۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
مريم سعيديان جزي
گروه آموزشی : معارف اسلامي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,تاريخ - تاريخ اسلام,دانشگاه اصفهان,1389
M.Sc.,تاريخ -تاريخ ايران اسلامي,دانشگاه اصفهان,1381
B.Sc.,تاريخ,دانشگاه اصفهان,1377
جستجو:
|
Controversy in the Narrative of Zat al-Salasel and Assessing its Documents and News,پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام,1401
مريم سعيديان جزي
جايگاه حمزه بن عبدالمطلب در آثار علامه سيد جعفر...,,1400
مريم سعيديان جزي
بررسي زمينه ها، انگيزه ها و نقش عبدالرحمن بن ملم مرادي در شهادت امام علي (ع),,1400
مريم سعيديان جزي
اخبار جعلي سيف بن عمر در مطالعات شيعه شناسي غربي ها,,1399
مريم سعيديان جزي
مباني كلامي فقهي خواجه نصيرالدين طوسي در تعامل با حكومت عباسيان,,1399
مريم سعيديان جزي, ليلا جنتراني
Sayf ibn Umar al-Tamimi: reviver of the new Arab identity against the Iranians,تاريخ ايران,1399
مريم سعيديان جزي
Sayf ibn Umar's Fake Reports in Westerners' Shiite Studies,سيره پژوهي اهل بيت(ع),1399
مريم سعيديان جزي
The outline geometry of the new Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli,مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلامي,1399
مريم سعيديان جزي
بررسي تحليلي شخصيت عبيده بن عمرو سلماني و دلايل رويارويي وي با امام علي (ع) در نبرد صفين,,1398
مريم سعيديان جزي
جذور الفكر التكفيري في واقعة الطف؛ أسبابه ونتائجه,,1398
مريم سعيديان جزي
زمينه ها و دلايل به كار گيري و بر كناري عمار بن ياسر از فرمانروايي كوفه,,1396
مريم سعيديان جزي
تحريف تاريخي نقش امام علي در سريه ذات السلاسل و دلايل آن,,1396
مريم سعيديان جزي
مسئله شناسي مهدويت خاصه با رويكرد به اخبار وارده از امام علي بن ابي طالب(ع),,1396
مريم سعيديان جزي
تحليل و بررسي نقش اجتماعي زنان شيعي و پيامدهاي ان در سده نخستين عصر غيبت,,1396
مريم سعيديان جزي
ارزيابي يافته هاي سفرنامه نويسان خارجي از وضعيت شيعيان ايران عصر قاجار (مطالعه موردي اوژن اوبن و مادام كارلا سرنا),,1396
مريم سعيديان جزي, پروين حقي
دستاوردهاي نماز براي سلامت معنوي و توسعه اجتماعي,,1396
مريم سعيديان جزي
تحليلي بر شخصيت عبيدالله بن حر جعفي و جايگاه او در تحولات عراق (از خلافت امام علي(ع) تا روي كارآمدن مروانيان),,1396
مريم سعيديان جزي
بررسي سنت اعتراض و جايگاه آن در فرهنگ تشيع از نگاه شرقشناسان؛ مطالعه موردي ويلفرد مادلونگ,,1395
مريم سعيديان جزي
قبيله جعفي و نقش ان در تاريخ اسلام تا پايان خلافت امويان,,1395
مريم سعيديان جزي
مسئله شناسي نقش زنان در دفاع مقدس,,1395
مريم سعيديان جزي, مستانه همتي
راهكارهاي مقابله با فرهنگ غرب در خصوص مسئله زن در بيانات امام خامنه اي,,1394
مريم سعيديان جزي, سعيده يراقي
آثار امر به معروف و نهي از منكر در حوزه هاي اجتماعي,,1394
مريم سعيديان جزي
منابع در آمد مالي امويان در خراسان,,1394
مريم سعيديان جزي
تحليل نقش سياسي اجتماعي احنف بن قيس تميمي در تاريخ اسلام,,1394
مريم سعيديان جزي
گرايش هاي عقيدتي در اصفهان عصر سلجوقي و پيامدهاي آن,,1394
مريم سعيديان جزي
Amm?r ibn Y?sirs Position and Points of View Confronting the Incidents after Holy Prophets Death,,1394
مريم سعيديان جزي
The correlation of cognation relationships with livelihoods and self-improvement with an emphasis on news and sayings from Imam Reza (AS),,1394
مريم سعيديان جزي
قران و تمدن سازي الهي تمدن مطلوب قراني,,1393
مريم سعيديان جزي
اصول وارزش هاي اخلاقي درنهاد خانواده(براساس آموزه هاي وحياني و سيرةاهل بيت(ع),,1393
مريم سعيديان جزي
تحليل و بررسي ابعاد سريه امام علي بن ابي طالب به يمن و پيامدهاي ان,,1393
مريم سعيديان جزي
جايگاه حديث غدير در راهبردهاي بزرگان اماميه در قرن چهارم هجري,,1393
مريم سعيديان جزي
تحليل نسبت زن و آزادي در اسلام در مقايسه با غرب بر اساس آرائ آيت الله خامنه اي,,1393
مريم سعيديان جزي, سعيده يراقي
منزلت اجتماعي امامزادگان و اثار و پيامدهاي فرهنگي و تمدني ان,,1392
مريم سعيديان جزي
آسيب شناسي خانواده در فرهنگ غرب از ديدگاه حضرت آيت الله خامنه اي,,1392
مريم سعيديان جزي, حبيب رضا ارزاني, سعيده يراقي
اصول وارزش هاي اخلاقي درنهاد خانواده براساس آموزه هاي وحياني و سيرةاهلبيت ع,,1392
مريم سعيديان جزي
تاريخ اجتماعي اسپانياي اسلامي در منابع تاريخي و جغرافيايي اسلام از قرون نخستين اسلامي تا قرن هفتم هجري,,1391
مريم سعيديان جزي
بررسي نقش قبيله مراد در تاريخ اسلام و تشيع تا سقوط امويان (132 ق),,1390
سيداصغر محمودآبادي, مريم سعيديان جزي
جايگاه بزرگان قبيله نخع در علوم و فرهنگ اسلامي در دو قرن نخست هجري (با رويكرد به خدمات رجال نخع به تشيع و اهل بيت),,1388
مريم سعيديان جزي
نقش قبيله نخع در تاريخ اسلام در قرن نخست هجري,,1387
مريم سعيديان جزي, اصغر منتظرالقائم
مواضع و ايستارهاي قبيله تميم در برابر نهضت امام حسين(ع),,1387
مريم سعيديان جزي
گز وبرخوار در گذر زمان,,1387
مريم سعيديان جزي
مثني بن حارثه شيباني و نخستين فتوح اسلامي در عراق,,1386
مريم سعيديان جزي
معرفي نقد و بررسي كتاب مزارات اصفهان,,1386
مريم سعيديان جزي
پژوهشي درباره نامها و نام گذاري بر اساس سنگ نوشته هاي تكيه فاضلان در تخت فولاد,,1385
مريم سعيديان جزي
بررسي قيام امام حسين (ع) از منظر جامعه شناسي جزيره العرب با رويكرد جايگاه قبيله تميم در واقعه كربلا,,1384
مريم سعيديان جزي
الگوي مناسب از ديدگاه امام علي ع در نهج البلاغه,,1381
مريم سعيديان جزي
تحليلي بر شخصيت عبيدالله بن حر جعفي و جايگاه او در تحولات عراق,,
مريم سعيديان جزي
پديده جهاني شده و تاثير ان بر نهاد خانواده,,
مريم سعيديان جزي
مسئله شناسي مهدويت خاصه با رويكرد به اخبار وارده از امام علي بن ابي طالب(ع)-پژوهشنامه مهدويت,,
مريم سعيديان جزي
تحليل شخصيت عبدالرحمن بن ملجم مرادي و...-مجله تاريخ اسلام در ايينه پژوهش- موسسه امام خميني,,
مريم سعيديان جزي, دکتر اصغر منتظر القائم
تحقيق تاريخي و اصول آن در انديشه باستاني پاريزي .... در حال داوري است,,
مريم سعيديان جزي
آراء و انديشه عبدالله بن مسعود هذلي و تأثير آن بر حيات علمي كوفه در دو قرن نخست هجري,,
مريم سعيديان جزي
تحليل شخصيت و آراء عبدالرحمن بن ملجم مرادي و نقش وي در شهادت امام علي (ع),,
مريم سعيديان جزي
نقش مدارس شيعي لكنهو در گسترش تشيع در هند,,
مريم سعيديان جزي
رابطه تشيع و اعتراض در انديشه مستشرقان مطالعه موردي هالم,,
مريم سعيديان جزي
پديده جهاني شدن و تاثير ان بر نهاد خانواده,,
مريم سعيديان جزي
همام بن شريح بن يزيد سعدي(همام بن عباده بن خيثم),,
مريم سعيديان جزي
هاشم بن عتبه مرقال زهري,,
مريم سعيديان جزي
احنف بن قيس تميمي,,
مريم سعيديان جزي
همام بن شريح و احنف بن قيس تميمي و هاشم بن عتبه,,
مريم سعيديان جزي
The functional tasks of Shiite women in the Safavid era in the structure of social action based on cybernetic model variables (emphasis on Parsons' systemic theory),زن در فرهنگ و هنر,
مريم سعيديان جزي
جستجو:
|
(15123),,1384/03/03 _ 1384/03/03,مريم سعيديان جزي
(8034),,1385/09/16 _ 1385/09/16,مريم سعيديان جزي
(14533),,1389/10/20 _ 1389/10/20,مريم سعيديان جزي
(8152),,1387/05/26 _ 1387/05/26,مريم سعيديان جزي
(12660),,1384/09/19 _ 1384/09/19,مريم سعيديان جزي
(13959),,1384/03/03 _ 1384/03/03,مريم سعيديان جزي
(13188),,1377/09/01 _ 1377/09/01,مريم سعيديان جزي
(14047),,1379/11/09 _ 1379/11/09,مريم سعيديان جزي
(4717),,1385/03/28 _ 1385/03/28,مريم سعيديان جزي
(14129),,1384/09/23 _ 1384/09/23,مريم سعيديان جزي
(4794),,1379/11/10 _ 1379/11/10,مريم سعيديان جزي
(14487),,1390/12/10 _ 1390/12/10,مريم سعيديان جزي
(),,1390/04/25 _ 1390/04/25,مريم سعيديان جزي
(4739),,1390/04/06 _ 1390/04/06,مريم سعيديان جزي
(13942),,1385/09/28 _ 1385/09/28,مريم سعيديان جزي
(12394),,1385/01/01 _ 1385/01/01,مريم سعيديان جزي
(13907),,1385/09/30 _ 1385/09/30,مريم سعيديان جزي
(),,1392/02/25 _ 1392/02/25,مريم سعيديان جزي
(),,1392/07/01 _ 1392/07/01,مريم سعيديان جزي
(),,1392/08/06 _ 1392/08/06,مريم سعيديان جزي
(),,1392/06/19 _ 1392/06/19,مريم سعيديان جزي
(),,1384/10/09 _ 1384/10/09,مريم سعيديان جزي
(),,1389/12/01 _ 1389/12/01,سمانه ابدالي, فرشته مناني, مريم سعيديان جزي
(),,1392/08/30 _ 1392/08/30,مريم سعيديان جزي
(13477),,1393/09/26 _ 1393/09/26,مريم سعيديان جزي
(13477),,1393/09/26 _ 1393/09/26,مريم سعيديان جزي, راضيه سعادت
(),,1394/02/10 _ 1394/02/10,مريم سعيديان جزي, راضيه سعادت
(5514),,1393/11/28 _ 1393/11/28,مريم سعيديان جزي
(),,1394/02/31 _ 1394/02/31,مريم سعيديان جزي
(),,1394/02/24 _ 1394/02/24,مريم سعيديان جزي
(),,1394/01/30 _ 1394/01/30,مريم سعيديان جزي
(),,1394/04/20 _ 1394/04/20,مريم سعيديان جزي
(),,1394/02/16 _ 1394/02/16,مريم سعيديان جزي
(),,1394/08/30 _ 1394/08/30,مريم سعيديان جزي
(),,1393/03/01 _ 1393/03/01,مريم سعيديان جزي
(),,1392/08/15 _ 1392/08/15,مريم سعيديان جزي
(12089),,1394/05/19 _ 1394/05/19,مريم سعيديان جزي, سعيده يراقي
(13841),,1394/10/07 _ 1394/10/07,مريم سعيديان جزي
(14326),,1394/06/11 _ 1394/06/11,مريم سعيديان جزي, سعيده يراقي
(14201),,1395/02/02 _ 1395/02/02,مريم سعيديان جزي
(15733),,1395/02/29 _ 1395/02/29,مريم سعيديان جزي
(6995),,1395/02/29 _ 1395/02/29,مريم سعيديان جزي
(11803),,1395/02/30 _ 1395/02/30,مريم سعيديان جزي, فاطمه پورنقي
(13842),,1395/03/15 _ 1395/03/15,مريم سعيديان جزي
(14818),,1394/09/30 _ 1394/09/30,مريم سعيديان جزي
(13798),,1395/06/15 _ 1395/06/15,مريم سعيديان جزي
(7209),,1395/06/15 _ 1395/06/15,مريم سعيديان جزي, ندا بديعيان فرد
(4704),,1395/11/12 _ 1395/11/12,مريم سعيديان جزي
(15733),,1395/02/29 _ 1395/02/29,مريم سعيديان جزي
(15785),,1395/11/12 _ 1395/11/12,مريم سعيديان جزي
(8745),,1395/11/12 _ 1395/11/12,مريم سعيديان جزي
(14178),,1395/11/20 _ 1395/11/20,مريم سعيديان جزي
(),,1394/01/01 _ 1394/01/01,مريم سعيديان جزي, سعيده يراقي
(15737),,1396/06/10 _ 1396/06/10,مريم سعيديان جزي
(15735),,1396/10/10 _ 1396/10/10,مريم سعيديان جزي, گلناز پرهيزگار
(13722),,1396/10/10 _ 1396/10/10,مريم سعيديان جزي
(14471),,1397/02/05 _ 1397/02/05,مريم سعيديان جزي
(13793),,1396/09/22 _ 1396/09/22,مريم سعيديان جزي, گلناز پرهيزگار
(13944),,1397/11/10 _ 1397/11/10,مريم سعيديان جزي
(14322),,1397/12/14 _ 1397/12/14,مريم سعيديان جزي
(),,1398/11/02 _ 1398/11/02,مريم سعيديان جزي
(),,1398/10/02 _ 1398/10/02,مريم سعيديان جزي
(),,1399/06/08 _ 1399/06/20,مريم سعيديان جزي
(),,1398/09/27 _ 1398/09/27,مريم سعيديان جزي
Studying the Role of Islamic sects in Anatolia from 1446-1520 AD (),International Conference on Islam and Ottoman Empire,1399/05/24 _ 1399/05/27,مريم سعيديان جزي
Analysis of the Status of the Endowment of Educational Institutions ( in Iran in the Middle Ages) (),International Conference on Islam and Islamic Culture-20US12ICIIC,1399/07/24 _ 1399/08/20,مريم سعيديان جزي
Knowledge Al-Ghazali's Sources in Refuting Ismaili Beliefs: A Study about Earlier Sources against Ismaili That Ghazali Used Them (),ICAGI 2021: International Conference on Al-Ghazali and Islam,1399/07/24 _ 1400/09/09,مريم سعيديان جزي
A Descriptive Study of Philosophical Approaches to Historical Narratives (),ICIPIS 2020: International Conference on Islamic Philosophy and Islamic Studies,1399/07/30 _ 1399/08/01,مريم سعيديان جزي
(),,1399/12/12 _ 1399/12/12,مريم سعيديان جزي
(),,1399/10/15 _ 1399/10/15,مريم سعيديان جزي
(),code KHAIRMANDEGAR03,1399/12/11 _ 1399/12/12,مريم سعيديان جزي
(),ابعاد نظري و عملي مقاومت,1399/10/15 _ 1400/04/15,مريم سعيديان جزي
(),code:99200-57225,1399/06/19 _ 1399/06/21,مريم سعيديان جزي
(),,1399/08/08 _ 1399/08/08,مريم سعيديان جزي
(),,1400/10/28 _ 1400/10/30,مريم سعيديان جزي
|
ارزيابي نقش دولت ها و رجال مذهبي بر مناسك و شعائر مذهبي شيعه از قرن سوم هجري تا پايان قرن پنجم هجري (موردمطالعه عزاداري ها و جشن ها),كارشناسي ارشد,1402/06/18, ,مريم سعيديان جزي
مطالعه تطبيقي انديشه وعملكرد ابوموسي اشعري وعمروعاص در خلافت امام علي (عليه السلام) با تاكيد بر نهج البلاغه,كارشناسي ارشد,1401/10/25, ,مريم سعيديان جزي
پيرامون مغرب اسلامي,كارشناسي ارشد,1401/06/30, ,مريم سعيديان جزي
ادله حقانيت امامت از ديدگاه امام علي(ع) با تاكيد بر صحاح سته,كارشناسي ارشد,1401/06/28, ,مريم سعيديان جزي
بررسي نقش عناصر زباني و فرا زباني در تحليل قصه حضرت موسي (ع) از بدو تولد تا هجرت اول,دكتري,1401/06/23, ,مريم سعيديان جزي
تبيين و تحليل تاريخي ورود اسلام در ميان تركان آسياي ميانه تا پايان قرن 4 ه,دكتري,1401/03/28, ,مريم سعيديان جزي
ارزيابي ديدگاه صالح درويش پيرامون روابط امام علي با خلفا با تأكيد بر«تأملات في نهج البلاغه»,كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,مريم سعيديان جزي
تحليل و بررسي نظريات انديشمندان غربي پيرامون تاثيرپذيري انقلاب اسلامي از مفاهيم اصيل شيعي(با تاكيد بر مفاهيم غدير، عاشورا، مهدويت),كارشناسي ارشد,1400/11/25, ,مريم سعيديان جزي
بررسي تاريخي دشنام به امام علي (ع)و بازتاب آن در جامعه اسلامي از عصر معاويه تا خلافت عمربن عبدالعزيز,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,مريم سعيديان جزي
تعاملات و مناسبات مهاجرين در دوره خلافت امام علي (ع) با تاكيد برنهج البلاغه,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,مريم سعيديان جزي
بررسي و تحليل متني و سندي معجزات پيامبر اكرم (ص) در منابع شيعه,دكتري,1400/07/06, ,مريم سعيديان جزي
بررسي مفهوم صلح در قرآن كريم و باز نمود آن در سيره امام حسين(ع),كارشناسي ارشد,1400/07/03, ,مريم سعيديان جزي
بررسي مفهوم صلح در قرآن كريم و باز نمود آن در سيره امام حسين(ع),كارشناسي ارشد,1400/07/03, ,مريم سعيديان جزي
تحليل و بررسي نقش و عملكرد زياد بن عبيد در زمان خلافت امام علي (ع) و معاويه با تاكيد بر نهج البلاغه,كارشناسي ارشد,1400/06/31, ,مريم سعيديان جزي
1- بررسي جايگاه مسيرشغلي كودكان در تربيت ديني,كارشناسي ارشد,1400/06/24, ,مريم سعيديان جزي
تحليل و نقد رويكرد ديويد پينولت درباره باورهاي شيعيان پيرامون شهادت امام حسين (ع),كارشناسي ارشد,1400/06/14, ,مريم سعيديان جزي
مناسبات شيعه دوازده امامي و قرامطه در دوران خلافت عباسي (قرن 7-2 هجري قمري ),كارشناسي ارشد,1399/11/06, ,مريم سعيديان جزي
تبيين و تحليل تاريخي نقش اربعين حسيني(ع) در توانمندي و گسترش جايگاه تشيع,كارشناسي ارشد,1399/06/12, ,مريم سعيديان جزي
مناسبات شيعه دوازده امامي و زيديه در دوران خلافت عباسي ( از قرن دوم تا قرن هفتم هجري ),كارشناسي ارشد,1399/04/30, ,مريم سعيديان جزي
مباني قرآني اخلاق اجتماعي امام علي (عليه السلام),كارشناسي ارشد,1398/10/29, ,مريم سعيديان جزي
نقش جريان هاي مذهبي در فارس در قرون ميانه اسلامي (3-5.ق),كارشناسي ارشد,1398/10/22, ,مريم سعيديان جزي
بررسي مباني كلامي خواجه نصيرالدين طوسي در تعامل با حكومت هاي معاصر,كارشناسي ارشد,1397/12/05, ,مريم سعيديان جزي
موضوع شاگردان امام صادق (ع) در مورد امامت (هشام بن حكم ،هشام بن سالم,كارشناسي ارشد,1397/09/26, ,مريم سعيديان جزي
تحليل ارائ آيت الله خامنه اي پيرامون جايگاه زن در فرهنگ غرب,كارشناسي ارشد,, ,مريم سعيديان جزي
امامت از منظر امامزادگان بلا واسطه امام صادق وامام كاظم,كارشناسي ارشد,, ,مريم سعيديان جزي
مطالعات نوين غرب پيرامون مهدويت ....,كارشناسي ارشد,, ,مريم سعيديان جزي
بررسي تطبيقي سيره پيامبراكرم(ص)با سه خليفه نخست درباره اسيران و مجروحان جنگي,كارشناسي ارشد,, ,مريم سعيديان جزي
بررسي مناسبات علمي و فرهنگي شيعه اماميه با غيرمسلمانان در شبه‌قاره هند (مطالعه موردي دكن، 12-10 هـ. ق/18-16 م.),كارشناسي ارشد,, ,مريم سعيديان جزي
ارزيابي عوامل تأثيرگذار در غلبه عقل‌گرايي بر انديشه متكلمان اماميه در ‌مدرسه بغداد (مطالعه موردي: قرن چهارم و پنجم هجري قمري),كارشناسي ارشد,, ,مريم سعيديان جزي
بررسي و مقايسه تحليلي نقش گروه ها، اقوام و نژادهاي مختلف درتشكيلات نظامي دور? عباسيان و فاطميان تا 427هق,دكتري,, ,مريم سعيديان جزي
تحليل عوامل موثر بر تداوم موقوفات علمي و آموزشي دولت هاي شيعه تاقرن هفتم هجري/سيزدهم ميلادي,دكتري,, ,مريم سعيديان جزي
چگونكي نقش افريني زن در احياي فرهنگ ايراني اسلامي از نقطه نظر اساتيد حوزه و دانشگاه شهر اصفهان,,, ,مريم سعيديان جزي
علل گسترش تشيع در بغداد,,, ,مريم سعيديان جزي
شخصيت اخلاقي جضرت زهرا س در نقد فمنيسم غربي,,, ,مريم سعيديان جزي
تشيع در دوراه ايلحانان در ايران,,, ,مريم سعيديان جزي
شيعه و معاويه,,, ,
تشيع در زمان امام حسن عسكري ع,,, ,مريم سعيديان جزي
تشيع در زمان امام صادق ع,,, ,مريم سعيديان جزي
تشيع در دوران غيبت صغري در ايران,,, ,
تشيع در عراق از سال 299-329,,, ,مريم سعيديان جزي
علل گرايش ايرانيان به تشيع,,, ,مريم سعيديان جزي
تشيع در زمان امام حسين ع,,, ,مريم سعيديان جزي
تشيع در زمان قاجار,,, ,مريم سعيديان جزي
رويكرد علما و متصوفه در عصر صفوي,,, ,مريم سعيديان جزي
قيام هاي شيعي از سال 40-132ه,,, ,مريم سعيديان جزي
جنبش هاي سياسي و اجتماعي زنان عصر پهلوي,,, ,مريم سعيديان جزي
غزوات رسول الله,,, ,مريم سعيديان جزي
تشيع در عراق در دوران ال بويه,,, ,
مديريت از منظر اسلام,,, ,مريم سعيديان جزي
تربيت كودك از منظر اسلام,,, ,مريم سعيديان جزي
مواضع امام علي نسبت به مخافان در سه نبرد جمل، صفين و نهروان,,, ,مريم سعيديان جزي
بررسي حوادث تاريخ اسلام از رحلت رسول الله تا شهادت فاطمه زهرا س,,, ,مريم سعيديان جزي
حق و تكليف متقابل زن و شوهر,,, ,مريم سعيديان جزي
وحدت اسلامي از ديدگاه قرآن و اهل البيت (ع),,, ,مريم سعيديان جزي
نقش زنان در انقلاب اسلامي,,, ,
نقش علماي شيعه در گسترش تشيع در دوران صفوي,,, ,
وهابيت و عقايد افكار,,, ,
جايكاه زن در انديشه مهدويت,,, ,
بررسي مباني تربيتي در صحيفه سجاديه,,, ,مريم سعيديان جزي
مقايسه جايگاه و موقعيت زن قبل وبعد از انقلاب اسلامي,,, ,مريم سعيديان جزي
رجال شناسي شيعه در عصر امام صادق ع,,, ,مريم سعيديان جزي
تحليل آرا ء حضرت ايت الله خامنه اي پيرامون جايگاه زن در فرهنگ غرب,,, ,مريم سعيديان جزي
تحليل اراء حضرت ايت الله خامنه اي پيرامون جايگاه زن در دفاع مقدس/ راهنما,,, ,مريم سعيديان جزي
مديريت بحران در دوران سه امام نخستين,,, ,مريم سعيديان جزي
مقايسه شرايط فرهنگي - اجتماعي عصر امام صادق و امام رضا (ع) و نحوه مواجهه اهل بيت با انها,,, ,مريم سعيديان جزي
نخبگان زن شيعي وخدمات انان به تشيع در قرون نخستين هجري,,, ,مريم سعيديان جزي
مديريت بحران در دوران خلافت امام علي(ع),,, ,مريم سعيديان جزي
نقش حضرت علي عليه السلام در پيروزي هاي جنگهاي صدر اسلام,,, ,مريم سعيديان جزي
نفش زنان در زمان غيبت حصرت ولي عصر ع,,, ,مريم سعيديان جزي
نرمش قهرمانانه در سيره اهل بيت (ع ),,, ,مريم سعيديان جزي
سيره رسول الله در مواجهه با مسائل اجتماعي,,, ,مريم سعيديان جزي
نقش زنان در غيبت حضرت ولي عصر ع,,, ,مريم سعيديان جزي
نقش حضرت علي ع در جنگهاي پيامبر ص,,, ,مريم سعيديان جزي
جايگاه دانش تاريخ از منظر علامه طباطبايي (ره) در تفسير الميزان,,, ,مريم سعيديان جزي
سير تاريخي نزول آيات تحدي در قران کريم,,, ,مريم سعيديان جزي
علل گسترش تشيع در بغداد,,, ,مريم سعيديان جزي
جستجو:
|
جايگاه قبيله نخع در تاريخ اسلام و تشيع تا پايان قرن سوم هجري,پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي,1399,مريم سعيديان جزي, اصغر منتظرالقائم
قبيله نخع در تاريخ اسلام و تشيع تا پايان قرن سوم هجري,پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي,1399,مريم سعيديان جزي, اصغر منتظرالقائم
سيره و تاريخ امامان شيعه(ع),نگارخانه,1396,مريم سعيديان جزي
تاريخ تحولات صدر اسلام با تاكيد بر سيره رسول الله (ص) و اهل بيت(ع),نگارخانه,1395,مريم سعيديان جزي
سيره و تاريخ امامان شيعه (ع),نگارخانه اصفهان,1394,مريم سعيديان جزي
موقعيت زن در عصر امام علي (ع),پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,1393,مريم سعيديان جزي
موقعيت اجتماعي فرهنگي سياسي اداري زنان در حكومت امام علي (ع),پزوهشگاه علوم انساني - مرکز تحقيقات امام علي,1392,مريم سعيديان جزي
مشاهير مزار علامه ابوالمعالي كلباسي,كانون پژوهش,1384,علي كرباسي زاده اصفهاني, مريم سعيديان جزي
قبيله بنو تميم و نقش ان در تاريخ اسلام و ايران,قم-كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام وايران,1382,مريم سعيديان جزي
نقش زنان در عصر امام علي (ع),انتشارات امام محمد باقر(ع),1380,مريم سعيديان جزي
جستجو:
|
نقد و ارزيابي كتاب سيري در تاريخ تمدن اسلام و ايران,انتشارات سمت,1399,مريم سعيديان جزي
زمينه ها و پيامدهاي جنگ جمل,,,مريم سعيديان جزي
مزارات اصفهان,وزارت ارشاد,,مريم سعيديان جزي
-,-,,مريم سعيديان جزي
-,-,,مريم سعيديان جزي
-,-,,مريم سعيديان جزي
-,-,,مريم سعيديان جزي
-,-,,مريم سعيديان جزي
-علمي پژوهشي پژوهشهاي تاريخي,-,,مريم سعيديان جزي
-,-,,مريم سعيديان جزي
مقالات همايش نگين هستي,نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري,,مريم سعيديان جزي
داوري تعداد 50 مقاله در همايش سيره شناختي پيامبر اعظم (ص),نهاد رهبري -دانشگاه اصفهان,,مريم سعيديان جزي
مقاله الگوپذيري از صحيفه سجاديه و تاثير ان بر سلامت,پزهشنامه حکمت اهل بيت ع,,مريم سعيديان جزي
راهبردهاي تكريم ايتام درسيره اهل بيت,دانشگاه اصفهان,,مريم سعيديان جزي
مجموعه مقالات همايش,سازمان بسيج استان,,مريم سعيديان جزي
داوري مقاله الگوپذيري از صحيه سجاديه و تاثير ان بر سلامت,-,,مريم سعيديان جزي
راهبردهاي تكريم ايتام د سيره اهل بيت,دانشگاه اصفهان,,مريم سعيديان جزي
مجله پزوهشنامه تاريخي انقلاب اسلامي,دانشگاه اصفهان,,مريم سعيديان جزي
مجله پزوهشنامه حكمت اهل بيت(ع),دانشگاه اصفهان,,مريم سعيديان جزي
تاريخ تحليلي صدر اسلام,نشر معارف,,مريم سعيديان جزي
تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي,نشر معارف,,مريم سعيديان جزي
تاريخ امامت,نشر معارف,,مريم سعيديان جزي
مجله حكمت اهل بيت - پزوهشهاي تاريخي - پزوهشهاي تاريخ اسلام و ايران سيستان,,,مريم سعيديان جزي
همايش ملي اخلاق كاربردي در سيره ائمه اطهار ع با تاكيد بر اموزه هاي رضوي,دانشگاه اصفهان,,مريم سعيديان جزي
جستجو:
|
جستجو:
|
رتبه شايسته تحسين كتاب سال حوزه 1400,قم,,1400 ( 2022 )
پژوهشگر برتر ر گروههاي معارف اسلامي سراسر كشور در سال 1400,اصفهان,,1400 ( 2022 )
لوح سپاس,,,1398 ( 2019 )
تقديرنامه,,,1397 ( 2019 )
تقديرنامه- استاد برتر در زمينه پژوهش,,,1397 ( 2018 )
لوح تقدير - براي داوري مقالات نشريه پژوهشهاي تاريخي,,,1396 ( 2018 )
تقدير نامه - به پاس ارزيابي مقالات پنجمين جشنواره بين المللي امام علي ع پژوهي-پژوهگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,,,1396 ( 2017 )
لوح تقدير به مناسبت استاد مشاوره فرهنگي دانشکده,,,1396 ( 2017 )
تقدير نامه نخبه علمي بسيجي استان اصفهان,,,1396 ( 2017 )
تقدير نامه نخبگان علمي,,,1396 ( 2017 )
لوح سپاس و تقدير- براي ارائه مقاله در همايش بين المللي بزرگداشت محمد بن زکرياي رازي,,,1396 ( 2017 )
لوح سپاس,,,1395 ( 2016 )
لوح سپاس به مناسب بيست و دومين اجلاس سالانه اساتيد,,,1395 ( 2016 )
رتبه اول کشوري چهارمين دوره از مسابقات گروهي رشد سال 94,,,1394 ( 2015 )
رتبه برتر کنگره فاطمه شناسي به خاطر مقاله سيره حضرت زهرا(س) در نقد فمينيسم,,,1394 ( 2015 )
برگزيده شده مقاله و لوح سپاس براي مقاله سيره حضرت فاطمه(س) نقدي بر فمينيسم در پنجمين ملي کنگره ملي فاطمه شناسي,اصفهان,,1394 ( 2015 )
ارائه مقاله برتر در چهارمين همايش الگوي اسلامي ايراني پيشرفت,,,1394 ( 2015 )
سپاس نامه,,,1394 ( 2015 )
لوح سپاس مقاله برتر همايش بين المللي امام علي(ع),,,1394 ( 2015 )
تقدير جهت تلاش و کوشش در تعليم و تربيت طلاب و دانش پژوهان,,,1394 ( 2015 )
لوح سپاس,,,1394 ( 2015 )
برگزيده شدن مقاله با عنوان ابعاد اجتماعي نماز با رهيافت قراني - روايي,,,1393 ( 2015 )
رتبه اول همايش ملي مکتب امام صادق(ع),,,1393 ( 2014 )
سپاس و لوح تقدير براي روز معلم,,,1393 ( 2014 )
تقدير نامه و تشكر براي قبول فعاليت در عضويت جمعيت بانوان فرهيخته,,,1392 ( 2014 )
لوح تقدير جهت احراز رتبه نهم کنگره بين المللي امامزادگان,,,1392 ( 2013 )
لوح تقدير به مناسبت روز معلم,,,1392 ( 2013 )
تقدير از حسن اهتمام در كميته علمي همايش بين لمللي تجليل از طلايه داران عفاف و حجاب,,,1391 ( 2013 )
تقديرنامه,,,1391 ( 2013 )
رتبه برتر همايش مکتب علمي امام صادق,تهران,,1391 ( 2012 )
لوح تقديرنامه,,,1391 ( 2012 )
لوح تقدير - سخنراني به مناسبت روز زن -,,,1391 ( 2012 )
لوح تقدير,,,1391 ( 2012 )
نشان علمي و پژوهشي جشنواره ايت الله عبدالكريم گزي,,,1390 ( 2012 )
برگزيده زنان منتخب استاني,,,1390 ( 2012 )
برگزيده زنان نمونه و نخبه دانشگاه اصفهان,,,1390 ( 2012 )
تقديرنامه,,,1390 ( 2012 )
تقدييرنامه,,,1390 ( 2012 )
نشان برتر علمي پژ‌وهشي جشنواره آيت الله گزي,,,1390 ( 2011 )
لوح تقدير,,,1390 ( 2011 )
زنان فعال در عرصه فرهنگ مذهبي شهر,,,1389 ( 2011 )
برگزيده زنان نخبه شهرستان- لوح تقدير,,,1389 ( 2010 )
لوح تقدير- مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي,,,1389 ( 2010 )
لوح تقدير- فعاليت مذهبي و پزوهشي در برگزاري همايش ايينه صبر و بصيرت,,,1389 ( 2010 )
برگزيده زنان منتخب استاني- لو ح تقدير و سكه,,,1389 ( 2010 )
قدرداني به پاس تلاش و حركت عظيم در مركز معارف دانشگاه صنعتي اصفهان,,,1389 ( 2010 )
زنان فرهيخته,,,1389 ( 2010 )
برگزيده جوانان شهرستاني و گروه مشاوران - لوح تقدير,,,1388 ( 2009 )
گراميداشت روز معلم,,,1388 ( 2009 )
لوح تقدير- جايزه - همايش اخرين بشارت,,,1388 ( 2009 )
لوح تقدير - فعاليت در عرصه هاي فرهنگي دانشكده,,,1388 ( 2009 )
برگزيده استادان دانشگاه اصفهان,,,1388 ( 2009 )
لوح تقدير,,,1388 ( 2009 )
لوح تقدير بخاطر روز معلم,,,1387 ( 2008 )
لوح سپاس و تقدير-برگزيده همايش,,,1387 ( 2008 )
رتبه نخست جوان موفق شهرستان,,,1387 ( 2008 )
برگزيده رياست مشاوران چوان و جوان نمونه استاني,,,1387 ( 2008 )
برگزيده زنان فعال اجتماعي و فرهنگي- لوح تقدير و جايزه نقدي,,,1387 ( 2008 )
عضويت در كانون نخبگان جوان,,,1386 ( 2007 )
دانشجوي نمونه,,,1386 ( 2007 )
عضويت در كانون نخبگان و بنياد ملي نخبگان جوان,,,1386 ( 2007 )
لوح تقدير و تشكر بخاطر همكاري در اجراي مراسم نيمه شعبان,,,1386 ( 2007 )
برگزيده رنان نخبه استاني- لوح تقدير,,,1385 ( 2006 )
لوح تقدير- جوايز نقدي و فرهگي- برگزيده دانشجويان منتخب استاني,,,1385 ( 2006 )
عضو دفتر استعداد درخشان,,,1385 ( 2006 )
رتبه دوم دوران كارشناسي در كل و رتبه اول دروس نظري و داراي نمره الف در پايان نامه,,,1385 ( 2006 )
رتبه دوم کارشناسي ارشد,,,1385 ( 2006 )
رتبه اول ازمون دکتري سال 84-85,,,1384 ( 2005 )
رتبه اول كنكور دكتري - 1384,,,1384 ( 2005 )
برگزيده استادان حوزوي- لوح تقدير,,,1384 ( 2005 )
برگزيده همايش ملي سيره حكومتي امام علي (ع)- لوح تقدير-يك دوره كتاب,,,1379 ( 2001 )
برگزيده هشتمين مجمع سراسري دانشجويان و طلاب ممتاز بسيجي، شاهد و ايثارگر كشور,اصفهان,,1378 ( 1999 )
برگزيده كنكور سراسري دوران كارشناسي,,,1375 ( 1996 )
لوح تقدير- جايزه نقدي و فرهنگي - رتبه اول مسابقات علمي - منطقه اي,,,1373 ( 1995 )
لوح تقدير به عنوان دانش آموز برتر در سال 70,,,1371 ( 1992 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
144 اوضاع سياسي اجتماعي عصر ائمه (ع) 1401/10/28 چهارشنبه 10:30-12:30
066 تاريخ تحليلي صدر اسلام 1401/10/15 پنج شنبه 16:00-18:00
068 تاريخ امامت 1401/10/15 پنج شنبه 16:00-18:00
069 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 1401/10/15 پنج شنبه 16:00-18:00
069 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 1401/10/15 پنج شنبه 16:00-18:00
111 مفهوم و پيدايش تشيع 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal