمت فردوسی,فردوسی و حماسه سرایی در ایران و آسیای مرکزی,بین المللی,سخنرانی,1387,سید مهدی نوریان | جزئیات
نقدوتحلیل روضه الانوار ,چهره گشایی روضه الانوار,منطقه ای,سخنرانی,1387,استاددکترمصفا,سید مهدی نوریان | جزئیات
آموختن زبان متون,سومین سمینار انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,بین المللی,سخنرانی,1387,سید مهدی نوریان | جزئیات
حکمت فردوسی و مولانا,بزرگداشت فردوسی,ملی,سخنرانی,1386,سید مهدی نوریان | جزئیات
اندیشه های مولانادر اشعار شور انگیز صائب,بزرگداشت مولانا,بین المللی,سخنرانی,1386,سید مهدی نوریان | جزئیات
حصه مولانا ازکلیله و دمنه,انجمن استادان فارسی هند,بین المللی,سخنرانی,1386,سید مهدی نوریان | جزئیات
پیوستگی ادبیات ایران باتاریخ,نخستین سمینار انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,هفته پژوهش,سخنرانی,1385,سید مهدی نوریان | جزئیات
قصب نرگس یا قصب زرکش,بزرگداشت حافظ,ملی,سخنرانی,1385,سید مهدی نوریان | جزئیات
استادحبیب یغمایی,چهره گشایی ارجنامه,منطقه ای,سخنرانی,1385,سید مهدی نوریان,دکترحسن انوری دکترمنصوررستگار | جزئیات
سراپرده زد بر لب رودبار,شاهنامه پژوهی,ملی,سخنرانی,1385,سید مهدی نوریان | جزئیات
The Influence of the Persian language and Culture on India,International Seminar, "Impact of Persian Language and Culture on India". 2nd-4th April, 2005 DRS programme,بین المللی,سخنرانی,1384,سید مهدی نوریان | Detail
شعر پارسی در سرزمین پارس پیش از سعدی,کنگره بزرگ فارس شناسی,ملی,سخنرانی,1384,سید مهدی نوریان | جزئیات
ادبیات محض، ادبیات کاربردی,روشن تر از روشن,ملی,سخنرانی,1384,سید مهدی نوریان | جزئیات
سلطان ناقدان,بزرگداشت استادفروزانفر,ملی,سخنرانی,1383,سید مهدی نوریان | جزئیات
نخستین شاعران فارسی گوی هند,نفوذ زبان وادب وفرهنگ ایران در هند,بین المللی,سخنرانی,1383,سید مهدی نوریان | جزئیات
برخی دشواریهای دیوان ناصرخسرو,بزرگداشت ناصرخسرو,بین المللی,سخنرانی,1382,سید مهدی نوریان | جزئیات
شاعران سرزمین پارس پیش از سعدی,بزرگداشت سعدی,ملی,سخنرانی,1380,سید مهدی نوریان | جزئیات
استاد همایی در برابرنظره ی اولی یافرایند تقلیل,بزرگداشت استاد همایی,ملی,سخنرانی,1379,سید مهدی نوریان | جزئیات
جایگاه نظامی درادبیات عرفانی,کنگره نظامی گنجه ای,بین المللی,سخنرانی,1370,سید مهدی نوریان | جزئیات
شعرالعجم,مسایل زبان فارسی درشبه قاره هند,بین المللی,سخنرانی,1365,سید مهدی نوریان | جزئیات
سنایی شاعر اجتماع,ششمین سمینار انجمن استادان فارسی هند,بین المللی,سخنرانی,1363,سید مهدی نوریان | جزئیات
یکی ازفوایددیوان صایب,پنجمین سمینارانجمن استادان فارسی هند,بین المللی,سخنرانی,1362,سید مهدی نوریان | جزئیات
قافیه اندیشی مولانا,بیست وپنجمین سمینار انجمن استادان فارسی هند,بین المللی,سخنرانی,سید مهدی نوریان | جزئیات
ازرودکی تاحافظ,کنگره رودکی,بین المللی,سخنرانی,سید مهدی نوریان | جزئیات
پارسی خجندی,کنگره ایرانشناسی,بین المللی,سخنرانی,سید مهدی نوریان | جزئیات
جستجو:
|
دیدگاه و زبان عرفانی میبدی بر اساس تفسیر کشف الاسرار,دکتری,1394,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مهدی نوریان
اخلاقیات در انوار سهیلی با تکیه بر اخلاق ناصری,کارشناسی ارشد,1393,محسن محمدی فشارکی,سید مهدی نوریان
تحلیل نماد ها و کهن الگو ها در داستان سمک عیار بر اسا نظریه یونگ,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,محسن محمدی فشارکی,سید‌محسن فاطمی
تبیین و تحلیل جایگاه مفاهیم اخلاقی در منظومه های عاشقانه,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل بخش اساطیری پهلوانی شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,محمود براتی خوانساری,سیده مریم روضاتیان
تحلیل سبک ادبی وزبانی اشعار مشفق کاشانی (با تکیه بر غزلیات),کارشناسی ارشد,1392,محمود براتی خوانساری,سید مهدی نوریان
تصحیح و تحشیه بحر الفضائل فی منافع الافاضل محمد بن قوام بدر خزانه بلخی,کارشناسی ارشد,1392,سید مهدی نوریان,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
بررسی و تحلیل مفاهیم اخلاقی در منظومه‌های عاشقانه ادبیات فارسی تا پایان قرن ششم هجری,دکتری,1392,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل ساختاری گونه های ادبیات غنایی از آغاز تا ابتدای تا ق هفتم,دکتری,1392,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید مهدی نوریان,محمد رضا نصر اصفهانی,حسن ذوالفقاری
بررسی و تحلیل شعر نسیم شمال و تبیین جایگاه وی در شعر مشروطه,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
بررسی و تحلیل شعر نسیم شمال وتبیین جایگاه وی در شعر مشروطه,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,دکترسیدمرتضی هاشمی
درآمدی بر کرامات عارفان ووی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای ساختاری آن براساس اسرارالتوحید وتذکرة الاولیاء,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,دکترمحسن محمدی فشارکی
آشنایی زدایی در غزلیات شمس,کارشناسی ارشد,1389,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,سید مهدی نوریان
بررسی مفهوم فقر و درویشی در مثنوی,کارشناسی ارشد,1389,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید مهدی نوریان
بررسی و تحلیل تقاضا و درخواست در شعر فارسی از قرن هفتم تا پایان قرن نهم (سبک عراقی),کارشناسی ارشد,1389,علی اصغر باباصفری,سید مهدی نوریان
مقدمه ،تصحیح و تحشیه کفایه التعلیم فی الصناعه التنحیم,دکتری,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی
در آمدی بر کرامات عارفان و ویژگی های ساختاری آن بر اساس اسرار التوحید و تذکره الاولیاء,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,محسن محمدی فشارکی
مقدمه و تصحیح مقصد الاقصی عزیز الدین نسفی,کارشناسی ارشد,1389,محسن محمدی فشارکی,سید مهدی نوریان
سیمای معنوی و عرفانی حضرت محمد(ص) در آثارمنظوم ناصر خسرو، سنایی، نظامی و خاقانی,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محمد رضا نصر اصفهانی
تحلیل رویاهای شاهنامه بر اساس دیدگاه یونگ,کارشناسی ارشد,1389,سید مهدی نوریان,مهرداد کلانتری,حسین آقا حسینی دهاقانی
مقدمه تصحیح وتحشیه نیمه نخست کتاب تاریخی-ادبی تاج المآثر,دکتری,1388,سید مهدی نوریان,غلامحسین شریفی ولدانی,محمد رضا نصر اصفهانی
نقد شروح بوستان سعدی,کارشناسی ارشد,1388,سید مهدی نوریان,محسن محمدی فشارکی
نقد شروح هفت پیکر نظامی,کارشناسی ارشد,1388,سید مهدی نوریان,مهدی تدین
شکواییه درسبک عراقی,کارشناسی ارشد,1388,محمود براتی خوانساری,علی اصغر باباصفری,سید مهدی نوریان
بررسی ومقایسه شرح های خالقی مطلق کزازی و جوینی بر جلد اول شاهنامه فردوسی,کارشناسی ارشد,1388,سید مهدی نوریان,محمد رضا نصر اصفهانی,تقی اجیه
بررسی تطبیقی عشق از دیدگاه مولوی و امام خمینی,کارشناسی ارشد,1388,طاهره خوشحال دستجردی,سید مهدی نوریان
تصحیح وتحشیه اصول الفصول,دکتری,1387,سید مهدی نوریان
مقدمه تصحیح و نحشیه منتخب روضه الناظر و نزهة الخاطر اثر عزالدین عبدالعزیز کاشانی ,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,غلامحسین شریفی ولدانی,محسن محمدی فشارکی,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول
[.جایگاه صور خیال در شعر کودک,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مهدی نوریان
توصیف دوزخ و بازتاب آن در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی و منطق الطیر عطار,کارشناسی ارشد,1387,محمد رضا نصر اصفهانی,محمود براتی خوانساری,سید مهدی نوریان
تصحیح , تحشیه و مقدمه ای بر اصل شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول از رضا قلی خان هدایت,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,محسن محمدی فشارکی,علی اصغر باباصفری
مقدمه , تصحیح و تحشیه مثنوی سلیمان و بلقیس و دیوان حیاتی گیلانی,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,علی اصغر باباصفری,محمود براتی خوانساری
مقدمه و تصحیح دیوان خاوری شیرازی,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل و بررسی طلب و درخواست در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1387,علی اصغر باباصفری,سید مهدی نوریان
بررسی اصطلاحات علوم قرآنی در آثارادبی تا قرن ششم,دکتری,1386,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مهدی نوریان
نقد شروح لیلی و مجنون نظامی,کارشناسی ارشد,1386,سید مهدی نوریان,سید علی اصغر میرباقری فرد
باستان گرایی (آرکائیسم) در داستان کوتاه فارسی,کارشناسی ارشد,1386,سید مهدی نوریان,طاهره خوشحال دستجردی
شرح ترکیبات دیوان کمال الدین اسماعیل,کارشناسی ارشد,1386,محسن محمدی فشارکی,طاهره خوشحال دستجردی,سید مهدی نوریان
بررسی زندگی و شعر ژاله قائم مقامی,کارشناسی ارشد,1386,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی
بازتاب مضامین اجتماعی و فرهنگ مردم در دیوان صائب و تأثیر آن آن در تصویرسازیهای این شاعر,دکتری,1385,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمد فشارکی
بررسی و تحلیل ادبیات منظوم لری در استان کهگلویه و بویراحمد,کارشناسی ارشد,1385,محمود براتی خوانساری,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,سید مهدی نوریان
پیوندهای کودکان و نوجوانان با شاهنامة فردوسی,کارشناسی ارشد,1385,سید مهدی نوریان,جمشید مظاهری سیچانی
تاثیر پذیری مثنوی معنوی از انجیل مقدس و بررسی مضامین مشابه,کارشناسی ارشد,1385,سید مهدی نوریان
مقایسة انتقادی حافظ نامة بهاء الدین خرمشاهی با دیگر شرح های معاصر دیوان حافظ,کارشناسی ارشد,1385,سید مهدی نوریان
بررسی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اخلاقی مخزن الاسرار نظامی و بوستان سعدی,کارشناسی ارشد,1385,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید مهدی نوریان
شرح مشکلات راحه الصدورو آیه السرور راوندی به ضمیمه ی پژوهش در جنبه های ادبی آن ,دکتری,1385,سید مهدی نوریان,مهدی تدین,اسحاق طغیانی اسفرجانی
تصحیح منظومه حماسی علی نامه,دکتری,1384,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مهدی نوریان
سیمای جامعه در شعر سنایی,دکتری,1384,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید مهدی نوریان,غلامحسین شریفی ولدانی
تحلیل قضا و قدر از دیدگاه علامه طباطبایی و مولوی,کارشناسی ارشد,1383,مجید صادقی حسن آبادی,سید مهدی نوریان
تصحیح دیوان درویش عباس جزی,دکتری,1383,سید مهدی نوریان
تحلیل قضا و قدر از دیدگاه علامه طباطبایی و مولوی,کارشناسی ارشد,1383,سید مهدی نوریان
شرح مشکلات دیوان سنایی غزنوی,دکتری,1382,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید مهدی نوریان
تحلیل ساخت روایی مثنوی معنوی,دکتری,1382,سید مهدی نوریان
شرح مشکلات دیوان سنایی غزنوی,دکتری,1382,سید مهدی نوریان
تصحیح مجموعه تدیعیه ,کارشناسی ارشد,1382,سید مهدی نوریان
غزلیات صادقی کتابدار,کارشناسی ارشد,1382,سید مهدی نوریان
ترجمه منظوم مولانا شوقی از دیوان اشعار منسوب به حضرت علی ع,دکتری,1381,سید مهدی نوریان
شرح نیمه اول سنباد نامه ظهیری سمرقندی,کارشناسی ارشد,1381,سید مهدی نوریان
احیاء و تحشیه تذکر ماثر الباقریه به همراه بررسی شعر اصفهان ,دکتری,1380,سید مهدی نوریان
تصحیح دیوان نیکی اصفهانی,کارشناسی ارشد,1380,سید مهدی نوریان
فرهنگ تعریفات مثنوی,دکتری,1379,اسحاق طغیانی اسفرجانی,جمشید مظاهری سیچانی,سید مهدی نوریان
گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه,کارشناسی ارشد,1379,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید مهدی نوریان
تصحیح و شرح جواهرالاسرار و شیخ آذری طوسی,دکتری,1379,سید مهدی نوریان
تصحیح و تحشیه ی ریاض الملوک فی ریاضات السلوک نظامی شامی,کارشناسی ارشد,1378,اسحاق طغیانی اسفرجانی,عبدالغنی ایروانی زاده,سید مهدی نوریان
تصحیح دیوان ولی دشت بیاضی,کارشناسی ارشد,1378,سید مهدی نوریان
تصحیح و تحشیه ریاض الملوک فی ریاضیات السلوک نظامی شامی,کارشناسی ارشد,1378,سید مهدی نوریان
تصحیح مثنوی نقش بدیع از غزالی مشهدی,کارشناسی ارشد,1377,سید مهدی نوریان
داستان سلیمان در درادب فارسی,کارشناسی ارشد,1377,سید مهدی نوریان
تصحیح تحفه الملوک ,کارشناسی ارشد,1377,سید مهدی نوریان
تصحیح تحفه الملوک,کارشناسی ارشد,1377,سید مهدی نوریان,اسحاق طغیانی اسفرجانی
شرح لغات و مشکلات عتبه الکتبه,کارشناسی ارشد,1376,سید مهدی نوریان
تصحیح و تشریح سبحه الابرار نورالدین عبدالرحمان جامی,کارشناسی ارشد,1376,سید مهدی نوریان
تصحیح دیوان غزلیات صافی اصفهانی,کارشناسی ارشد,1376,سید مهدی نوریان
تاریخ ادبیات گیلان تا سال 1300 هجری قمری ,کارشناسی ارشد,1376,سید مهدی نوریان
شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان
تصحیح و شرح یوسف و زلیخا نورالدین عبدالرحمان جامی,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان
تاریخ سیاسی اجتماعی اقتصادی فارس در عهد ایلخانان,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان
شعر و تحلیل منتخب غزلیات خواجوی کرمانی,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان
حیرت در ادبیات عرفانی سنایی و عطار,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان
شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی,کارشناسی ارشد,1375,سید مهدی نوریان,حسین آقا حسینی دهاقانی
شرح سی قصیده از سنایی غزنوی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
حکمت علمی در کلیله و دمنه,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
شرح کامل جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
شرح مفردات ترکیبات مفاهیم ابیات دشوار و برخی صنایع بدیعی ,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
شرح اعلام اشخاص و مکانهای دیوان حکیم سنایی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
فرهنگ برابریهای فارسی واژه های قرآنی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
چهره های اساطیری مشترک در شاهنامه متون اوستایی پهلوی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
فرهنگ سمبلیک مثنوی معنوی مولوی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
بررسی ویژگیهای زبانی زبانی و دستوری گویش گزی,کارشناسی ارشد,1374,سید مهدی نوریان
سیر ترجیع بند و ترکیب بند در شعر فارسی,کارشناسی ارشد,1372,سید مهدی نوریان,دکتراسمعیل حاکمی والا
تصحیح دیوان حیاتی گیلانی,دکتری,سید مهدی نوریان
فرهنگ تعریفات مثنوی,دکتری,سید مهدی نوریان
صور خیال در شعر معاصر,کارشناسی ارشد,سید مهدی نوریان
جستجو:
|
دندان مزد استانبول فصلی از کتاب خرد بر سر جان -(418-405ص),تالیف,انتشارات سخن با همکاری قطب فردوسی شناسی دانشگاه مشهد,1391,دکتر یاحقی,دکتر راشد محصل,سید مهدی نوریان
فرهنگ لغات وترکیبات وتعبیرات دیوان ناصر خسرو-مجلد دوم,تالیف,دانشگاه تهران-دانشگاه مک گیل-کانادا,1388,مهدی محقق,کبری بستان شیرین,سید مهدی نوریان
فرهنگ لغات وترکیبات دیوان ناصرخسرو,تالیف,انجمن مفاخر,1387,دکترمحقق,سید مهدی نوریان,بستان شیرین
بخش تاج هدهد از کتاب شاخه های شوق یادگارنامه بهاالدین خرمشاهی از صفحه 961-953,تالیف,نشر قطره نشر شهاب,1387,سید مهدی نوریان
از کوهسار بی فریاد,تالیف,جامی,1375,محمود خیرالهی,سید مهدی نوریان
دیوان مسعود سعد,تصحیح,انتشارات کمال,1364,سید مهدی نوریان
گزیده اشعار مسعود سعد,تالیف,کمال,سید مهدی نوریان
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal