۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
علي اكبر كجباف
گروه آموزشی : تاريخ
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,تاريخ - تاريخ ايران بعد از اسلام,دانشگاه شهيد بهشتي,1382
M.Sc.,تاريخ,دانشگاه تهران,1372
B.Sc.,تاريخ,دانشگاه اصفهان,1368
جستجو:
|
Rereading the Narrative of "the Liberation of Hormuz" Based on the Historical Text in Persian,پژوهش هاي تاريخي,1402
حميد اسدپور, علي اكبر كجباف, حسين اسكندري
The Effect of Natural Crises on the Condition of Villagers in Isfahan Province during the Pahlavi Period 1925-1978,پژوهش هاي علوم تاريخي,1402
شهرزاد محمدي آئين, علي اكبر جعفري, علي اكبر كجباف
A comparative study of the representation of S?ratu Ras?li l-L?h (PBUH) and the history of Islam in Hagarism and Faces of Muhammad,پژوهش هاي علوم تاريخي,1402
بهنام نصر اصفهاني, اصغر منتظرالقائم, علي اكبر كجباف
Travelogues and processes influencing how power was exercised during the Safavid period, from Shah Ismail to the coming to power of Shah Abbas (907-996 A.H),پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام,1401
مجتبي ذهابي, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
Explaining the role of relative deprivation in joining the social classes to the Abbasid movement,تاريخ اسلام و ايران,1401
محمد آزغ, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
Explanation the performance of Kadkhodayan in the management of natural crises in thevillages of Isfahan province in the Pahlavi period of 1978-1925,تاريخ ايران,1400
شهرزاد محمدي آئين, علي اكبر جعفري, علي اكبر كجباف
Ambassadors and a narrative of the decline of power relations in the Safavid court in travelogues (From Shah Safi to Shah Sultan Hussein),تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي,1400
مجتبي ذهابي, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
Explaining and analyzing the status of social capital and public trust in Safavid Iran Analysis of the role of trust culture in the economic system of Safavid Iran,جامعه پژوهي فرهنگي,1400
رضا روحاني, علي اكبر كجباف
Investigation of the Safawids' Approach In Adding the Third Testimony into the Adhan,شيعه شناسي,1400
سيدجواد عابدي شهري, علي اكبر كجباف
اخلاق اجتماعي ايرانيان در دوره صفويه از نگاه شاردن,,1400
سيدجواد عابدي شهري, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد, محمدعلي چلونگر
Iranian women in the Gurkani court of India and their role in the political issues of this period (1502- 1722 AH),مطالعات شبه قاره,1399
زهره قديري ده چشمه, علي اكبر جعفري, علي اكبر كجباف
تبيين شكل گيري و علل جنبش هاي برازبنده، سنباد،اسحاق ترك،استادسيس، المقنع و بابك خرمدين ( با تاكيد بر نظريه محروميت نسبي تد رابرت گر),,1399
فريدون اله ياري, محمد آزغ, علي اكبر كجباف
اهميت «انجامه ها» در شناخت ارزش هاي تاريخي نسخه خطي «جنگ احمد غلام» (تاريخ كتابت: 1142 - 1135ق),,1399
وحيد عابدين پور, علي اكبر كجباف, معصومه سمائي دستجردي
Women in the Gurkani Court of India and their Role in the Development of Persian Language and Literature (932-1135 AH),كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي(كاوش نامه سابق)-دانشگاه يزد,1399
زهره قديري ده چشمه, علي اكبر جعفري, علي اكبر كجباف
تبيين جامعه شناختي علل پيوستن طبقات اجتماعي به شورش بابك خرمدين برضد عباسيان (با تاكيد بر نظريه محروميت نسبي تد رابرت گر),,1399
محمد آزغ, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
تحليل رويكرد ديني تاريخ نگاران ايلخاني به جايگاه نهاد وزارت,,1399
رضا بيطرفان, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
خود مشت مالي در تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران؛ نگاهي انتقادي به حكومت پهلوي و دلايل سقوط آن,,1398
اصغر منتظرالقائم, ابوالفضل اسكندري فاروجي, علي اكبر كجباف, هادي وكيلي
بررسي وضعيت توليد ملي در رژيم پهلوي از منظر كارشناسان تاريخ انقلاب اسلامي,,1398
سعيد محمدخاني, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
بررسي علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامي در ايران از منظر كارگزاران حكومت پهلوي: يك پژوهش موضوع محور در تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد,,1398
ابوالفضل اسكندري فاروجي, اصغر منتظرالقائم, علي اكبر كجباف
فعاليت هاي حزب توده در مدارس خراسان (1321-1335ش),,1398
كبري نودهي, علي اكبر كجباف, مرتضي نورائي, هادي وکيلي
بررسي تاريخي روند مبارزه با آبله در ايران در سال هاي ???? تا ????ش/ ???? تا ????م (برنامه هاي عمراني اول تا سوم),,1398
شهناز خواجه, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
بررسي كاركردهاي وقف شوشتر در دوره پهلوي(1304-1357ش/1925-1978),,1398
علي اكبر كجباف, پروين بيک محمدي, مرتضي نورائي
تحليلي بر بازتاب چرايي و چگونگي ابعاد و وجوه اعمال قدرت سياسي شاه عباس در روايت هاي سفرنامه نويسان عصر صفوي,,1398
مجتبي ذهابي, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
عملكرد ملاكين و مسئولين حكومتي در بحران ارزاق عمومي (غله) و پيامدهاي آن در ايران سال ????-???? ش/ ????-???? ميلادي,,1398
ميثم صاحب, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
زمينه هاي بحران ارزاق عمومي (غله) توسط بريتانيا در ايران و مديريت بر آن در نيم? غربي كشور سال هاي 1296و1297ش/1917و1918م,,1398
ميثم صاحب, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
تأثير شيوه هاي اعمال قدرت شاهان صفوي بر واگرايي هويتي اقليت ها در دور? دوم حكومت صفويه بر اساس گزارش سفرنامه ها,,1397
مجتبي ذهابي, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
بررسي مبارزه با مالاريا در ايران در سال هاي ???? تا ????ش/ ???? تا ????م (برنامه هاي عمراني اول تا سوم),,1397
شهناز خواجه, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل وضعيت جمعيت و تاثير كشاورزي بر آن در دوره صفويه,,1397
علي اكبر كجباف, مجتبي منصوريان, اصغر فروغي ابري
سياست هاي روسيه در تسلط اقتصادي بر مسيرهاي تجاري شمال و شمال غرب ايران از طريق ساخت راه (با تاكيد بر اسناد امتياز نامه هاي راه تبريز به قزوين در دوره قاجار),,1397
حسين اسماعيلي, علي اكبر كجباف, مرتضي نورائي
تاريخ نگاري انقلاب اسلامي ضرورت ها وبايستگي ها,,1397
ابوالفضل اسکندري فاروجي, اصغر منتظرالقائم, علي اكبر كجباف, هادي وکيلي
تاريخ نگاري انقلاب اسلامي؛ ضرورت ها و بايستگي ها,مطالعات انقلاب اسلامي,1397
ابوالفضل اسكندري فاروجي, اصغر منتظرالقائم, علي اكبر كجباف, هادي وكيلي
عملكرد اسكندر مقدوني در حوزه خليج فارس,,1397
علي اكبر كجباف, اسماء خاوشي
بررسي ابعاد تحولات روابط ايران با روسيه در دوره صفوي,,1397
علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد, قاسم چراغچي
فراز و فرود فازسياسي سازمان مجاهدين خلق در مشهد (1357-1360),,1396
کبري نودهي, علي اكبر كجباف, مرتضي نورائي, هادي وکيلي
زمينه هاي ارتباط و دلايل مشكلات در مناسبات ايران و افغانستان(1324-1344ه.ق),,1396
كبري نودهي, علي اكبر كجباف
ارزيابي حقوق مالكيت در دوره ي صفويه (با تكيه بر آراي داگلاس نورث نونهادگرا),,1396
علي اكبر كجباف, اصغر فروغي ابري, مجتبي منصوريان
بررسي و تحليل مولفه هاي جريان تاريخ نگاري چپ ( كمونيستي ) ايراني در اولين دهه پس از انقلاب اسلامي 1357 ش,,1396
زينب احمد وند, مرتضي دهقان نژاد, علي اكبر كجباف, عبدالله عطايي
آرمانشهر شاعران چپ گراي مشهد(1320 تا 1325),,1395
كبري نودهي, علي اكبر كجباف, مرتضي نورائي, هادي وكيلي
روسي سازي تزاريسم در قفقاز - تغييرا ت اداري و جمعيتي,,1395
قاسم چراغچي, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
تاريخ نگاري و تاريخ نگري خاندان منجم يزدي,,1395
ابوالحسن فياض انوش, علي اكبر كجباف, غلامرضا مهدي
An analytical study on ministerial organisations status in the historiography of Ravandi ,Iran,,1395
رضا بيطرفان, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
بررسي تاثير ساخت و تسطيح راه ها و محورهاي ارتباطي اصفهان بر توسعه صنعت گردشگري دوره پهلوي (1304-1357ش/1925-1979م),,1395
سميه بختياري, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
نقش خاندان نوبخت در پيوند بخشيدن به انديشه ايراني و شيعه,,1395
نجم الدين گيلاني, علي اكبر كجباف, سيداصغر محمودآبادي
تبيين و بررسي جغرافياي تاريخي و راه هاي تجار سرزمين هاي ميان ايران روسيه از دوره صفويه تا دوره محمدشاه قاجار,,1395
حسين اسماعيلي نصرآبادي, علي اكبر كجباف, مرتضي نورائي
تبيين و بررسي جغرافياي تاريخي و راه هاي تجاري سرزمين هاي ميان ايرانو روسيه از دوره صفويه تا دوره محمدشاه قاجار,,1395
علي اكبر كجباف
تبيين تاثير درآمدهاي نفتي در پيدايش نهادهاي جديد (آموزش و مطبوعات) در ايران و نقش اين عوامل در شكل گيري زمينه هاي انقلاب اسلامي ايران (???? تا 1357 ش/1953 تا ???? م),,1395
مرتضي دهقان نژاد, علي اكبر كجباف, عبدالکاظم مجتبي زاده
تحليل مقايسه اي شرايط اجتماعي برآمدن حروفيه و نقطويه « دوره تيموري و صفوي »,,1394
معصومه گودرزي, علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل زمينه هاي رشد فلسفه در آل بويه,,1394
علي اكبر كجباف, سعيد موكدي
خاندان دولتشاهي در مواجهه با عثماني,,1394
علي اكبر كجباف
خاندان دولتشاهي در مواجهه با عثماني,,1394
علي اكبر كجباف
نقش خاندان مهران در تحولات سياسي ايران در دوران ساسانيان,,1394
نجم الدين گيلاني, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
Evaluation of left- wing historiography characteristics in contemporary iran,,1394
علي اكبر كجباف, Zeinab Ahmadvand, Ali Haddadi
نقش علمي ميرداماد در عصر صفوي,,1394
علي اكبر كجباف, محمد رحماني قورتاني
بررسي روابط تجاري ايران و گوركانيان هند در دوره شاه عباس دوم صفوي ( 1077 - 1052 ق .),,1394
علي اكبر كجباف
بررسي روابط تجاري ايران و گوركانيان هند در دوره شاه عباس دوم صفوي ( 1077 - 1052 ق .),,1394
علي اكبر كجباف, محسن شانه اي
محكمه يارغو : پژوهشي در باب محكمه قضاسي اسلخانان مغول,,1393
جعفر نوري, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
بررسي تحليلي رقابت گرجيان با ائتلاف تركان و تاجيكان در دوره شاه صفي (1038-1052 ق),,1393
محمود مهمان نواز, اصغر فروغي ابري, علي اكبر كجباف
تحليل مقاومت هاي هرمزان مهرگاني در برابر اعراب مسلمان,,1393
علي اكبر كجباف
تحليل مقاومت هاي هرمزان مهرگاني در برابر اعراب مسلمان,,1393
نجم الدين گيلاني, علي اكبر كجباف
Role of Military Elite in Managing Iran’s Rebellions of Safavid Shah Safi’s Time (1629-1642),,1393
محمود مهمان نواز, اصغر فروغي ابري, علي اكبر كجباف
The position of Chief Justice (ghazi-al-ghozzat) in Seljuk Era,,1393
جعفر نوري, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
مشروعيت صفويان و پادشاهي نادر,,1392
نوراله عبدالهي خلجي, علي اكبر كجباف
نقش و جايگاه زن در ايل بختياري در دوره قاجار از ديدگاه سياحان اروپايي (1210 تا ????ق/1??? تا ????م),,1392
علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري, سميه بختياري
ماهيت تركمانان عراقي و رابطه آنان با تركمانان سلجوقي,,1392
محسن مومني, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
نگرشي بر آسيب هاي اقتصادي ايران عصر صفوي,,1392
علي اخضري, علي اكبر كجباف
European Woman from the Viewpoint of Two Iranian Logbook-Writers,,1392
علي اكبر كجباف, اسماعيل محمودي, اصغر فروغي ابري
Subject Analysis in Iran s Local Historiography - 1722-1925,,1392
مولود ستوده, مرتضي نورائي, علي اكبر كجباف
، حكومت ايران در عصر صفويه در طبقه بندي حكومت صفويه از ديدگاه شاردن,,1391
علي اكبر كجباف, محسن مومني
شالوده شكني مونتسكيو در نگاه خاورشناسان به ايران و شرق مسلمان,,1391
علي اكبر كجباف, اصغر فروغي ابري, اسماعيل محمودي
مناسبات ايلخانان و هندوستان,,1391
روح اله رنجبر, علي اكبر كجباف
The Confliting Views and Positions of the Vizier and the Sultan in Saljug Rule,,1391
محسن مومني, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
THE Explanatory comparison of Religious policies in central Governments of safavid and Qajar Dynasties (1521.1925-AD),,1391
خسرو هاديان, مرتضي دهقان نژاد, علي اكبر كجباف
تاثير ناهشيار جمعي در استبداد حكومت صفويه از ديدگاه شاردن,,1391
علي اكبر كجباف, محسن مومني
The historiography of imamat in safavid era,,1391
حسين اسماعيلي, مهدي وزين افضل, علي اكبر كجباف
Structure and Social System of the Clergy in Safavid Era,,1391
علي اخضري, علي اكبر كجباف
الگوي مديريت بحران در دوره ي قاجار با تاكيد بر نقش دولت مردان كرد در مديريت بحران سالار,,1390
علي اكبر كجباف, كورش هاديان
واكاوي اوضاع قهستان در قرن هاي سوم و چهارم هجري,,1390
علي جعفري, فرشيد جعفري, علي اكبر كجباف
چگونگي گرايش واليان كرد اردلان به تشيع از صفويه تا قاجاريه(1025-1284ق),,1390
فريدون نوري, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
صائبين در آيينه سفرنامه ها,,1390
علي اكبر كجباف, عبدالمهدي رجايي
بررسي روابط سياسي والي نشينان اردلان با حكومت صفويه,,1390
علي اكبر كجباف, حسين ميرجعفري, فريدون نوري
جريان باستان گرايي و تشكيل حكومت پهلوي,,1390
علي اكبر كجباف, زينب احمدوند
كاروان و سير كاروان هاي تجاري در ايران عهد صفوي,,1389
صفورا ترك لاداني, علي اكبر كجباف
تحولات اجتماعي سلجوقيان روم,,1389
علي اكبر كجباف, حسين اسماعيلي نصر آبادي
روابط ايران و آلمان 1850 تا 1918م/1274تا 1336 ه.ق,,1389
نورالدين نعمتي, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
بررسي اسنادي از تازه مسلمانان در مشهد,,1389
ابوالفضل حسن آبادي, علي اكبر كجباف
بصره كانون تجاري خليج فارس در سالهاي 1190-1160 ه - ق /1776-1747 م- بررسي دلايل و چگونگي انتخاب و افول اين كانون تجاري,,1389
علي اكبر كجباف, مريم قليجي
تحليل ونقش رقابت هاي حمداني-بريدي در رشد و ارتقاء آل بويه,,1389
علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري, عبدالرفيع رحيمي
تاثير اوضاع سرزمين ديلم و علويان طبرستان بر ظهور آل بويه با تاكيد بر پيش زرمينه هاي اقتصادي,,1389
علي يحيايي, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
علاقة المصادر المكتوبة بالروايات الشفوية في القرون اليلاثة الاولي من التاريخ الهجري,,1389
حسين عزيزي, سيداصغر محمودآبادي, اصغر منتظرالقائم, علي اكبر كجباف
مواد مخدر در ايران عصر صفوي,,1389
محسن مومني, علي اكبر كجباف, فريدون اله ياري
جايگاه و نقش شيخعلي خان زنگنه در عصر صفوي,,1389
علي اكبر كجباف, علي جعفري
بررسي تفاوت مفهوم بردگي در جوامع غربي و شرقي,,1389
علي اكبر كجباف, مصطفي پيرمراديان نجف آبادي, هاجر كريمي
نقد و بررسي علل و پيامد اقامت اسماعيل ميرزاي صفوي در گيلان(بين سالهاي 905-898 ه-ق),,1388
حسين ميرجعفري, اصغر فروغي ابري, علي اكبر كجباف, محمد شورميج
بررسي موانع موثر در اجراي اصلاحات اميركبير,,1388
علي اكبر كجباف, منيژه عبدالهي
زندقه در قيامهاي ايرانيان عليه اعراب,,1388
علي اكبر كجباف, زينب احمد وند
اهميت تاريخ شفاهي در پژوهشهاي محلي(پيش درآمدي بر تاسيس مركز تاريخ شفاهي خليج فارس),,1388
علي اكبر كجباف, ابوالفضل حسن آبادي
بررسي جايگاه سياسي- اقتصادي بندر عباس در دوره صفوي(1031-1146ه. ق),,1388
علي اكبر كجباف, فاطمه السادات فيروزي
تحليل و بررسي برخي ديدگاههاي اقتصادي ابن خلدون و مقايسه آن با آراي نهادگرايان نوين( نورث),,1387
مرتضي دهقان نژاد, علي اكبر كجباف
ميسيونرهاي فرانسوي در اصفهان عصر قاجار,,1387
علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
درآمدي بر شرايط اجتماعي زرتشتيان يزد از تاسيس سلسله صفوي تا پايان پادشاهي شاه عباس اول(1038- 907 ه .ق),,1387
علي اكبر كجباف, علي اكبر تشكري
بررسي علل كشمكش هاي مذهبي ميان خجنديان و صاعديان در اصفهان عصر سلجوقي,,1386
علي اكبر كجباف
بررسي دلائل و عوامل توسعه نيافتن روابط وايران وفرانسه در دوره صفويه,,1386
علي اكبر كجباف, محسن مرسلپور
بررسي مناسبات حكومت ال زيار وخلفاي عباسي,,1386
علي اكبر كجباف
گذار از پيوند هاي قبيلهاي به روابط ديپلماتيك ميان سلجوقيان كرمان وسلجوقيان بزرگ 583-440,,1385
محسن مرسلپور, علي اكبر كجباف
رابطه نهضت آزادي با جبهه ملي دوم در نهضت امام خميني (ره),,1385
علي اكبر كجباف
نقش خجنديان و صاعديان در منازعات مذهبي اصفهان,,1384
علي اكبر كجباف
جندي شاپور در فرآيند دولت ساساني و تعامل آن با تمدن اسلامي,,1384
علي اكبر كجباف
روابط ايران و چين از آغاز تا ساسانيان (سياسي مذهبي اقتصادي),,1376
علي اكبر كجباف
بررسي ويژگي هاي تاريخ نگاري چپ در ايران معاصر,,
علي اكبر كجباف
Explain the impact of oil ........,,
علي اكبر كجباف
An analytical study on ministerial organizations status in the historiography of Ravandi <,,
?رضا بيطرفي, ??فريدون الهياري, علي اكبر كجباف
بررسي تاريخي روند مبارزه با آبله در ايران در سال هاي ????تا????ش/ ????تا????م (برنامه هاي عمراني اول تا سوم),,
شهناز خواجه, فريدون اله ياري, علي اكبر كجباف
جستجو:
|
(6759),,1385/01/01 _ 1385/01/01,علي اكبر كجباف
Clavijos journey to Iran and jimor coun (2040),Auburn university,1384/10/11 _ 1384/10/11,علي اكبر كجباف
(8739),,1385/01/01 _ 1385/01/01,علي اكبر كجباف
(14116),,1384/07/06 _ 1384/07/06,علي اكبر كجباف
(11408),,1384/05/01 _ 1384/05/01,علي اكبر كجباف
(11379),,1384/01/01 _ 1384/01/01,علي اكبر كجباف
(9501),,1382/12/07 _ 1382/12/07,علي اكبر كجباف
(15157),,1386/11/07 _ 1386/11/07,علي اكبر كجباف
(11348),,1387/03/08 _ 1387/03/08,علي اكبر كجباف
(11348),,1387/03/08 _ 1387/03/08,علي اكبر كجباف, زينب احمدوند
(9617),,1386/08/29 _ 1386/08/29,علي اكبر كجباف
(4717),,1385/03/28 _ 1385/03/28,علي اكبر كجباف
(),, _ ,علي اكبر كجباف
(),, _ ,علي اكبر كجباف
(4719),,1380/12/06 _ 1380/12/06,علي اكبر كجباف
(12107),,1385/01/01 _ 1385/01/01,علي اكبر كجباف
(12107),,1385/01/01 _ 1385/01/01,جعفر نوري, علي اكبر كجباف
(11379),,1384/01/01 _ 1384/01/01,علي اكبر كجباف
(),,1385/09/20 _ 1385/09/20,علي اكبر كجباف, ايوب صفري
(),,1387/08/20 _ 1387/08/20,علي اكبر كجباف
(),,1387/08/20 _ 1387/08/20,علي اكبر كجباف
(),,1387/02/12 _ 1387/02/12,علي اكبر كجباف
(),,1382/12/23 _ 1382/12/23,علي اكبر كجباف
(14895),,1388/07/28 _ 1388/07/28,علي اكبر كجباف, نعمت اله ذکي پور
(),,1388/07/28 _ 1388/07/28,علي اكبر كجباف, نعمت الله زکي پور
Tajmahal Garden : The place of continuation of Iranian Garden planning (7199),,1388/08/02 _ 1388/08/02,علي اكبر كجباف
(11348),,1387/03/08 _ 1387/03/08,علي اكبر كجباف
(14034),,1388/02/06 _ 1388/02/06,علي اكبر كجباف
(6861),,1387/12/15 _ 1387/12/15,علي اكبر كجباف
(8755),,1388/08/24 _ 1388/08/24,علي اكبر كجباف
(11428),,1388/02/10 _ 1388/02/10,علي اكبر كجباف
(14472),,1389/02/22 _ 1389/02/22,علي اكبر كجباف, منيره عبداللهي
(14473),,1389/02/22 _ 1389/02/22,علي اكبر كجباف
(13982),,1388/07/28 _ 1388/07/28,علي اكبر كجباف
(8744),,1389/07/07 _ 1389/07/07,علي اكبر كجباف, فريدون نوري
Investigation of Effect of Relationship Between Ottoman and UZbek on Safavi Government During Shah Tahmasb Dominion (4609),XVIth TURKISH CONGRESS OF HISTORY,1389/04/29 _ 1389/04/29,علي اكبر كجباف
(13900),,1389/03/04 _ 1389/03/04,علي اكبر كجباف, مسلم محمدشيري, علي جعفري
(13815),,1384/03/03 _ 1384/03/03,علي اكبر كجباف
(8741),,1385/09/02 _ 1385/09/02,علي اكبر كجباف
(14756),,1390/02/01 _ 1390/02/01,علي اكبر كجباف
The Rolle of Religion in ottoman - safavid conflict during the sixteenth century. (3271),KONGREYE SUNULAN BILDIRILER IV. CILT - II . KISIM OSMANLI TARIHI - B,1385/06/20 _ 1385/06/20,علي اكبر كجباف
(14305),,1390/08/22 _ 1390/08/22,علي اكبر كجباف
(9509),,1387/12/15 _ 1387/12/15,علي اكبر كجباف
(12100),,1390/10/14 _ 1390/10/14,علي اكبر كجباف, عزت طهماسبي
(12100),,1390/10/14 _ 1390/10/14,علي اكبر كجباف
(8037),,1390/10/14 _ 1390/10/14,علي اكبر كجباف, مريم قليجي
(12100),,1390/10/14 _ 1390/10/14,علي اكبر كجباف, جعفر نوري
(7328),,1390/11/11 _ 1390/11/11,علي اكبر كجباف
(11437),,1390/09/03 _ 1390/09/03,علي اكبر كجباف
(11571),,1390/01/01 _ 1390/01/01,علي اكبر كجباف
(9893),,1391/02/10 _ 1391/02/10,علي اكبر كجباف, فروغ بحريني
(14346),,1390/12/15 _ 1390/12/15,علي اكبر كجباف
THE ROLE OF RELIGION IN OTTOMAN - SAFAVID CONFLICT DURING THE SIXTEENTH CENTURY (6659),,1385/09/11 _ 1385/09/11,علي اكبر كجباف
(13879),,1392/08/07 _ 1392/08/07,علي اكبر كجباف, پيمان باقري
(6920),,1393/02/30 _ 1393/02/30,علي اكبر كجباف
(9583),,1394/12/14 _ 1394/12/14,علي اكبر كجباف
investing Lack of Relations between Iran and France in Safavid Period and Its Comparison with the Qajar time (3830),The 1th trilateral international conference(Transfer of knowledge among iran , france and germany,1395/02/21 _ 1395/02/21,علي اكبر كجباف
creativity and innovation in the hospitality style of safavid (2455),french and german traveligues in iran,1396/07/25 _ 1396/07/25,اسماعيل سنجري, زهره هاشمي, علي اكبر كجباف, علي اكبر جعفري
An analytical study on ministerial organizations status in the historiography of Ravandi < (2233),dfh,1395/10/23 _ 1395/10/23,علي اكبر كجباف
Créativité et innovation dans le style d'hospitalité des rois safavides du point de vue des peintures murales du palais Chehelsotun (Etude de cas: carnets de voyage français et allemands en Iran) (3917),the 2st trilatral international conference Transfer of Knowledge among Iran, France and Germany,1396/08/24 _ 1396/08/24,اسماعيل سنگاري, زهره هاشمي, علي اكبر كجباف, علي اكبر جعفري
|
بررسي تطبيقي آداب و سنن ازدواج در دوره ي صفويه و قاجار براساس اسناد و مدارك آرشيوي,كارشناسي ارشد,1402/10/23, ,علي اكبر كجباف
بررسي تحليلي نقش نمايندگان ارمني در مجلس شوراي ملي (1357 -1320) و مجلس شوراي اسلامي (1387-1359),كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,علي اكبر كجباف
تاثير متقابل سياست هاي دولت صفويه بر شكاف هاي اجتماعي از زمان شاه اسماعيل تا شاه سلطان حسين(906-1135 ه.ق),كارشناسي ارشد,1402/04/25, ,علي اكبر كجباف
تحليل و تبيين چگونگي بازنمايي تاريخ صفويان در گفتمانهاي فكري – تاريخنگارانه¬ي دوره¬ي پهلوي,دكتري,1401/12/10, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل تاريخي تأثيرات آموزه هاي شيعي بر رفتار اجتماعي مردم ايران در دوره صفويه (1135-907 ه .ق ),دكتري,1401/12/10, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل مواضع روزنامه نگاري رسمي ايران از مرداد1356 تا خرداد1360(مطالعه موردي اطلاعات،كيهان،آيندگان),دكتري,1401/10/30, ,علي اكبر كجباف
بيين تاريخي وضعيّت طب عاميانه در دوره­ي صفويه (1135-907ه.ق),دكتري,1401/10/28, ,علي اكبر كجباف
تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي لارستان از آغاز قاجار تا پايان عهد ناصري ( 1210 – 1313 ه. ق ),كارشناسي ارشد,1401/10/27, ,علي اكبر كجباف
تحليل تاثير بيماري هاي همه گير بر روند كودتاي سوم اسفند 1299 ه ش,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,علي اكبر كجباف
بررسي وتحليل جايگاه سياسي واجتماعي طلاب مدارس علميه اصفهان در عصر صفوي,كارشناسي ارشد,1401/10/24, ,علي اكبر كجباف
بررسي عوامل گسترش مسيحيت از زمان خسرو انوشيروان تا پايان سلسله ساساني (531-651ميلادي),كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,علي اكبر كجباف
بررسي تاريخي عوامل انحطاط سربداران,كارشناسي ارشد,1401/05/10, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي منطقه ممسني ( از آغاز قاجاريه تا پايان دوره پهلوي 1174 – 1357 ه.ش),دكتري,1401/02/24, ,علي اكبر كجباف
بررسى تحولات فكري در حوزه علمية حله از قرن ششم تا نهم,كارشناسي ارشد,1400/12/14, ,علي اكبر كجباف
نقد و بررسي تاريخ نگاري محلي نجف در دوره اسلام,كارشناسي ارشد,1400/12/11, ,علي اكبر كجباف
شالوده شكني مديريت سنتي آب در حوضه آبريز زاينده رود بر امنيتي شدن موضوع با تاكيد بر كشاورزان شرق اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل وضعيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان افغانستان از دوره امان الله شاه تا پايان عصرمحمدظاهر شاه (1297-1351ش),كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,علي اكبر كجباف
تجزيه و تحليل رابطه بين بروندادهاي يك نظام سياسي و ثبات سياسي بر اساس مدل آلموند و پاول: دوره محمد رضا شاه پهلوي به عنوان يك مطالعه موردي,كارشناسي ارشد,1400/11/24, ,علي اكبر كجباف
مقايسه ساز و كارهاي فرهنگي موثر بر محيط نهادي كسب و كار در ايران دوره صفويه و اروپاي همان دوره,دكتري,1400/11/23, ,علي اكبر كجباف
رفتار شناسي رژيم اسرائيل در چهارچوب رئاليسم انگيزشي,كارشناسي ارشد,1400/11/02, ,علي اكبر كجباف
بررسى نقش وجايكَاه كتابخانه هاى در شهر نجف از قرن 5 تا 13 هـ . ق,كارشناسي ارشد,1400/08/23, ,علي اكبر كجباف
تبيين پيامدهاي سياسي ازدواج هاي شاهان صفويه از شاه صفي تا شاه عباس سوم (1038 تا 1145 ه . ق).,كارشناسي ارشد,1400/07/21, ,علي اكبر كجباف
مقايسه تحليلي وضعيت سياسي ، اجتماعي و فرهنگي زنان تاثير گذار در حاكميت صفوي و بابري هند 1135-907 ه.ق,دكتري,1400/07/20, ,علي اكبر كجباف
: تبيين پيامد هاي سياسي ازدواج هاي شاهان صفويه از شاه اسماعيل تا شاه عباس اول (830 – 709 ه . ق).,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,علي اكبر كجباف
تهديدات هيبريدي در غرب آسيا با تمركز بر محوريت ايران,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,علي اكبر كجباف
تحليل تطبيقي شكل‌گيري القاعده-داعش و بوكوحرام در شمال آفريقا,كارشناسي ارشد,1400/06/02, ,علي اكبر كجباف
تبيين تاريخي و نقد نحوه‌ء بازنمايي چگونگي اعمال قدرت سياسي در حاكميت صفوي در سفرنامه‌هاي اروپائيان,دكتري,1399/03/10, ,علي اكبر كجباف
تبيين تاريخي تحولات سياسي. اقتصادي. فرهنگي شوشتر1357-1304,دكتري,1399/02/03, ,علي اكبر كجباف
بررسي تاريخي دلايل حضور ايران در منطقه شامات(سوريه-لبنان و فلسطين),كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,علي اكبر كجباف
تحليل و تبيين صنايع دستي و هنر هاي دستي در دوره پهلوي در منطقه برخوار و ميمه,كارشناسي ارشد,1398/10/29, ,علي اكبر كجباف
بررسي شخصيت شاه عباس اول از نگاه سفرنامه نويسان اروپايي (1038 - 996 ه.ق ),كارشناسي ارشد,1398/10/29, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل تطبيقي نقش و جايگاه ابريشم و نفت در تغيير و شكل گيري ساختار حكومت در دوره هاي تاريخي 966-1101 ه.ش/1280-1333 ه.ش در ايران,دكتري,1398/10/29, ,علي اكبر كجباف
تحليل تاريخي مليله سازي از صفويه تا پهلوي( 1925-907 ه. ق),كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل بحران ارزاق عمومي و پيامدهاي آن بر اوضاع اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ايران 1299-1290 ه.ش با تاكيد بر اسناد,دكتري,1398/05/08, ,علي اكبر كجباف
تحليلي تاريخي بر روند تفاسير فارسي قرآن در عصر صفويه,كارشناسي ارشد,1397/10/23, ,علي اكبر كجباف
بررسي مقايسه اي انديشه سياسي شيخ مفيد با انديشه سياسي خواجه نصير الدين طوسي,كارشناسي ارشد,1397/10/23, ,علي اكبر كجباف
بررسي تجارت خليج فارس در دوره صفويه بر اساس نظريه مركانتيليسم1135-907,كارشناسي ارشد,1396/09/27, ,علي اكبر كجباف
بررسي تطبيقي جايگاه قفقاز در سياست خارجي ايران و روسيه در دوره هاي صفوي و قاجار,دكتري,1396/07/29, ,علي اكبر كجباف
جايگاه و كاركرد نخبگان در دولت مركزي تبيين مقايسه اي دوره هاي صفويه وقاجار,دكتري,1391/06/28, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل عملكرد كنسولگري بريتا نيا در بندر عباس1870-تا1945م,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
مقايسه تحليل - تطبيقي وضعيت سياسي ، اجتماعي و فرهنگي زنان صفويه با عثماني 1135-996ه.ق,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي عوامل تحولات اقتصادي اصفهان عصر صفوي با تاكيد بر نقش تاجران ارمني و تبريزي 1135-996ه.ق,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي اوضاع فرهنگي سواحل شمالي خليج فارس از قرن 10 تا 12 ه,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل علم نجوم در عصر صفوي 1135-907ه.ق,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
چالش صوفيه و نهاد سلطنت از شاه عباس اول تا پايان حكومت صفوي 1135-996 ه.ق,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
كاركرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي هنرهاي نوين (عكاسي،سينما) در عصر مشروطه 1285-1305 ه.ش/1906-1926م,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
نقش مردم اصفهان در جنگ عراق عليه ايران مطالعه و جايگاه و تاثير لشكر امام حسين در عمليات والفجر 8 فاو,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
نقش و تاثير دولت صفوي در گسترش تشيع در هند با تكيه بر عملكرد و انديشه سياسي - مذهبي سيد قاضي نورالله شوشتري,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي وضعيت اقتصادي هنرمندان صنايع دستي استان اصفهان در دوره قاجار,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل وضعيت جغرافياي سياسي شيعيان در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي رابطه تيمور گوركاني با سلسله آل مظفر784-795ه.ق,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي زندگي‌‌‌‌‌ ‌روزمر? ‌مردم درمتون تاريخي از‌ ابتداي دور?‌ صفويه تا روي كارآمدن شاه عباس اول,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل مقايسه ايي تاثير فرهنگي سامانيان و غزنويان در رشد فرهنگ اسلامي در ايالت بلخ ( قرن 4 و 5 هجري قمري ),كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
بررسي تحليلي ريشه ها و مولفه هاي تاريخي تمدن نوين اسلامي,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
تحليل و بررسي دلايل اقتصادي فروپاشي دولت ساساني,كارشناسي ارشد,, ,علي اكبر كجباف
نقش سفرنامه هاي غربي در پيدايش نگاه شرق شناسانه به ايران و پيامدهاي ان : سفرنامه هاي دوران صفويه تا اواخر عصر ناصري,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
نقش و كاركرد سياسي - ديني اصناف عصر صفوي با تحليل تاريخي,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل مقايسه اي نهاد دادرسي و نظام قضايي سلجوقيان و ايلخانان,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تحليل نقش نخبگان خوزستان در توسعه فرهنگ و تمدن ايران و اسلام از سده ششم تا دهم ميلادي.,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل وضعيت مبادلات كالاهاي راهبردي ميان ايران و روسيه از(1105تا1264هجري قمري).,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تحليل عملكرد نيروهاي چپ گرا و ضد چپ گرا در مشهد1360-1320 ش,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تحليل عملكرد اقتصادي صفويه با رويكرد نهاد گرايي جديد و تكيه بر آراي داگلا نورث,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
................,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي تاثير انقلاب اسللامي 1357برجريانهاي اصلي تاريخ نگاري ايراني در دهه هاي شصت و هفتادشمسي,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل تاثير تغييرات و تحولات تاريخي بر اثار شاخص شهر اصقهان با رويكردي بر حجم و محتواي ديوارنگاره ها1344-1006 ه.ق,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تبيين و تحليل اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي آباده ( 1367-1356ش),دكتري,, ,علي اكبر كجباف
1-تبيين و تحليل تاريخ نگاري محلي خوزستان با تكيه بر نقش و جايگاه نخبگان تاريخ نگار از آغاز حكومت قاجار تا پايان حكومت پهلوي (1174-1357ش),دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تبيين تاريخي مديريت بحرانهاي ناشي از بلاياي طبيعي در استان اصفهان 1357-1304 ه.ش.,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
نقش زنان در توسعه اقتصادي عصر پهلوي دوم؛ تحليل تاريخي دستاوردها و موانع (1357-1341),دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي تحليلي نوسازي در ايران معاصر با تأكيد بر صنعت خودروسازي داخلي (1392-1341 ه.ش).,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
تاثير سياست هاي دولت پهلوي در وضعيت بهداشتي اصناف مواد غذايي(1334-1357),دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل تاريخي فرايند ظهور، قدرت يابي و گردش نخبگان فرهنگي معتقد به احياگري دين در ايران( 1357-1320ه.ش),دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي،تحليل و نقد تاريخ نگري و تاريخ نگاري پاتريشيا كرون پيرامون تاريخ اسلام,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
نقش و تأثير ابوالقاسم لاهوتي در ورود انديشه هاي ماركسيستي در ايران,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
بررسي و تحليل تأثير سياستهاي بريتانيا بر قبائل عرب خوزستان(1318-1297ش).,دكتري,, ,علي اكبر كجباف
جغرافياي تاريخي كردستان با تاكيد بر حكومت محلي اردلان,,, ,علي اكبر كجباف
جستجو:
|
سرمايه اجتماعي و تاثير آن بر نظام اقتصادي در ايران در دوره صفوي,حروفچين,1400,رضا روحاني, علي اكبر كجباف
تحليل تاريخي مليله سازي از صفوي تا پهلوي (881-1304 شمسي ),سخنوران,1399,علي اكبر كجباف, مهشيد اصفهاني
نفت و حكومت داري ايراني بررسي تاثير اكتشاف نفت بر حكومت داري ايراني از قاجار تا پهلوي,نگار خانه- اصفهان,1398,سعيد محمدخاني, علي اكبر كجباف, مرتضي دهقان نژاد
دو روي سكه جايگاه صوفيان در تبادلات سياسي و مذهبي حكومت صفويه,انتشارات نگارخانه,1396,علي اكبر كجباف, پيمان باقري تلواژگاني
سلجوقيان عراق (590-511 ه - ق )(138ص),انتشارات كنكاش,1392,علي اكبر كجباف, زهره قديري
اصفهان در دوره سلجوقيان,اصفهان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان,1389,علي اكبر كجباف
بررسي تحولات سياسي و اجتماعي سلجوقيان روم,بهشتيان - اصفهان,1389,علي اكبر كجباف, حسين اسماعيلي نصرآبادي
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
همكاري در سي و سومين جشنواره قران و عترت,,,1402 ( 2023 )
لوح تقدير از امام جمعه سپاهانشهر,,,1402 ( 2023 )
همكاري در برگزاري مرحله منطقه اي دهمين جشنواره تدريس برتر دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان,,,1402 ( 2023 )
همكاري مشترك در زمينه پيشگيري اوليه از اعتياد و برگزاري دوره آموزش كشوري تربيت مربي كادر متخصص پيشگيري اوليه از اعتياد ويژه اساتيد دانشگاه و دبيران كانون هاي دانشجويي سلامت روان دانشگاه فرهنگيان,,,1401 ( 2023 )
همكاري در جهت اماده سازي و تجهيز فضاهاي اموزشي رفاهي و پيشبرد دانشگاه فرهنگيان,,,1401 ( 2023 )
حضور در دوره اموزشي كشوري تغذيه سالم معلم تندرست,,,1401 ( 2023 )
لوح تقدير از استاندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش استان اصفهان,,,1401 ( 2022 )
همكاري در بخش ارزيابي عملكرد جشنواره پژوهش استاني 1400 در يازدهمين جشنواره ملي پژوهش و فن آوري دانشگاه فرهنگيان,,,1400 ( 2021 )
تقدير نامه,,,1396 ( 2018 )
لوح تقدير,,,1395 ( 2016 )
تقدير و تشكر جهت شركت در همايش بين المللي هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي با تاكير بر هنرهاي رو به فراموشي,,,1395 ( 2016 )
تقدير نامه,,,1394 ( 2016 )
تقدير نامه,,,1394 ( 2016 )
تقدير نامه,,,1394 ( 2016 )
تقدير نامه,,,1394 ( 2015 )
تقدير نامه,,,1394 ( 2015 )
قدردني از تلاشهاي مجدانه در همكاري با بسيج اساتيد و كوشش ومجاهدت در سنگر دانشگاه,,,1394 ( 2015 )
تقدير نامه - رئيس ستاد ازمون دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 93-92,,,1394 ( 2015 )
تقدير نامه,,,1393 ( 2015 )
تقدير نامه براي فعاليت در حوزه‌ها,,,1393 ( 2015 )
تقدير نامه - رتبه ممتاز جهت برگزاري ازمون هاي سراسري دانشگاهها و موسسات اموزش عالي كشور,,,1393 ( 2014 )
تقدير نامه - بزرگداشت روز معلم,,,1392 ( 2014 )
تقدير نامه - ارتقاء مرتبه علمي دانشياري,,,1392 ( 2013 )
تقدير نامه - شركت در نخستين كنگره ي بين المللي امامزادگان,,,1392 ( 2013 )
تقدير نامه - شركت در همايش حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مشترك دانشگاه اصفهان و اداره كل اموزش و پرورش استان,,,1392 ( 2013 )
تقدير نامه - استقبال از دانشجويان جديد الورود مهر ماه 92,,,1392 ( 2013 )
تقدير نامه - برگزاري سومين دوره طرح ولايت استاني اصفهان,,,1392 ( 2013 )
تقدير نامه - شركت در نخستين همايش بزرگداشت نام اوران حوزه علميه اصفهان,,,1391 ( 2012 )
تقدير نامه - همكاري جهت برگزاري اردوي طرح صالحين مركز مقاومت بسيج,,,1391 ( 2012 )
تقدير نامه - به عنوان پژوهشگر برگزيده گروه تاريخ دانشگاه اصفهان,,,1391 ( 2012 )
لوح تقدير - تاليف كتاب اصفهان در دوره سلجوقيان - - همايش تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب,,,1390 ( 2011 )
تقدير نامه - برگزاري همايش ملي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت,,,1387 ( 2009 )
مدير گروه اموزشي نمونه دانشگاه اصفهان,,,1387 ( 2008 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
018 تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه 1401/10/21 چهارشنبه 10:00-12:00
035 امتحان جامع
108 تاريخ تحولات ايران در سامانيان ديلميان غزنويان 1401/10/20 سه شنبه 10:00-12:00
236 هويت شناسي ايراني در تاريخ 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
245 فرهنگ و تمدن ازديدگاه مستشرقان 1401/10/24 شنبه 10:00-12:00

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal