۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
سید علی اصغر میرباقری فرد
دانشکده : ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,ادبیات فارسی,تهران,ایران,-1378
جستجو:
|
بررسی زبان عرفانی مولانا بر اساس نشانه شناسی,سومین گردهمائی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران,ملی,پوستر,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد,زهره نجفی | جزئیات
سیمای زن د رتذکره الاولیاء عطار نیشابوری ,همایش بین المللی نقش زن در توسعه علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی,بین المللی,سخنرانی,1385,سیده مریم روضاتیان,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
شیوه عطار در معرفی عرفا در تذکره الاولیاء,نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی,ملی,سخنرانی,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,سیده مریم روضاتیان | جزئیات
اندیشه های عرفانی میرداماد ,همایش بزرگداشت دو حکیم استر آباد,بین المللی,سخنرانی,1384,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
خط و شعر فارسی,همایش لوح تا لوح,بین المللی,سخنرانی,1384,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
احوال سید احمد ادیب پیشاوری ,بزرگداشت نامه,بین المللی,سخنرانی,1383,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
نقش عزیز نسفی در شکل گیری مکتب اصفهان ,همایش بین المللی قرطبه و اصفهان,بین المللی,سخنرانی,1381,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
The role of Sayyed Heidar Amoli in the formation of Isfahan philosophical school,همایش بین المللی قرطبه و اصفهان,بین المللی,سخنرانی,1381,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
بررسی و تحلیل سیر تألیف متون عرفانی در قرن پنجم هجری ,مشخص نیست,بین المللی,سخنرانی,1380,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
Islamic Mysticism and Persian Literature,کنفرانس بین المللی زبان، فرهنگ و ادبیات((Micollac مالزی,بین المللی,سخنرانی,1380,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
ضرورت ایجاد تحول در برنامة آموزشی و پژوهشی زبان و ادبیات فارسی و ایجاد گرایشهای جدید ,نخستین همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز,بین المللی,سخنرانی,1379,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
مشرب عرفانی مکتب کبرویه در قرن هشتم هجری,مشخص نیست,بین المللی,سخنرانی,1378,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
جایگاه ادیب پیشاوری در ادبیات معاصر,همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی,بین المللی,سخنرانی,1375,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
طلب درد در دیوان عراقی,کنگره بزرگداشت شیخ فخرالدین عراقی,بین المللی,سخنرانی,1374,سید علی اصغر میرباقری فرد | جزئیات
جستجو:
|
بررسی یقظه و انتباه، طلب و اراده و توبه در متون منثور عرفانی تا قرن هفتم و تحلیل آن در روانشناسی مثبت گرا,دکتری,1396,سید علی اصغر میرباقری فرد,طاهره خوشحال دستجردی,شعله امیری,سیده مریم روضاتیان
تصحیح تفسیر زادالمذکرین,دکتری,1395,سید علی اصغر میرباقری فرد,تقی اجیه,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل تاویل در آثار سنایی غزنوی,دکتری,1395,محمد بیدهندی,تقی اجیه,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
بررسی و تصحیح جنون المجانین,دکتری,1394,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد
دیدگاه و زبان عرفانی میبدی بر اساس تفسیر کشف الاسرار,دکتری,1394,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مهدی نوریان
تحلیل نقش تشبیه و استعاره در گسترش معنا در زبان عرفان ,دکتری,1394,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
مقدمه تصحیح و تحشیه قران السعدین امیر خسرو دهلوی,کارشناسی ارشد,1394,سید علی اصغر میرباقری فرد,زهره نجفی
تحلیل زبان عرفانی مقالات شمس تبریزی,دکتری,1393,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد
مقدمه تصحیح و تحشیه دیوان مقبل اصفهانی,کارشناسی ارشد,1393,سعید شفیعیون,سید علی اصغر میرباقری فرد
نقد و تحلیل زبان عبارت بر اساس علم معانی در متون تعلیمی عرفانی با تمرکز بر تمهیدات و کشف الحقایق,دکتری,1393,سید علی اصغر میرباقری فرد,سیده مریم روضاتیان,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری
تصحیح تذکره مفتاح التواریخ,کارشناسی ارشد,1393,سید علی اصغر میرباقری فرد,سعید شفیعیون
مقایسه تحلیلی نگرش و سلوک مولانا و کارلوس کاستاندا,دکتری,1392,محمد رضا نصر اصفهانی,طاهره خوشحال دستجردی,سید علی اصغر میرباقری فرد
مبانی توحید در متن نثر عرفانی تا پایان سده ششم هجری,دکتری,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد
جایگاه توحید در متون نثر عرفانی تا پایان سده ششم هجری,دکتری,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی
تصحیح و تحشیه حدیقه سنایی بر اساس نسخه ولی الدین,دکتری,1392,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
نقد و بررسی تجلی سیمای پیامبر (ص) در ادب منثور عرفانی فارسی (تا قرن هفتم هجری),دکتری,1392,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی و نقد «اقتضای حال» و تحلیل «مثنوی» بر مبنای آن,دکتری,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,سید علی اصغر میرباقری فرد
تصحیح مجموعه رسائل عزیز بن محمد نسفی,دکتری,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی,حسین آقا حسینی دهاقانی
نقد و تحلیل مولفه های کاربرد شناسی زبانی در مثنوی ,دکتری,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,منوچهر توانگرریزی,اسحاق طغیانی اسفرجانی
مقدمه ، تصحیح و تشخیه «منشآت» شهاب الدین عبدالله مروارید,دکتری,1392,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی
نقد و تحلیل فرح در عرفان اسلامی از آغاز تا قرن هفتم هجری با تاکید بر مکتب خراسان,دکتری,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,طاهره خوشحال دستجردی,حسین آقا حسینی دهاقانی
تجلی ویژگی‌ها و مراتب عرفانی در زندگانی چند تن از شهدای دفاع مقدس,کارشناسی ارشد,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,محسن محمدی فشارکی
تحلیل محتوای گلستان و بوستان سعدی در زمینه ازدواج ،خانواده و فرزندپروری,کارشناسی ارشد,1391,مریم فاتحی زاده,سید علی اصغر میرباقری فرد,فاطمه بهرامی خوندابی
مقدمه،تصحیح و تحشیه ی «جواهرنامه» محمد بن مبارکشاه قزوینی,دکتری,1391,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی,محسن محمدی فشارکی
بررسی طنز در شعر دوره مشروطه با تاکید بر اشعار نسیم شمال، دهخداو ایرج میرزا,کارشناسی ارشد,1390,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی و تحلیل تقلیدهای شاهنامه فردوسی از آغاز تا اول عصر تیموری,کارشناسی ارشد,1390,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تبیین وتحلیل شیوه های ارتباط با مخاطب در بوستان سعدی بر اساس علم معانی,دکتری,1390,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,محسن محمدی فشارکی
بررسی اهمیت و جایگاه ولی و ولایت در آثار سنایی,کارشناسی ارشد,1390,سید علی اصغر میرباقری فرد,سیده مریم روضاتیان
تحلیل زبان شناختی و معرفت شناختی عرفان,دکتری,1390,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
تبیین و تحلیل جایگاه علم معانی در متون منثور عرفانی بر اساس محبت نامه ،عبهرالعاشقین و عشق و عقل,دکتری,1389,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل مشاهده در متون ادبی -عرفانی تا قرن هفتم,کارشناسی ارشد,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,اسحاق طغیانی اسفرجانی
مقایسه ساختاری و محتوایی «سوانح»احمد غزالی و «لمعات»فخرالدین عراقی,کارشناسی ارشد,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,علی اصغر باباصفری
داستان پیامبران در آثار سنائی,کارشناسی ارشد,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,علی اصغر باباصفری
بررسی شخصیت های داستان سمک عیار,کارشناسی ارشد,1389,محسن محمدی فشارکی,سید علی اصغر میرباقری فرد
ذکر و نقش آن در تکامل انسان از دیدگاه عرفان و تصوف در متون نظم و نثر فارسی (تاپایان قرن هفتم هجری),کارشناسی ارشد,1389,طاهره خوشحال دستجردی,سید علی اصغر میرباقری فرد
رویا در عرفان و روانشناسی (در متون منثور عرفانی تا پیش از قرن هفتم),کارشناسی ارشد,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,سیده مریم روضاتیان
مقایسه تحلیلی خوف و رجا در عرفان اسلامی و ترس و امید در روانشناسی,کارشناسی ارشد,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,سیده مریم روضاتیان
نقد شروح منطق الطیر عطار نیشابوری,کارشناسی ارشد,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی تحلیلی داستان ابراهیم در متون تفسیری و عرفانی تا پایان قرن هفتم,کارشناسی ارشد,1388,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل زبان عرفانی مولانا بر ‏اساس نشانه شناسی,دکتری,1388,سید علی اصغر میرباقری فرد,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
تبیین مشرب عرفانی عراقی باتوجه به آثار (لمعات و غزلیات),کارشناسی ارشد,1388,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
تحلیل عرفانی قرب وبازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1388,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
A Contrastive Intercultural Investigation of the Introduction and Discussion Sections of Applied Linguistics Research Articles ,دکتری,1387,زهره کسائیان,منصور توکلی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل فنا در آثار عرفانی منثور و باز ناب آن در آثار منظوم(سنائی عطار ومولوی) ,دکتری,1387,اسحاق طغیانی اسفرجانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
نقد روضه الورد - ترجمه گلستان سعدی,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,سیدمحمدرضا ابن‌الرسول,سید علی اصغر میرباقری فرد
تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله گرجی اصفهانی ,کارشناسی ارشد,1387,?,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,جمشید مظاهری سیچانی
تحلیل و بررسی فنا در آثار منصور (تا سده هفتم و بازتاب آن در آثار منظوم سنایی، عطار و مولانا),دکتری,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل و بررسی صور خیال در شعر قیصر امین پور,کارشناسی ارشد,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی و تحلیل سیاست کشورداری در شاهنامه فردوسی,کارشناسی ارشد,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمود براتی خوانساری
تحلیل و بررسی صورخیال در اشعار قیصر امین پور و نصراله مردانی,کارشناسی ارشد,1387,حسین آقا حسینی دهاقانی,غلامحسین شریفی ولدانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
مقدمه و تصحیح دیوان خاوری شیرازی,دکتری,1387,سید مهدی نوریان,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی اصطلاحات علوم قرآنی در آثارادبی تا قرن ششم,دکتری,1386,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مهدی نوریان
بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1386,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی سرچشمه ها و سیر تحولات مکتب جنیدیه تا قرن هفتم هجری,دکتری,1386,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی
نقد شروح لیلی و مجنون نظامی,کارشناسی ارشد,1386,سید مهدی نوریان,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی اصطلاحات علوم قرآنی در آثار ادبی زبان فارسی (تا پایان قرن ششم هجری),کارشناسی ارشد,1386,سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل زبان عرفانی درآثار عطار,دکتری,1385,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,پورنامداریان
بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم,کارشناسی ارشد,1385,اسحاق طغیانی اسفرجانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بررسی ادبی فیلمنامه های بهرام بیضایی,کارشناسی ارشد,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,سید مرتضی هاشمی بابا حیدری,علی اصغر باباصفری
تحلیل عرفانی مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم,کارشناسی ارشد,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل عرفانی مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل سیر تطور فرهنگهای عرفان و تصوف,دکتری,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,طاهره خوشحال دستجردی,محسن محمدی فشارکی
تصحیح و شرح سی قصیده از سنایی غزنوی بر اساس قدیمی ترین نسخه شناخته شده,کارشناسی ارشد,1384,سید علی اصغر میرباقری فرد,اسحاق طغیانی اسفرجانی
تحلیل بلاغی (قسمت بیان) النوبه الثالثه کشف الاسرار (سه جلد),کارشناسی ارشد,1384,سید علی اصغر میرباقری فرد,طاهره خوشحال دستجردی,علی اصغر باباصفری
تصحیح بخش دوم از مثنوی قیصرنامه ادیب پیشاوری,کارشناسی ارشد,1383,سید علی اصغر میرباقری فرد,اسحاق طغیانی اسفرجانی
تجربه دینی از دیدگاه مولوی,کارشناسی ارشد,1383,مجید صادقی حسن آبادی,سید علی اصغر میرباقری فرد
داستان فرشتگان و بازتاب آن در شعر فارسی,کارشناسی ارشد,1382,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
سیمای موسی (ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری,کارشناسی ارشد,1382,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
بررسی و تحلیل جایگاه سفر در متون عرفانی تا قرن هفتم هجری,دکتری,1382,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی تا قرن هشتم هجری,کارشناسی ارشد,1381,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری,کارشناسی ارشد,1381,سید علی اصغر میرباقری فرد,حسین آقا حسینی دهاقانی
شرح مشکلات قصاید سیف فرغانی,کارشناسی ارشد,1380,حسین آقا حسینی دهاقانی,سید علی اصغر میرباقری فرد
جستجو:
|
خوان الاخوان حکیم ناصر خسرو قبادیانی,تصحیح,دانشگاه شهید بهشتی,1394,سید علی اصغر میرباقری فرد,احسان رئیسی
تاریخ تصوف جلد دوم سیر تطور عرفان اسلامی از قرن هفتم تا دهم هجری,تالیف,سمت,1394,سید علی اصغر میرباقری فرد
تاریخ تصوف,تالیف,سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت) مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی,1394,مهدی دهباشی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تاریخ ادبیات ایران (2) از آغاز سلجوقیان تا حمله مغول,تالیف,سمت,1394,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمود براتی خوانساری,حسین آقا حسینی دهاقانی
تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق (ع)-824ص,تصحیح,سخن,1393,مهدی تدین,سید علی اصغر میرباقری فرد
منطق الأسرار ببیان الأنوار-534ص,تصحیح,سخن,1393,سید علی اصغر میرباقری فرد,زهره نجفی
تاریخ ادبیات ایران(2)-چاپ دوم,چاپ جدید,سازمان سمت,1393,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
الرساله القشیریه(753ص),تصحیح,سخن,1392,سید علی اصغر میرباقری فرد,زهره نجفی
تاریخ تصوف (1),چاپ جدید,سازمان سمت,1392,مهدی دهباشی,سید علی اصغر میرباقری فرد
بیان التنزیل,تصحیح,سخن,1391,سید علی اصغر میرباقری فرد
کشف الحقایق,تصحیح,سخن,1391,سید علی اصغر میرباقری فرد
تاریخ تصوف(1)(چاپ چهارم),چاپ جدید,سازمان (سمت),1391,مهدی دهباشی,سید علی اصغر میرباقری فرد
ساقی‌نامه(172ص),تصحیح,موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران,1391,سید علی اصغر میرباقری فرد,احسان رئیسی
ساقی نامه میرزاابوطالب فندرسکی,تصحیح,موسسه پژوهشی انجمن حکمت و فلسفه ایران,1391,سید علی اصغر میرباقری فرد,احسان رئیسی
تاریخ ادبیات ایران (2),تالیف,انتشارات سمت,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری,محمد رضا نصر اصفهانی
مراد المریدین,تصحیح,مؤسسه مطالعات اسلامی,1389,سید علی اصغر میرباقری فرد,زهره نجفی,مهدی محقق
تاریخ تصوف(1),تالیف,سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت),1388,مهدی دهباشی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تاریخ ادبیات ایران (1)‍[چاپ چهارم],چاپ جدید,سمت,1387,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
تاریخ تصوف,تالیف,انجمن آثار و مفاخر فرهنگی,1386,مهدی دهباشی,سید علی اصغر میرباقری فرد
تاریخ ادبیات ایران 1,تالیف,سمت,1385,سید علی اصغر میرباقری فرد,غلامحسین شریفی ولدانی,حسین آقا حسینی دهاقانی,اسحاق طغیانی اسفرجانی,محمود براتی خوانساری
تاریخ تصوف (1),تالیف,سمت,1384,سید علی اصغر میرباقری فرد
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان,سایر,انجمن آثار و مفاخر فرهنگی,1384,سید علی اصغر میرباقری فرد
دفتر سبز سخن,تالیف,هشت بهشت,1382,حسین آقا حسینی دهاقانی,محمود براتی خوانساری,غلامحسین شریفی ولدانی,سید علی اصغر میرباقری فرد,محمد رضا نصر اصفهانی
بیان التنزیل,تصحیح,انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران,1379,سید علی اصغر میرباقری فرد
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal