نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
معرفي رياست دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده</span>دانشكده
آيين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاريخ</span>تاريخ
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زبان و ادبيات فارسي</span>زبان و ادبيات فارسي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علوم اجتماعي</span>علوم اجتماعي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علوم قرآن و حديث</span>علوم قرآن و حديث
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلسفه</span>فلسفه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلسفه وكلام اسلامي</span>فلسفه وكلام اسلامي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معارف</span>معارف
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان مقاطع مختلف</span>ليست دانشجويان مقاطع مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
علوم اجتماعي
علوم قرآن و حديث
معارف
فلسفه و كلام اسلامي
فلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
علوم اجتماعي
علوم قرآن و حديث
معارف
فلسفه و كلام اسلامي
فلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
علوم اجتماعي
علوم قرآن و حديث
معارف
فلسفه و كلام اسلامي
فلسفه
ليست دانشجويان برتر
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته ارتقاء</span>كميته ارتقاء
فرم ها
آيين نامه ها
اطلاعيه ها
Collapse TopMenuTopMenu
Collapse درباره دانشگاهدرباره دانشگاه
معرفي دانشگاه
تاريخچه دانشگاه
رياست دانشگاه
تشكيلات سازماني دانشگاه
نقشه دانشگاه
آمار آموزشي دانشگاه
امكانات و ظرفيت هاي آموزشي
گالري تصاوير
تور مجازي(همراه با صورت تصاوير 360 پانوراما)
درباره شهر اصفهان
پذيرش دانشجو
دانشجويان
اعضاي هيات علمي
كارمندان
ورود به پرتال
Collapse RightMenuRightMenu
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
هيأت رئيسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
آموزشي
پژوهشي
دانشجويي
اعضاي هيأت علمي
معرفي كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان دانشكده</span>دانشجويان دانشكده
ليست دانشجويان مقاطع مختلف
ليست دانشجويان برتر
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي</span>امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي
امكانات پژوهشي
مراكز تحقيقاتي
دستاوردهاي علمي پژوهشي
آيين نامه ها
كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزشي
اخبار و اطلاعيه هاي دانشكده
پيوندهاي مفيد
تماس با مسئولين دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت هاي فرهنگي</span>فعاليت هاي فرهنگي
فعاليت هاي انجام شده
فعاليت هاي آينده
اخبار داغ فرهنگي دانشجويي
فعاليت هاي انجام شده
فعاليت هاي آينده
تقويم آموزشي
Collapse تاریخ و ایران شناسیتاریخ و ایران شناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse فلسفهفلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse BottomMenuBottomMenu
صفحه اصلي دانشگاه
پرسش و پاسخ (HLP)
ساختار سازماني
راهنماي تلفن
تماس با ما
پيوندهاي مفيد
سامانه ها
Collapse متفرقهمتفرقه
درباره دانشگاه
معرفي دانشكده
ارتباط با ما
نقشه سايت
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه تاريخ
گروه زبان و ادبيات فارسي
گروه علوم اجتماعي
گروه علوم قرآن و حديث
گروه فلسفه
گروه فلسفه و كلام اسلامي
گروه معارف
ليست گروه هاي آموزشي
ساير فعاليت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دانشكده</span>معرفي دانشكده
تاريخچه
فضاها و امكانات آموزشي
نقشه
آلبوم تصاوير
تور مجازي دانشكده
دانشجويان
اعضا هيئت علمي
كاركنان
test
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليتها(محتوا)</span>فعاليتها(محتوا)
كنفرانس ها
كارگاههاي آموزشي
انجمن ها
نشريات داخلي
دوره هاي آموزشي
مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه
قطب تحقيق در متون حكمي و عرفاني
پرسش و پاسخ
testttt
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي دانشجويي</span>انجمن هاي علمي دانشجويي
انجمن علمي تاريخ
انجمن علمي علوم اجتماعي
انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي
اخبار داغ فرهنگي دانشجويي
لينك سايت خانه حكمت
تقويم آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي هيئت علمي متفرقه</span>اعضاي هيئت علمي متفرقه
گروه تاريخدانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal