۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد
احسان آقابابايي
گروه آموزشی : علوم اجتماعي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,جامعه شناسي,دانشگاه اصفهان,1391
M.Sc.,علوم اجتماعي,دانشگاه اصفهان,1386
B.Sc.,فيزيك,دانشگاه اصفهان,1383
جستجو:
|
The Representation of Social Classes in Iranian Cinema During the Reformist Era, 2001-2005,,1402
احسان آقابابايي, Katja Rieck
Narrating the lived experience of family counseling in the perceptive world of women,علوم اجتماعي (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه فردوسي مشهد,1402
ريحانه باطني نوش ابادي, بهجت يزدخواستي, احسان آقابابايي, مريم فاتحي زاده
تحليل ژانر روايت هاي زنان داراي تعارض زناشويي از تجرب? مراجعه به مركز مشاور? خانوادگي,,1402
ريحانه باطني, بهجت يزدخواستي, احسان آقابابايي, مريم فاتحي زاده
بدن آستانه اي، به مثابه عرصه كشكمش بر سر معنابخشي به بدن( تحليل نشانه شناختي آواز قو),,1402
احسان آقابابايي
Representation of female cover-up in post-revolutionary Iranian cinema,جامعه شناسي فرهنگ و هنر,1402
احسان آقابابايي, مهسا شعيبي, زهرا لطفي فروشاني
تبيين جامعه شناختي مصرف فيلم در شهر اصفهان,,1402
احسان آقابابايي, فاطمه سادات فاطمي, وحيد قاسمي
درك معناي زنان از غيرت مردانه در ميان مخاطبان فيلم ملي و راه هاي نرفته اش,,1401
نيلوفر آقائي, احسان آقابابايي
Constructing interaction with immigration networks in the narrative of those who want to leave their homeland,بررسي مسائل اجتماعي ايران(نامه علوم اجتماعي سابق)-دانشگاه تهران,1401
مينا جلالي, سيدعلي هاشميان فر, احسان آقابابايي
Qualitative Interpretation of the Meaning of Mobile Phones in the Life of Female Students of the University of Isfahan,مطالعات رسانه هاي نوين,1401
رضا همتي, احسان آقابابايي, فائقه اسماعيلي
Islamic Fundamentalism and Gender: The Portrayal of Women in Iranian Movies,,1401
احسان آقابابايي, محمد رزاقي
روايت سقوط: عدالتخواهي به مثابه گردنكشي در سينماي حاتمي كيا,,1401
مهوش خادم الفقرائي, احسان آقابابايي, وحيد قاسمي
بدنمندي و تجربه خود: در سينماي ايران: مطالعه پديدارشناختي شش فيلم از دهه 60 تا 90,,1401
عرفان ناصري, احسان آقابابايي, مسعود كيانپور, عليرضا صياد
Justice-Based Discourse and Representation of Social Classes in Iranian Cinema,مطالعات و تحقيقات اجتماعي ايران,1401
احسان آقابابايي, محمد تقي فروتن
Ethics Getting Problematic in Iranian Cinema: The Transition from the Text to the Social Context: A Case Study of the Movie «Separation»,مطالعات فرهنگي و ارتباطات,1400
آرش حسن پور سودرجاني, وحيد قاسمي, احسان آقابابايي, علي رباني خوراسگاني
Film and ideology: narrative analysis of the student movement in Iranian Cinema,,1400
احسان آقابابايي, علي قنبري برزيان
A Study of Cinema Policies in Iran with the Focus on National Cinema (1979-2013),سياستگذاري عمومي,1400
مجيد فدايي, احسان آقابابايي
بازنمود فرديت در فضاي مجازي: از انتخابي شدن زندگي روزمره تا سوژ? آنلاين ازهم گسيخته,,1400
احسان آقابابايي, جمال محمدي
تحليل روايت كار احساسي زنان در سال اول ازدواج,,1400
زهرا عسكري دستجردي, احسان آقابابايي
تحليل گفتمان سياست هاي توسعه روستايي ايران در دولت هاي هاشمي رفسنجاني و احمدي نژاد,,1399
مهدي هوازاده, رضا همتي, علي شکوري, احسان آقابابايي
Discourse Analysis of the Development and its Relationship with the Rural Element in the Post-Revolutionary Governments of Iran (Fifth to Tenth Governments),جامعه شناسي كاربردي,1399
مهدي هوازاده, رضا همتي, علي شكوري, احسان آقابابايي
سرمايه داري مجازي، زايش ستم و ژانوس رهايي: مطالع? انتقادي برساخت ستم ديد گي كردهاي ايران در فيس بوك,,1398
نريمان محمدي, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
تحليل روايت برساخت طبقه فرودست در سينماي پس از انقلاب اسلامي,,1398
ساره اميري, احسان آقابابايي
بازنمايي مسائل اجتماعي در سينماي پس از انقلاب اسلامي ايران,,1398
ياسر رستگار, احسان آقابابايي, زهرا راسخي
برساخت سوژه ديني در گفتمان هاي سينماي ديني پس از انقلاب اسلامي,,1398
آرش حسن پور, وحيد قاسمي, احسان آقابابايي, محمد رضايي, علي رباني خوراسگاني
سنخ شناسي گفتمان هاي سينماي ديني پس از انقلاب اسلامي ايران,,1398
آرش حسن پور, وحيد قاسمي, احسان آقابابايي, محمد رضايي, علي رباني خوراسگاني
مطالعه چگونگي برساخت هويت احساسي كاربران فضاي مجازي در بين جوانان شهر قم,,1397
سيد علي محمد رضوي, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
فضاي مجازي و بازتعريف نقش هاي جنسيتي؛ برساخت تعارضات زنانگي در فيس بوك كردي,,1397
نريمان محمدي, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
INVESTIGATING THE ROLE OF FAMILY MONITORING IN THE EFFECT OF VIRTUAL LEISURE AND COMPUTER GAMES ON TEENAGERS RELIGIOUS IDENTITY OF IRAN,,1397
علي قنبري برزيان, احسان آقابابايي
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأكيد بر مولفه اشتغال,,1397
نسرين اکبري ترکمان, وحيد قاسمي, احسان آقابابايي
بازنمايي سينماي ديني در دو دوران سياسي- اجتماعي,,1396
آرش حسن پور, وحيد قاسمي, احسان آقابابايي, محمد رضايي, علي رباني خوراسگاني
برساخت معنايي زن روشنفكر خاص در سينماي پس از انقلاب اسلامي,,1396
ساره اميري, احسان آقابابايي
زنان و تجربه ي احساسات مجازي (مطالعه ي كيفي چگونگي بروز و ابراز عواطف مجازي دختران شهر قم),,1396
سيد علي محمد رضوي, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
پديدارشناسي احساسات كاربران در فضاي مجازي (مطالعه موردي: جوانان شهر قم),,1396
سيد علي محمد رضوي, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
تبيين جامعه شناختي عوامل موثر بر نگرش به مديريت حريم شخصي در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطالعه: كاربران جوان فيس بوك در شهر اصفهان),,1396
زهرا جلالي, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
بازنمايي كالايي شدن احساسات در روابط اجتماعي (مورد مطالعه: فيلم سينمايي آرايش غليظ),,1396
احسان آقابابايي, مسعود كيانپور
از موقعيت كودكانه تا نقش مردانه بازنمايي كودكي و نقش هاي جنسيتي در تبليغات تلويزيوني,,1396
آرش حسن پور, احسان آقابابايي
ازنمايي روشنفكر در سينماي ايران (تحليل روايت چهار فيلم در دهه هاي چهل تا هفتاد),,1395
ساره اميري, احسان آقابابايي, مجيد فدايي
مطالعه پديدارشناسانه عشق ازدواجي در دوران آشنايي (تجربه زيسته كنش گران تازه ازدواج كرده شهر اصفهان از آشنايي تا لحظه عقد),,1395
زهرا مختاري, مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
گلزار شهدا به مثابه ي مكان-خاطره,,1395
احسان آقابابايي, مهدي ژيانپور
بازنمايي خانواده در رمان هاي فارسي(تحليل روايي پنج رمان در دهه هاي 1340 و 1380),,1395
مهدي مرادي, احسان آقابابايي, جمال محمدي, مسعود كيانپور
پژوهش روايت به مثابه يك روش تحقيق كيفي,,1395
احسان آقابابايي, رضا همتي
گفتمانهاي حاكم بر نظام نشانه شناختي تابلوهاي شهري (مطالعهي موردي: تابلوهاي شهرداري بين سالهاي 1388 تا 1390 در شهر اصفهان),,1395
احسان آقابابايي, رحمان ويسي, مهدي ژيانپور, مهوش خادم الفقرايي
بازنمايي روابط دروني خانواده درپنج فيلم سينماي دهة 1380 ايران,,1395
احسان آقابابايي, مهوش خادم الفقرائي
گفتمان پست مدرن در سينماي ايران (مورد مطالعه فيلم «صندلي خالي»),,1395
احسان آقابابايي, علي قنبري برزيان
بازنمايي جنسيت در پوستر فيلم هاي پرفروش پنجاه سال اخير سينماي ايران,,1394
احسان آقابابايي, داود زهراني
نقش فانتزي در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان),,1394
احسان آقابابايي, ياسر رستگار, رحمان ويسي
تحليل روايت چگونگي بازنمايي خانواده در سينماي بعد از انقلاب اسلامي ايران,,1394
احسان آقابابايي
تصوير و اسطوره: تحليل نشانه شناختي تصاوير روي جلد مجله ي عامه پسند چلچراغ,,1394
احسان آقابابايي, رحمان ويسي, مرضيه عسگري
تحليل تفسيري كنش جوك گويي,,1393
احسان آقابابايي
خوانش نسلي زنان از فيلم سينمايي دو زن,,1393
ياسر رستگار, احسان آقابابايي
Media criticism:class fantansay and ldeology in the Movie Ganj-e Qaroon,,1391
رسول رباني خوراسگاني, مهدي اديبي سده, احسان آقابابايي
تحليل روايي فانتزي در فيلم سينمايي آقاي هالو,,1389
احسان آقابابايي, مهدي اديبي, جمال محمدي
بازنمايي چالش هاي روشنفكر طبقه متوسط شهري در سينماي پايان دهه 1360 ايران,,1388
احسان آقابابايي, رضا صميم, پيمان کي فرخي
بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زن و مرد در فيلم هاي دهه هفتاد سينماي ايران,,1387
وحيد قاسمي, احسان آقابابايي, رضا صميم
I Painted It This Way Because I Belong Nowhere ": Using Body Mapping to Explore Gender, Subjectivity, and Resilience Among Afghan Immigrant Women in Iran,,
مينا ناجي, علي محرابي, احسان آقابابايي
جستجو:
|
(14121),,1391/04/10 _ 1391/04/10,ياسر رستگار, احسان آقابابايي
(),,1391/12/07 _ 1391/12/07,احسان آقابابايي, ياسر رستگار
(),,1394/03/28 _ 1394/03/28,احسان آقابابايي
(),,1394/12/12 _ 1394/12/12,مهدي مرادي, احسان آقابابايي
Aberu as an Intangible Resource Culture (3476),Resource-Based Perspectives on the Good Life (Buen Vivir) in the Humanities,1397/04/04 _ 1397/04/04,احسان آقابابايي
Good Life in times of social change: honour (aberu) as a value in the resource complex of wedding rituals in Isfahan and the rituals of shrine servants in Mashhad. (4506),Values and Valuation: Searching for Resources in the Quest for the Good Life,1397/09/10 _ 1397/09/10,احسان آقابابايي, Katarina Muller
|
تبيين جامعه شناختي بدبيني اجتماعي با تاكيد بر نقش تعديلگري طبقه اجتماعي در شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,احسان آقابابايي
ورود آقايان ممنوع: تحليل روايت بازنمايي زنان در سينماي دهه 90 ايران,كارشناسي ارشد,1402/06/27, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت تجربه زنان فارغ التحصيل بيكار از خانه‌داري,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,احسان آقابابايي
تفسير درك زنان شهر خورزوق نسبت به دوباره مادر شدن,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت زنان بيمار ام اس از برنامه هاي فرهنگي در يك مركز درماني,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت احساسات جوانان اصفهاني در زندگي روزمره‌ي دوران تحريم,كارشناسي ارشد,1402/06/26, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت بازنمايي عدالت در سينماي پسا انقلابي ايران,دكتري,1402/06/18, ,احسان آقابابايي
شوق وارة مهاجرت: روايت اشتياق به ترك وطن,دكتري,1402/04/28, ,احسان آقابابايي
تبيين جامعه شناختي سلامت جنسي در ميان زنان و مردان متاهل شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/03/29, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت معناي مادري در ميان مادران شاغل و خانه دار شهر اصفهان,كارشناسي ارشد,1402/03/17, ,احسان آقابابايي
تجربه احساسي زنان از خريد آنلاين در دوران كرونا,كارشناسي ارشد,1401/10/28, ,احسان آقابابايي
رابطه طبيعت انسان و دين از ديدگاه توماس هابز,كارشناسي ارشد,1401/10/21, ,احسان آقابابايي
بررسي عوامل گسترش مسيحيت از زمان خسرو انوشيروان تا پايان سلسله ساساني (531-651ميلادي),كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,احسان آقابابايي
مطالعه لمپنيسم در سه كتاب فارسي (مورد مطالعه: «گور و گهواره» غلامحسين ساعدي، «شب هول» هرمز شهدادي و «تهران شهر بي آسمان» اميرحسن چهلتن»),كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,احسان آقابابايي
مردم‌نگاري انتقاديِ فضايِ پياده راهيِ غذاخوري‌هاي چهارباغ عباسي,كارشناسي ارشد,1401/02/24, ,احسان آقابابايي
برساخت مردانگي حاشيه اي در سينماي پس از انقلاب اسلامي ايران,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت مواجهه با كرونا در ميان زنان اصفهان و اربيل,كارشناسي ارشد,1400/11/30, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت زنان از هواداري فوتبال در اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/11/26, ,احسان آقابابايي
بدنمندي و تجربه‌ي خود در سينماي ايران (از دهه 60 تا 90(,دكتري,1400/11/20, ,احسان آقابابايي
مردم¬نگاري انتقادي مراسم عروسي پيرشاليار در هورامان ايران,كارشناسي ارشد,1400/10/22, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت اضطراب زنان متأهل اصفهاني بر اساس خوانش فيلم سينمايي.,كارشناسي ارشد,1400/07/18, ,احسان آقابابايي
مطالعه اي در باب ميل به شهرت در ميان هنرجويان يك آموزشگاه سينمايي در اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/23, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت تجربه ي زنان از مراجعه به مشاوره ي خانوادگي در يك مركز مشاوره در اصفهان,كارشناسي ارشد,1400/06/16, ,احسان آقابابايي
تبيين جامعه شناختي مصرف فيلم و سينمادر اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/12/25, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت معناي زندگي در ميان دانش آموختگان دختر,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,احسان آقابابايي
بازنمايي هويت زن محجبه ايراني در اينستاگرام,كارشناسي ارشد,1399/09/29, ,احسان آقابابايي
تحليل گفتمان سياست هاي توسعه‌ روستايي ايران در برنامه هاي توسعه پس از انقلاب,دكتري,1399/09/25, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت كار احساسي زنان در سال اول ازدواج در اصفهان,كارشناسي ارشد,1399/08/19, ,احسان آقابابايي
بازنمايي كار احساسي زنان در سينماي پسا انقلابي ايران,كارشناسي ارشد,1399/08/05, ,احسان آقابابايي
تحليل جامعه شناختي تاثير عشق بر عملكرد خانواده با تاكيد بر نقش تعديل‌گري طبقه‌ي اجتماعي,كارشناسي ارشد,1399/07/29, ,احسان آقابابايي
تبيين تفاوتهاي اساسي روايت فيلمنامه و داستان با تكيه بر كنش و موقعيت داستاني,كارشناسي ارشد,1398/11/16, ,احسان آقابابايي
مطالعه پديدار شناسي تجربه زيسته همسران شهداي مدافع حرم,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,احسان آقابابايي
درك معناي اقتدار ميان دختران براساس خوانش متني و فرامتني فيلم دختر,كارشناسي ارشد,1398/10/03, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت بازنمايي زنان در رمان هاي دفاع مقدس در دهه نود,كارشناسي ارشد,1398/09/19, ,احسان آقابابايي
درك معناي غيرت در ميان زنان متاهل اصفهان براساس خوانش يك فيلم سينمايي,كارشناسي ارشد,1397/11/24, ,احسان آقابابايي
خوانش مخاطبان از شكاف طبقاتي بر اساس فيلم,كارشناسي ارشد,1397/10/30, ,احسان آقابابايي
فضاي مجازي به مثابه اردوگاه: مطالعه مردم نگارانه انتقادي ساختار فانتزي كردهاي ايران در فيس بوك,دكتري,1397/10/05, ,احسان آقابابايي
تجربه‌ي زيسته‌ي زنان در باشگاه هاي بدنسازي (مورد مطالعه: يك باشگاه بدنسازي در شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,احسان آقابابايي
تفسير تجربه ي زيست شده ي فرزندخواندگي,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تجربه‌ زيسته‌ي عشق در ازدواج (افراد مورد مطالعه: زوج‌هاي تازه ازدواج كرده‌ي شهر اصفهان),كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تجربه زيسته ي معلولين جسمي حركتي در مواجهه با مسئله ازدواج (مورد مطالعه: معلولين مجرد عضو انجمن حمايت از آسيب ديدگان نخاعي استان اصفهان),كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
بازنمايي خانواده در رمان هاي فارسي(مطالعه موردي دهه هاي 40 و 80 شمسي),كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
بازنمايي كودك در فيلم كودك,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تبيين جامعه شناختي نحوه استفاده كودكان از فناوري نوين ارتباطي در خانواده با تاكيد بر تبلت و تلفن همراه,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
چگونگي تغيير مفهوم حريم شخصي كاربران جوان در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطالعه: فيسبوك),كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
توانمند سازي زنان سرپرست خانوار كم سواد ناحيه 3 شهر اصفهان با تاكيد برمولفه اشتغال,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت روابط دروني خانواده (مورد مطالعه: فيلم هاي دهه هشتاد سينماي ايران),كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
بازنمايي هويت بدني زنانه در رمان فارسي (مورد مطالعه پنج رمان از دهه 1340تا پايان دهه 1380),كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
معناي تلفن همراه در زندگي روزمره دانشجويان دانشگاه اصفهان,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
اقدام پژوهي درك انديشه هاي حافظ,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تفسير رابطه فضاي مجازي و ملاك‌هاي انتخاب همسر و تدوين مدل بومي انتخاب همسر ويژه كاربران فضاي مجازي,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
برساخت هويت روايي زنان در تعامل با ديگري,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
بازنمايي نهاد پزشكي در سينماي پس از انقلاب اسلامي,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تجربه زيسته دانش آموزان مدرسه,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تجربه زنان از خوداشتغالي دركسب و كارهاي آنلاين : يك مطالعه موردي,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت بازنمايي «ديگري» در سينماي پساانقلابي ايران.,كارشناسي ارشد,, ,احسان آقابابايي
تحليل پديدار شناسي احساسات مجازي كاربران ايراني در فضاي سايبر,دكتري,, ,احسان آقابابايي
برساخت سوژه‌ي ديني در گفتمان‌هاي‌ سينماي معناگرا پس از انقلاب اسلامي,دكتري,, ,احسان آقابابايي
تبيين و تفسير خوشبختي با مطالعه¬ي رشد خود در بافت ديگري و تدوين بسته¬ مداخله¬اي و بررسي اثر آن بر ‏توسعه¬ي انگيزه¬هاي رشد و رفتارهاي مدني سازماني نزد مديران سازمان¬ها,دكتري,, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت فهم نسل جوان از بازنمايي تغييرات فرهنگي در سينماي نوين ايران,دكتري,, ,احسان آقابابايي
تحليل روايت برساخت بدن آستانه اي در سينماي معاصر ايران,دكتري,, ,احسان آقابابايي
مردم نگاري انتقادي زندگي زنان كولبر در مناطق مرزي استان كردستان,دكتري,, ,احسان آقابابايي
نشانه شناسي اجتماعي تصوير زن در جامعه پساانقلابي ايران,دكتري,, ,احسان آقابابايي
جستجو:
|
نگاه خيره: نظريه فيلم پس از لاكان,دانشگاه تهران,1403,احسان آقابابايي
فيلم و ايدئولوژي در ايران: دهه هشتاد,نشر لگا,1402,احسان آقابابايي, سيامك رفيعي
فيلم و جامعه ايراني,دانشگاه اصفهان,1401,احسان آقابابايي
جامعه شناسي احساسات,انتشارات دانشگاه اصفهان,1396,مسعود كيانپور, احسان آقابابايي
جامعه شناسي فيلم,جهاد دانشگاهي,1396,احسان آقابابايي
كاربرد پژوهش روايت به مثابه روش تحقيق كيفي,جهاد دانشگاهي واحد اصفهان,1395,احسان آقابابايي, داوود زهراني
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
جامعه شناسي احساسات,اصفهان,,1399 ( 2020 )
دومين جايزه پژوهش سال سينماي ايران,تهران,,1397 ( 2019 )
پژوهشگر برگزيده دانشکده ادبيات و علوم انساني در سال 1397,,,1397 ( 2018 )
لوح تقدير داوري مجله,,,1396 ( 2018 )
جشنواره ملي شهرپژوهي,,,1394 ( 2016 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
122 روشهاي تحقيق كيفي پيشرفته درتحقيقات اجتماعي 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
124 سمينار تازه ها در حوزه هاي مختلف جامعه شناسي 1401/10/27 سه شنبه 08:00-10:00
325 جامعه شناسي در ادبيات فارسي 1401/10/27 سه شنبه 10:00-12:00
410 جامعه شناسي پزشكي 1401/10/18 يك شنبه 10:00-12:00
428 زن در هنر و ادبيات 1401/10/26 دوشنبه 10:00-12:00

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 0 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal