۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين
اسحاق طغياني اسفرجاني
گروه آموزشی : زبان و ادبيات فارسي
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,زبان و ادبيات فارسي,دانشگاه تربيت مدرس,1374
M.Sc.,زبان و ادبيات فارسي,دانشگاه تربيت مدرس,1365
B.Sc.,زبان و ادبيات فارسي,,1358
جستجو:
|
معرفي ديوان "دارالسلام" شيخ عبدالرزاق نقشبندي,,1403
اسحاق طغياني اسفرجاني, مظفرحسين گنائي
On Bite-Taker Ritual: An Example of Iranian "Var" in the Bakhtiari Tribe,فرهنگ و ادبيات عامه,1402
محمود آقاخاني بيژني, اسحاق طغياني اسفرجاني
The Analysis of Resistance Patterns in the Bakhtiari and Boyer Ahmadi Epic Poetry,ادبيات پايداري (دانشكده ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه شهيد باهنركرمان-همكاري با انجمن زبان و ادبيات فارسي,1402
محمود آقاخاني بيژني, اسحاق طغياني اسفرجاني
Analysis of Superheroes in Shahnameh,متن پژوهي ادبي (زبان وادب سابق) -دانشگاه علامه طباطبايي (اين مجله از تير 89 داراي درجه علمي-پژوهشي مي باشد),1402
الهام سعادت, اسحاق طغياني اسفرجاني
Analysis of description narrative function in the Jamie' s Leyly and Majnun,پژوهشنامه ادب غنايي,1401
هاجر فتحي نجف آبادي, اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
171- دفاعيات ويس و رامين در دادگاه اخلاق,,1400
بتول حيدري, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيد مهدي نوريان
A Semio-semantic Study of a Sufi Narrative in Bahawalad's Ma'arif,نقد و نظريه ادبي (ادب پژوهشي سابق)-دانشگاه گيلان (اين مجله از بهار و تابستان 95 علمي-پژوهشي مي باشد),1400
صديقه نصري, محمدرضا نصراصفهاني, اسحاق طغياني اسفرجاني
Weiss and Ramin's defense in the Ethics Court Investigating the causes of immoral practices in Weiss and Ramin systems,مطالعات و تحقيقات ادبي,1400
بتول حيدري, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدمهدي نوريان
سبك شناسي اشعار آييني در دور? دفاع مقدس,,1400
منصوره رضائي, اسحاق طغياني اسفرجاني, حسين آقاحسيني دهاقاني
تحليل نشانه معنا شناسي روايتي شطح گونه از معارف بهاء الولد,,1400
صديقه نصري, محمدرضا نصراصفهاني, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل عوامل ناشاعرانگي در شعر منثور شاملو,,1399
مختار فياض, اسحاق طغياني اسفرجاني, غلامحسين شريفي ولداني
The Analysis of Narrative Elements in the Literary Descriptions of Jami's Yusouf and Zoleikha Poem,متن پژوهي ادبي (زبان وادب سابق) -دانشگاه علامه طباطبايي (اين مجله از تير 89 داراي درجه علمي-پژوهشي مي باشد),1399
هاجر فتحي نجف آبادي, اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
Structural Analysis of Zahak's Story based on Claude Bremond's Pattern of Action,متن شناسي ادب فارسي (ادبيات و علوم انساني سابق) -دانشگاه اصفهان,1399
مهديه مللي, محمدرضا نصراصفهاني, زهره نجفي نيسياني, اسحاق طغياني اسفرجاني
واكاوي نگاه ها به مرگ در غزل معاصر (مرگ انديشي، مرگ زدگي يا مرگ مشتاقي؟),,1398
علي محمد محمودي, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل آوا و القا در اشعار در اشعار عاشورايي صفايي جندقي,,1398
مهدي نجفي, اسحاق طغياني اسفرجاني, محبوبه خراساني
تحليل بن مايه هاي اساطيري گياه و درخت در فرهنگ مردمان كهگيلويه و بوير احمد,,1398
محمد رضا شريفي راد, غلامحسين شريفي ولداني, اسحاق طغياني اسفرجاني
مقايسه خسرو و شيرين نظامي با منظومه عاميانه شيرين و فرهاد كردي مام احمد لطفي از منظر بن مايه هاي اسطوره اي,,1398
جبار نصيري, اسحاق طغياني اسفرجاني
بازخواني و تبيين ويژگي هاي عام و خاص . هندسه معرفتي ابوحامد غزالي در تفسير قرآن كريم,,1397
تقي اژه اي, اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي گروتسك، و سير و پيشينه آن در ايران,,1397
فرشته حسيني, غلامحسين شريفي ولداني, اسحاق طغياني اسفرجاني
احساس گيج (بررسي گروتسك، پيشينه و سير آن در غرب),,1397
فرشته سادات حسيني, غلامحسين شريفي ولداني, اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل اسطوره مهر در كتاب يكصد منظومه عاشقانه ادب فارسي,,1397
جبار نصيري, اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل نمادشناسي نگاره هاي هفت خان رستم,,1397
محمود آقاخاني بيژني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محسن محمدي فشاركي
تحليل عناصر روايي در وصف هاي ادبي منظومه يوسف و زليخاي جامي,,1397
اسحاق طغياني اسفرجاني, هاجر فتحي, زهره نجفي نيسياني
كاركردهاي وصف در روايت با تكيه بر يوسف و زليخاي جامي,,1397
هاجر فتحي, اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
چند بحث تازه در باب گونه هاي ادبي(ژانر ادبي),,1397
امير سلطان محمدي, سيدمهدي نوريان, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل الگوي خويشكاري پريان در داستان هاي غنايي شاهنامه,,1397
محمود آقاخاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محسن محمدي فشاركي
تحليل الگوي خويشكاري پريان در داستان هاي غنايي شاهنامه,,1397
محمود آقاخاني بيژني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محسن محمدي فشاركي
سيره و فرهنگ رضوي؛ مبناي ادب پايداري,,1397
محمود آقاخاني بيژني, اسماعيل صادقي, زهره خوانساري, اسحاق طغياني اسفرجاني
تبلور آزادي در اشعار قهار عاصي(مشترك با محمد ظاهر فايز)،,,1397
اسحاق طغياني اسفرجاني, محمد ظاهر فايز
آيين قرباني درشاهنامه (داستان رستم و اسفنديار و سياوش),,1397
محمود آقاخاني بيژني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محسن محمدي فشاركي
شباهت ساختاري داستان سوسن رامشگر در برزونامه با اسطورة آفرينش در بندهش,,1397
جبار نصيري, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل پديدارشناسان? ادبيات مقاوت با تكيه بر رمان پل معلق,,1396
سيده زيبا بهروز, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدمرتضي هاشمي باباحيدري
تأملي در آداب و رسوم داستان سمك عيار,,1396
اسحاق طغياني اسفرجاني, آزاده پوده
تحليل روانشناختي- اجتماعي جوامع الحكايات و لوامع الروايات عوفي )با تكيه بر فرايند اقناعي در حكايات زنان,,1395
سيده زيبا بهروز, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدمرتضي هاشمي باباحيدري
انديشه انتقادي و بيان آيرونيك در «بيان نامه وارثان زمين»,,1395
اسحاق طغياني اسفرجاني, محمد ظاهر فايز, حسين آقاحسيني دهاقاني
نگاهي به شگردهاي شخصيت پردازي و تفاوتهاي آن در دو داستان «ملكوت» و «مسخ»,,1395
سميه صادقيان, اسحاق طغياني اسفرجاني
پديدار شناسي عاطفه در ادبيات داستاني با نگاهي بر رمان پل معلق,,1395
سيده زيبا بهروز, اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي ساختاري- معنايي ژانر تعليمي و نمونه هاي آن با تكيه بر مثنوي مولوي,,1395
اسحاق طغياني اسفرجاني, امراله سلطان محمدي
ريخت شناسي داستان هاي عاشقانه شاهنامه,,1395
زينب عرب نژاد, اسحاق طغياني اسفرجاني
از هنجارگريزي تا فرا هنجار گريزي و خاموشي در غزليات شمس در تعامل زبان و هيجانات,,1395
امير سلطان محمدي, سيدمهدي نوريان, اسحاق طغياني اسفرجاني
هم سويي آموزه هاي قرآني و طنزهاي باباافضل كاشاني,,1394
مريم شيري, اسحاق طغياني اسفرجاني
مقايسه عناصر حماسي كهن با عناصر حماسي شعر دفاع مقدس,,1394
اسحاق طغياني اسفرجاني, افسانه درمياني
ايام در شعر نظامي,,1394
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهرا صالحي
بررسي ساختار روايي منظومة سوز و گداز نوعي خبوشاني با تكيه بر نظرية ژپ لينت ولت,,1394
مولود طلايي پاشيري, اسحاق طغياني اسفرجاني
جايگاه مفاهيم «فقر» و «فنا» در سبك عرفاني و روايي عطار نيشابوري,,1394
رحمان قرباني, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيده مريم روضاتيان
Vahshi Bafghi’s Dejection and Love Contradictions,,1394
علي عليزاده, اسحاق طغياني اسفرجاني
معرفي بدرالدين هلالي جغتايي استر آبادي و غزل او بر اساس تصحيح نسخ خطي غزليات وي,,1394
مريم ايرانمنش, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود مدبري
قصيده نازك خيال اصفهاني و مقايسه آن با قصيده سبك خراساني,,1393
اسحاق طغياني اسفرجاني, محمدرضا نصراصفهاني, جعفر چهار محالي
نگاهي به زندگي و آثار بدرالدين هلالي جُغتايي استرآبادي,,1393
مريم ايرانمنش, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود مدبري
كاركردهاي زباني نظامي در مخزن الاسرار نظامي,,1393
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي در شعر وحشي بافقي,,1393
اسحاق طغياني اسفرجاني, علي عليزاده
تبلورشيطان اسطوره اي در ملكوت بهرام صادقي,,1393
اسحاق طغياني اسفرجاني, محمد چهارمحالي
The study of mythical semiotics of matriarchy in Shahnameh,,1393
اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري
بررسي تحليلي عبارت «مَنْ عَشِقَ فَكَتَمَ وَ عَفَ فَمَاتَ فَهُوَ شَهيد» بر اساس متون عربي و فارسي,,1393
بتول حيدري, سيدمهدي نوريان, اسحاق طغياني اسفرجاني
نشانه شناسي تعليم و تربيت در داستان زال و رودابه,,1393
اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدمرتضي هاشمي باباحيدري, خدايار محتاري
سازه هاي هنري عاشق و معشوق در دو اثر نظامي,,1393
مريم ايرانمنش, اسحاق طغياني اسفرجاني, محسن محمدي فشاركي
تحليل ساختاري زبان غنايي (با تكيه بر نفثه المصدور),,1393
اميد ذاكري كيش, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدمهدي نوريان
ThePosition of "Ba YazidVali-al-din" Manuscript among the Oldest Versions of Hadigha Sanaeei,,1392
مريم حيدري, اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدعلي اصغر ميرباقري فرد
بررسي عناصر زمينه گرا (حالي- مقالي) در گفتمان ني نامه,,1392
راضيه حجتي زاده, سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, اسحاق طغياني اسفرجاني
سيطره قرآن در معارف بهاء ولد,,1392
زهرا معيني فرد, اسحاق طغياني اسفرجاني, حسين آقاحسيني دهاقاني
بررسي تطبيقي مفهوم سلوك در رمان سيدارتا و حكايت شيخ صنعان,,1392
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره مشاوري
The Analysis of Nizamis Negative Judgments about Women”,,1391
سيد شاهرخ موسويان, اسحاق طغياني اسفرجاني
The Art of Nezami Fiction Narrating in Khosro and Shirin,,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, غلامحسين شريفي ولداني, پروين رضايي
The comparison of Islamic prophet with other prophets,,1391
زهرا صالحي ساداتي, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل شخصيت هاي برجسته در حماسه عاشقانه زال و رودابه,,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, مريم حيدري
نقد و تحليل ادبي، تعليمي و تاريخي ماتمكده بيدل قزويني,,1391
حميد عابدي ها, جمشيد مظاهري سيچاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, غلامحسين شريفي ولداني
جاذبه هاي عشق در صدا و سيماي شيرين,,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, كورش كنوچهري
نگاه قرآن مدارانه مولوي در معنوي سازي هيجان غم,,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, تقي اژه اي
Love: from Distance,,1391
سيد شاهرخ موسويان, اسحاق طغياني اسفرجاني
كاركرد هنري قافيه در شعر بهزاد...,,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, يوسف كرمي
كاركرد هنري قافيه در شعريدالله بهزاد كرمانشاهي با نگاهي سبك شناسانه(باتكيه بر تعداد حروف مشترك),,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, يوسف كرمي چمه, حسين سليماني
مقايسه تطبيقي منظومه ليلي و مجنون نظامي و نمايشنامه سيرانودوبرژراك روستان از منظر بيش متنيت ژرار ژنت,,1391
مولود طلايي پاشيري, اسحاق طغياني اسفرجاني, مهرناز طلايي
جنبه هاي تعليمي مثنوي حديقه سنايي (مشترك با مريم حيدري),,1391
اسحاق طغياني اسفرجاني, مريم حيدري
رابطه ادبيات و اخلاق با رويكردي به آثار نظامي گنجه اي,,1390
اسحاق طغياني اسفرجاني, حافظ حاتمي
درباره يك فعل در اسرارالتوحيد (كفتن يا گفتن؟),,1390
حسن زياري سدهي, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل روانشناختي نمادها و كهن الگوها در داستان كرم هفتواد شاهنامه فردوسي,,1390
اسحاق طغياني اسفرجاني, زينب چغادي, طيبه جعفري
بررسي موسيقي كناري و بيروني غزليات شهريار,,1390
محمد جليل بهادري, اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل روانكاوانه رودابه و سودابه (يگانه هاي دوسويه شاهنامه),,1389
اشرف خسروي, اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و مقايسه مضامين شعري مسعود سعد و ابوفراس حمداني,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, محمد علي ابوالحسني, نجمه نبوي
بررسي و مقايسه دو چهره نيمه تاريخي شاهنامه (بهرام گور و بهرام چوبين ) بر اساس نظريه قدرت,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, رضوان وطن خواه
هنجارگريزي در مجموعة شعر «از اين اوستا»,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, سميه صادقيان
بررسي و تحليل بازتاب اساطيري آب در شاهنامه فردوسي(مشترك با رحمان قرباني),,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, رحمان قرباني
ISLAMIC, UNIVERSAL CONCEPTS IN THE SHAHNAMAH,پژوهش زبانهاي خارجي-دانشگاه تهران,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي مفاهيم پري در خسرو شيرين نظامي(مشترك با پرويز حيدري),,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, پرويز حيدري
بررسي تاثير ديوان قيس بن ملوح بر ليلي و مجنون نظامي,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني, علي اصغر باباصفري
تجلي رستاخيز در پنج گنج نظامي,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, زينب رضا پور
معراج يا خلسه هاي نظامي، تجربه مشترك عرفا,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, محبوبه همتيان ورنوسفادراني
رويكرد سبك مصنوع مرصاد العباد به قرآن كريم,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, تقي اژه اي
پيام پروين,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري
بررسي و تحليل باز تاب فنا در منطق الطيرعطار,,1389
طيبه فدوي, اسحاق طغياني اسفرجاني
معراج يا خلسه¬هاي نظامي، تجربه مشترك عرفا,,1389
اسحاق طغياني اسفرجاني, محبوبه همتيان ورنوسفادراني
تحليل بلاغي تمثيل بر اساس آراء بلاغيان متقدم و متاخر,,1388
علي اصغر باباصفري, اسحاق طغياني اسفرجاني, صادق فلاحي
تاملي در سلامان و ابسال جامي,,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني, ليلا آرميده
بررسي مفهوم فقر و استغنا در مثنوي,,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني, حکيمه هادي
صورت و ساخت شعري خسرم شيرين نظامي,,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني, مسعود آلگونه
اندر پس لفافه ها(مشترك با منيره سلطان الكتابي)، بررسي و تحليل برخي از ايبات خسرو شيرين نظامي،,,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني, منيره سلطان الکتابي
الگوي پوشش در داستان خسرو و شيرين نظامي,,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني, زينب چغادي
Islamic Universal Concepts in the Shahnameh،,پژوهش زبانهاي خارجي-دانشگاه تهران,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني
شيرين ترين حكمت هاي خسروي (در غنايي ترين اثر نظامي - امير خسرو و هاتفي),,1388
اسحاق طغياني اسفرجاني, سمانه جعفري
جايگاه سه عنصر گفتگو، كنش، و پيرنگ در ساختار روايت هاي,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
مفهوم آزادي در ادب فارسي,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني
زيبائي سخن معصوم(ع).بررسي آرايه هاي بلاغي در دعاي « صباح» و « خطبه شانزدهم نهج البلاغه »,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, حميد عابدي ها
آرمان شهر زنان در خسرو شيرين نظامي,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهرا معيني فرد
حافظ و حقايق قرآني,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري
رويكردي اساطيري و روانشناختي به تولد نمادين شبديز در خسرو شيرين نظامي، مجله علمي پژوهشي بوستان ادب دانشگاه شيراز(مشترك با طيبه جعفري)،,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, طيبه جعفري
سوداي سود يا رويكردي روانشناختي در گنبد پنجم هفت پيكر نظامي،,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, طيبه جعفري
تجلي ظهور در ادب منظوم معاصر,,1387
اسحاق طغياني اسفرجاني, سيد مرتضي ميرسعيد
تاثير شاعران قرن ششم اصفهان بر ادبيات,,1386
بهجت فروغي مقدم, اسحاق طغياني اسفرجاني
بازتاب انديشه هاي حكيمانه علي ع ذر حديقه سنايي,,1386
اسحاق طغياني اسفرجاني
ازدواج در عرفان و تصوف,,1386
اسحاق طغياني اسفرجاني, مريم نجفي
نجوم فردوسي يا سير اختران در شاهنامه,,1386
اسحاق طغياني اسفرجاني, حافظ حاتمي
بررسي استعاره در غزليات شمس,,1386
اسحاق طغياني اسفرجاني
توصيف و تصويرگري در منظومه حماسي علي نامه,,1385
اسحاق طغياني اسفرجاني, حسين آقاحسيني دهاقاني, يوسف نيك روز
بازتاب هايي از علوم قرآني در شعر حكيم سنايي,,1385
اسحاق طغياني اسفرجاني, سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, تقي اژه اي
تنوع صورت و محتوا در ديوان سنايي,,1384
اسحاق طغياني اسفرجاني, محمد حسن زعفراني
نهج البلاغه و شعر كهن پارسي,,1384
اسحاق طغياني اسفرجاني
بازتاب پديده اعتياد در شعر صائب,,1384
سيدمهدي نوريان, اسحاق طغياني اسفرجاني, فريدون طهماسبي
Mutual Exchange of Literature and Culture,مجله زبان و ادبيات فارسي,1384
اسحاق طغياني اسفرجاني
معراج شاعران,,1384
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
وحي از ديدگاه انديشمندان اسلامي و مسيحي,,1384
اسحاق طغياني اسفرجاني
جامعه شناسي موضوعي آثار سنايي,,1383
سيدمهدي نوريان, اسحاق طغياني اسفرجاني, سعيد حاتمي
تاثير متقابل ادبيات و فرهنگ,,1383
اسحاق طغياني اسفرجاني
جنبه هاي خيالي شعر حكيم ناصرخسرو,,1382
اسحاق طغياني اسفرجاني
تاثير مخاطب بر قصايد سنايي,,1381
اسحاق طغياني اسفرجاني
احاديث و روايات اسلامي در دوره آغازين شعر پارسي,,1381
اسحاق طغياني اسفرجاني
شكوه زهد نظامي,,1381
اسحاق طغياني اسفرجاني
صاحب بن عباد و زبان فارسي,,1381
اسحاق طغياني اسفرجاني
شيخ امين الدين بلياني و شمس الدين حافظ شيرازي,,1379
اسحاق طغياني اسفرجاني
مقايسه اجمالي حماسه هاب ايراني و غير ايراني,,1376
اسحاق طغياني اسفرجاني
جهانبيني عرفاني سنايي در حديقه,,1375
اسحاق طغياني اسفرجاني
ويژگيهاي سبك حديقه سنايي,,1375
اسحاق طغياني اسفرجاني
پيرامون ادبيات انقلاب اسلامي,,1371
اسحاق طغياني اسفرجاني
طلب در مثنوي,,1370
اسحاق طغياني اسفرجاني
سمبوليسم در كلام مولوي و تحليل داستان شاه و كنيزك,,1370
اسحاق طغياني اسفرجاني
بيدل قزويني و ماتمكده او,,
جمشيد مظاهري, اسحاق طغياني اسفرجاني, غلامحسن شريفي, حميد عابدي ها
مقايسه تطبيقي منظومه ليلي و محنون نظامي و ...,,
اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل شخصيت هاي برجسته در حماسه عاشقانه زال و رودابه،,,
اسحاق طغياني اسفرجاني, مريم حيدري
آيين قرباني درشاهنامه )داستان رستم و اسفنديار و سياوش(,,
اسحاق طغياني اسفرجاني
نماد شناسي نگاره هاي هفت خان رستم,,
بيژن آقاخاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محسن محمدي
99-سيطره قرآن در معارف بهاء الولد,,
اسحاق طغياني اسفرجاني, زهرا معيني
114-تحليل روايت در منظومه عرفاني «مصيبتنامه» عطار نيشابوري بر اساس نظريه پراپ، (مشترك با رحمان قرباني و )، نشريه كهن نامه ادب پارسي،,,
رحمان قرباني, اسحاق طغياني اسفرجاني
jحليل عناصر روايي در وصف هاي ادبي منظومه يوسف و زليخاي جامي,,
اسحاق طغياني اسفرجاني
148-واكاوي نگاه ها به مرگ در غزل معاصر (مرگ انديشي، مرگ زدگي يا مرگ مشتاقي؟) (مشترك با عليمحمد محمودي)، مجله علمي پژوهشي شعر پزوهي(بوستان ادب) دانشگاه شيراز. پذيرش 4/ 12 / 1397,,
علي محمد محمودي, اسحاق طغياني اسفرجاني
واكاوي شخصيت ابر پهلوان در شاهنامه,,
اسحاق طغياني اسفرجاني
جستجو:
|
(11761),,1385/06/01 _ 1385/06/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, مريم نجفي
(11761),,1385/06/01 _ 1385/06/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, رضا قاسمي
(14882),,1384/01/01 _ 1384/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, حسين سليمي
(7333),,1384/01/01 _ 1384/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
The Universality of Shahnameh as an Islamic Art (),Launch of International exhibition & Conference at Islamic Arts Museum Malaysia, _ ,اسحاق طغياني اسفرجاني
(),, _ ,اسحاق طغياني اسفرجاني
(15126),,1386/01/01 _ 1386/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, زينب احمدوند
(14792),,1386/01/01 _ 1386/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري كرچگاني
(6173),,1386/01/01 _ 1386/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
WOMENS ROLE IN GNOSTICISM AND SUFISM (2542),ICANAS,1385/10/11 _ 1385/10/11,اسحاق طغياني اسفرجاني
(4803),,1386/01/01 _ 1386/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(14275),,1386/01/01 _ 1386/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري كرچگاني
(11451),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(12107),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, روشنك رضايي
(6176),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري كرچگاني
(12107),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, بهجت فروغي مقدم
(12107),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, رضا قاسمي
(4801),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, رضا قاسمي
(6762),,1385/01/01 _ 1385/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,اسحاق طغياني اسفرجاني, رضا قاسمي
(7996),,1384/01/01 _ 1384/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(8737),,1382/01/01 _ 1382/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(11132),,1382/01/01 _ 1382/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(11448),,1380/01/01 _ 1380/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13706),,1380/12/06 _ 1380/12/06,اسحاق طغياني اسفرجاني
Mutual Exchange between Literature and Culture a comparative stady (3310),MICOLLAC,1379/10/12 _ 1379/10/12,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,اسحاق طغياني اسفرجاني
(14266),,1379/01/01 _ 1379/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13411),,1385/09/22 _ 1385/09/22,اسحاق طغياني اسفرجاني
(12157),,1378/01/01 _ 1378/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13023),,1378/01/01 _ 1378/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(13749),,1377/01/01 _ 1377/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
shia ideas in the poetry of the safavi era (3600),societas iranologica europaea third european conference,1373/10/11 _ 1373/10/11,اسحاق طغياني اسفرجاني
(11444),,1385/07/12 _ 1385/07/12,اسحاق طغياني اسفرجاني
(9554),,1386/06/01 _ 1386/06/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري
(13750),,1386/01/12 _ 1386/01/12,اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1385/02/25 _ 1385/02/25,اسحاق طغياني اسفرجاني
(15727),,1387/01/01 _ 1387/01/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدا يار مختاري
(13791),,1386/12/01 _ 1386/12/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري كرچكاني
(),,1383/03/04 _ 1383/03/04,اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1384/03/01 _ 1384/03/01,اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1385/09/20 _ 1385/09/20,اسحاق طغياني اسفرجاني, قاسمي
(13885),,1389/07/24 _ 1389/07/24,اسحاق طغياني اسفرجاني, زينب زارع
(8592),,1387/03/01 _ 1387/03/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري كرچگاني
(6917),,1389/08/10 _ 1389/08/10,اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره مشاوري
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,اسحاق طغياني اسفرجاني, غلامعلي باقري
(),,1389/12/11 _ 1389/12/11,اسحاق طغياني اسفرجاني, مهدي نجفي
(),,1389/12/01 _ 1389/12/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, شهر زاد نيازي
(9624),,1388/11/12 _ 1388/11/12,اسحاق طغياني اسفرجاني
(14567),,1390/08/22 _ 1390/08/22,اسحاق طغياني اسفرجاني, غلامعلي باقري
(11113),,1389/04/01 _ 1389/04/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, اشرف خسروي
(9615),,1390/12/13 _ 1390/12/13,اسحاق طغياني اسفرجاني, علي چلتگر
(14587),,1391/02/20 _ 1391/02/20,اسحاق طغياني اسفرجاني, اكرم تاكي
(14298),,1391/09/23 _ 1391/09/23,اسحاق طغياني اسفرجاني, خدايار مختاري
(8477),,1392/03/01 _ 1392/03/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, حسن علي كوثري
(6163),,1391/04/05 _ 1391/04/05,اسحاق طغياني اسفرجاني, زهره نجفي نيسياني
(13142),,1391/06/15 _ 1391/06/15,اسحاق طغياني اسفرجاني, عباس يداللهي
(12997),,1391/06/15 _ 1391/06/15,مرتضي عباسي, اسحاق طغياني اسفرجاني
(9697),,1393/07/23 _ 1393/07/23,اسحاق طغياني اسفرجاني, سيده زيبا بهروز
(14564),,1393/03/01 _ 1393/03/01,اسحاق طغياني اسفرجاني, فرشاد عربي, پروين رضايي
(),,1391/10/05 _ 1391/10/05,اسحاق طغياني اسفرجاني, علي محمد محمودي
(),,1394/02/20 _ 1394/02/20,زکيه رشيد آبادي, اسحاق طغياني اسفرجاني, زيبا بهروز
(),,1394/06/04 _ 1394/06/04,مريم شيري, اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1394/06/04 _ 1394/06/04,اسحاق طغياني اسفرجاني, سکينه خيبري
(),,1394/06/04 _ 1394/06/04,اسحاق طغياني اسفرجاني, مهدي زيايي
(),,1393/12/15 _ 1393/12/15,حبيب الله محمدي, اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1394/11/28 _ 1394/11/28,الهام سيدان قلعه جوزداني, اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1397/02/01 _ 1397/02/01,مرضيه اسماعيل زاده مباركه, اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1397/07/28 _ 1397/07/28,يوسف کرمي چمه, اسحاق طغياني اسفرجاني
(),,1379/07/28 _ 1379/07/28,علي محمد محمودي, اسحاق طغياني اسفرجاني
(7),( 2004IEEE Conference on Control and Applications(CCA,1383/06/12 _ 1383/06/12,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه سعيدي
|
تحليل مضامين اشعار آييني سيد حميد رضا برقعي,كارشناسي ارشد,1402/06/29, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح دارالسلام اثر شيخ عبدالرزاق نقشبندي كشميري,دكتري,1402/04/03, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
جريان شناسي شعر آييني در دوره ي معاصر,دكتري,1401/08/30, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تبيين جنبه هاي مختلف رزم در شاهنامه فردوسي,كارشناسي ارشد,1400/10/18, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي مفاهيم حماسي شاهنامه در چند اثر حماسي ديگر,دكتري,1400/04/26, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل فرهنگ، زبان و ادبيات عامه در اشعار فاضل نظري,كارشناسي ارشد,1399/12/10, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
نشانه شناسي عناصر اسطوره اي در مقالات شمس تبريزي ومعارف بهاءولد,دكتري,1399/09/29, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل و نقد زبان وساختار شعر غنايي منثور فارسي(با تكيه بر اشعار احمدشاملو - سيد علي صالحي و طاهره صفار زاده),دكتري,1398/09/06, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تجلي نمادينگي شدگي گياهان و درختان بر اساس اسطوره هاي آفرينش انسان,دكتري,1398/09/06, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل ابعاد شخصيت در شاهنامه,دكتري,1398/09/02, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل اسطوره ايي ساختار روايت هاي بنيادين عشق محور انواع ادبي ايران با محوريت شخصيت هاي سه گانه دومزيل,دكتري,1398/08/12, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل گفتمان انتقادي عشق در شعر معاصر فارسي (با تكيه بر اشعار سيمين بهبهاني، احمد شاملو، فروغ فرخزاد و حسين منزوي),كارشناسي ارشد,1398/06/26, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
عوامل وحدت¬آفرين در شاهنامه فردوسي,دكتري,1398/04/05, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل گروتسك در داستان هاي برگزيده معاصر,دكتري,1398/02/11, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل استعاره اندام هاي جسماني در شعر زنان معاصر ادبيات پايداري (با تأكيد بر اشعارسيمين بهبهاني، طاهره صفارزاده، سپيده كاشاني، سيميندخت وحيدي، پروانه نجاتي و مريم كرباسي),كارشناسي ارشد,1397/10/29, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل ادبي -اجتماعي تذكره عرفات العاشقين,كارشناسي ارشد,1397/10/26, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل شگردهاي وصف در منظومه هاي ليلي و مجنون، سلامان و ابسال، يوسف و زليخاي جامي,دكتري,1397/10/19, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
عناصر پايداري در كتاب هاي درسي اول تا پنجم هديه هاي آسماني و دوره متوسطه,كارشناسي ارشد,1396/07/30, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تاثير پذيري جبران خليل جبران از مثنوي معنوي مولانا (در پنج اثر جبران),كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي تاثير نهج البلاغه بر شاهنامه,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي تحليل مفهوم ابتلا در تعامل باصبروبلادر مثنوي معنوي,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
نقد تحليل ساختار محتواي اثار سيد علي بني لوحي در ادبيات پايداري,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
مقدمه تصحيح و تحشيه نوادر الحكايات و غرائب الروايات( بخش سوم),كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل باورهاي عاميانه در داستان ها و رمان هاي منتخب فارسي (در چهار اثر),كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
كاربرد و تفسير تمثيل در خسرو و شيرين و هفت پيكر نظامي,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تحليل مفاهيم اسطوره اي، حماسي و ديني در طومار هفت لشكر,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل و بررسي جلوه هاي پايداري در اشعار سپيد چند تن از شاعران معاصر ( گرمارودي ، هراتي ، صفارزاده ، منزوي و سيد حسن حسيني ),كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل بلاغي منظومه علي نامه,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح نسخه خطي منشات عبد المومن منشي سمرقندي,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي شناوري زبان بر سير تاريخ نگاري,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح نسخة خطي ديوان ملا محمد نراقي,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل ديدگاه هاي انتقادي جلال ال احمد در كتاب هاي غرب زدگي و در خدمت و خيانت روشنفكران,كارشناسي ارشد,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
شرح مشكلات خسرو وشيرين,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل ساختاري گونه هاي غنايي در ادبيات فارسي از اغاز تا ابتداي قرن هفتم هجري,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
مقدمه - تصحيح و تحشيه ماتمكده بيدل قزويني,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح وتحشيه حديقه سنايي بر اساس نسخه ولالدين,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
نقد و تحليل مصيبت نامه عطار نيشابوري,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
نقد وبررسي تجلي سيماي پيامبر اسلام (ص) در ادب منثور عرفاني فارسي,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح ديوان هلالي جغتايي,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
پديدار شناسي عنصر غنايي در ادبيات داستاني مقومت وجنگ ايران وجهان,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح انتقادي شيرين و خسرو اميرخسرو دهلوي,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي وتحليل جنبه هاي غنايي در شعر معاصر افغانستان باتكيه بر آثار پنج تن از شاعران مشهور,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل اسطوره اي زبان در شاهنامه با تكيه بر مفاهيم غنايي,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي عناصر ادب غنيي در مكتب وقوع,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تحليل جامعه شناختي و ادبي واسطه هاي عشق در متون منظوم عاشقانه فارسي از آغاز تا پايان قرن هشتم,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي چريان قصيده سرايي در آغاز پيدايش سبك هندي,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
كتابشناسي مطالعات نسخه پژوهي,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
بررسي و تبيين سنت و مشرب عرفاني علاء الدوله سمناني,دكتري,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
تصحيح ديوان شيخ عبدالرزاق نقشبندي,,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
موسيقي شعر در كليات سلمان ساوجي(پيام نور),,, ,اسحاق طغياني اسفرجاني
جستجو:
|
تصحيح و تعليق نسخه خطي نصر الله عبد المومن منشي سمرفندي,گوهر گويا,1400,اسحاق طغياني اسفرجاني
Description techniques in Jami's works,گوهر گويا,1400,اسحاق طغياني اسفرجاني, هاجر فتحي
جريان شناسي شعر آييني در دوره معاصر,شيخ بهايي,1400,اسحاق طغياني اسفرجاني, منصوره رضائي
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي,مولف. طغياني,1399,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
فرهنگ، هنر و ادبيات دور ساساني (مشترك با دكتر سيده زيبا بهروز)،,کاوشيار,1396,اسحاق طغياني اسفرجاني, سيده زيبا بهروز
احاديث و روايات اسلامي در شعر پارسي -328 ص,انجمن آثار و مفاخر فرهنگي,1394,اسحاق طغياني اسفرجاني
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي,طغياني(انتشارات دانشگاه اصفهان),1393,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
شرح مشكلات حديقه سنايي،(چاپ پنجم)، اسفند 1393,دانشگاه اصفهان,1393,اسحاق طغياني اسفرجاني
تاريخ ادبيات ايران(2)-چاپ دوم,سازمان سمت,1393,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي, محمدرضا نصراصفهاني
آموزش خط زبان پهلوي (فارسي ميانه)و تاريخچه خطوط ، زبان ها و ادبيات ايران باستان : (براي دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي ، تاريخ ....)-(261ص),نگار خانه,1392,اسحاق طغياني اسفرجاني, اقدس فاتحي
(مقدمه) بخشي از كتاب مصيبت نامه عطار نيشابوري(مقدمه كتاب توسط آقاي دكتر طغياني نوشته شده است),نشر انديشه ورزان،,1392,دكتر زينب عرب نژاد, اسحاق طغياني اسفرجاني, دكتر سسيده زيبا بهروز
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي(چاپ ششم){255ص},دانشگاه اصفهان,1391,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
گزيده غزليات صائب و ديگر شاعران سبك,دانشگاه اصفهان,1390,اسحاق طغياني اسفرجاني
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي(چاپ پنجم),دانشگاه اصفهان,1390,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
علوم قرآني و تاثير قرآن و حديث در ادب پارسي,دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين,1390,اسحاق طغياني اسفرجاني, تقي اژه اي
تاريخ ادبيات ايران (2),انتشارات سمت,1389,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي, محمدرضا نصراصفهاني
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي (چاپ3),طغياني,1388,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
گزيده غزليات صائب و ديگر شاعران سبك هندي,دانشگاه اصفهان,1387,اسحاق طغياني اسفرجاني
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي(چاپ 2),طغياني,1387,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
تاريخ ادبيات ايران (1)[چاپ چهارم],سمت,1387,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي
گزيده سخن پارسي و دانش هاي ادبي,اسحاق طغياني,1386,اسحاق طغياني اسفرجاني, فاطمه جمالي
نقش اصفهان در تحول شعر فارسي,دانشگاه اصفهان,1385,اسحاق طغياني اسفرجاني
شرح مشكلات حديقه سنايي,دانشگاه اصفهان,1385,اسحاق طغياني اسفرجاني
تفكر شيعه و شعر دوره صفويه,دانشگاه اصفهان,1384,اسحاق طغياني اسفرجاني
آثار و احوال استاد جلال الدين همايي,مركز اصفهان شناسي و خانه ملل,1384,اسحاق طغياني اسفرجاني, ميترا هاشمي
تاريخ ادبيات ايران 1,سمت,1384,سيدعلي اصغر ميرباقري فرد, غلامحسين شريفي ولداني, حسين آقاحسيني دهاقاني, اسحاق طغياني اسفرجاني, محمود براتي
شرح مشكلات حديقه سنايي,دانشگاه اصفهان,1381,اسحاق طغياني اسفرجاني
واژه ياب مخزن الاسرار نظامي,دانشگاه اصفهان,1378,اسحاق طغياني اسفرجاني
جستجو:
|
تصحيح و تعليق نسخه خطي نصرالله بن عبدالمومن منشي سمرقندي,انتشارات گوهر گويا,1400,اسحاق طغياني اسفرجاني, عباس علي ستايش
جستجو:
|
جستجو:
|
معرفي شده براي استاد نمونه کشوري,,,1398 ( 2019 )
تقدير به عنوان سردبيري مجله فنون ادبي,,,1390 ( 2011 )
تقدير به عنوان پژوهشگر نمونه استاني,,,1390 ( 2011 )
تقدير به عنوان معرفي استاد نمونه کشوري,,,1390 ( 2011 )
تقديرپژوهشگرنمونه1389,,,1389 ( 2011 )
تقدير در ششمين دستاوردهاي فناوري استان اصفهان,اصفهان,,1389 ( 2010 )
پژوهشگر نمونه گروه زبان و ادبيات فارسي,,,1388 ( 2009 )
پژوهشگر برگزيده دانشکده ادبيات و علوم انساني,,,1386 ( 2007 )
استاد نمونه,,,1385 ( 2006 )
استاد نمونه,,,1384 ( 2005 )
مقاله برگزيده دومين جشنواره نهج البلاغه,,,1381 ( 2003 )
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
190 نظم فارسي 3 خاقاني و نظامي 1401/10/17 شنبه 10:00-12:00
338 متون نظم غنايي 2 1401/10/19 دوشنبه 14:00-16:00
355 متون نظم (4) قسمت اول: اشعار سنايي 1401/10/20 سه شنبه 10:00-12:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal