۱۴۰۳ دوشنبه ۱ مرداد
اميراحسان كرباسي زاده
گروه آموزشی : فلسفه
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
Ph.D.,فلسفه علم,دانشگاه بريستول,1385
M.Sc.,فلسفه,دانشگاه صنعتي شريف,1380
B.Sc.,مهندسي برق,دانشگاه صنعتي اصفهان,1378
جستجو:
|
A Study on the Semantics of Cornell Realism based on Richard Boyd's View,حكمت و فلسفه,1401
مهرشاد رضائي, سيدعلي كلانتري, اميراحسان كرباسي زاده
Considering Program Explanation in Defense of Cornell Realism,متافيزيك,1400
مهرشاد رضائي, سيدعلي كلانتري, اميراحسان كرباسي زاده
The Importance and Role of Metaphysics for Science,پژوهشهاي فلسفي (ادبيات و علوم انساني سابق)-دانشگاه تبريز,1400
عليرضا منصوري, اميراحسان كرباسي زاده
A Comparative Study of the Introspective Arguments of Mulla Sadra and John Foster for the Immateriality of the Soul,فلسفه و كلام اسلامي (مقالات و بررسيهاسابق)-دانشگاه تهران,1400
حميدرضا عبدلي مهرجردي, فروغ السادات رحيم پور, اميراحسان كرباسي زاده
روش شناسي استنتاج به بهترين تبيين: مدلي براي گزينش نظريات منطقي,,1399
مسعود الوند, مرتضي حاجي حسيني, اميراحسان كرباسي زاده
ابهام در متافيزيك طبيعيشده: مطالعه اي موردي - بررسي انواع طبيعتگرايي در مواجهه متافيزيك و فيزيك نسبيت خاص در فلسفة زمان قرن بيستم,,1399
اميراحسان كرباسي زاده, حسن اميري آرا
آب و آبروي علم,,1398
اميراحسان كرباسي زاده
مواجهه ديدگاه صورت گرايان توماسي با اشكال جفت شدن نظريه دوگانه انگاري جوهري,,1398
اميراحسان كرباسي زاده, مهدي اميريان
بررسي كثرت گرايي منطقي با تكيه بر آراء بيل و رستال,,1398
سيدعلي كلانتري, اميراحسان كرباسي زاده
نظريه شناخت سنت گرايان,,1398
اميرحسين وحيد دستجردي, سعيد بيناي مطلق, يوسف شاقول, اميراحسان كرباسي زاده
Evaluation of Well-Ordered Science: Philip kitcher's Program for Democratizing of Science and Technology Policy-Making,سياست علم و فناوري,1398
اميرحسين امامي كوپايي, اميراحسان كرباسي زاده
some considerations on Williamson view about the tension between non-classical logic and applicability of mathematics,منطق پژوهشي-پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (اين مجله از مرداد 91 و نيز از شماره 1 بهار و تابستان 89 داراي رتبه علمي-پژوهشي مي باشد.),1398
مسعود الوند, مرتضي حاجي حسيني, اميراحسان كرباسي زاده
نظري? شناخت سنت گرايان,,1397
اميرحسين وحيددستجردي, سعيد بيناي مطلق, يوسف شاقول, اميراحسان كرباسي زاده
بررسي نظريه ساختارگرايي با تاكيد بر مسئله وحدت اشياء از جمله انسان,,1397
مهدي اميريان, اميراحسان كرباسي زاده, محمود مرواريد
مسأله ي شاهد قديمي براي بيزگرايي، وتعبيرهاي احتمال,,1397
حامد بيكران بهشت, اميراحسان كرباسي زاده
آيا طب سنتي ايراني بر مبناي علم شناسي ابطال گرايان، يك علم محسوب مي گردد!؟,,1396
نجمه مقدس, حامد ناجي اصفهاني, اميراحسان كرباسي زاده
توطئة سكوت بررسي نقش ناظر ارجح در ناسازگاري نظرية نسبيت خاص و متافيزيك پويانگرانه,,1396
حسن اميري ارا, اميراحسان كرباسي زاده
كوهن، تاريخ نگاري و انقلاب علمي,,1395
اميراحسان كرباسي زاده
جستجو:
|
(),,1397/12/14 _ 1397/12/14,اميراحسان كرباسي زاده
Persian Reception of Darwin's Theory (),,1398/07/22 _ 1398/07/23,اميراحسان كرباسي زاده
|
تحليل مقايسه اي روش شناسي ابن خلدون و اثبات‌گرايي,كارشناسي ارشد,1402/06/28, ,اميراحسان كرباسي زاده
تكثر¬گراييِ وجود¬شناختي,دكتري,1402/06/28, ,اميراحسان كرباسي زاده
قياس حملي ارسطويي از نگاه پل ثام مطالعه نقادانه آراء و ديدگاه هاي ثام در مواجهه با قياس ارسطويي,دكتري,1402/06/21, ,اميراحسان كرباسي زاده
تغيير نظريه: سازگاري واقعگرايي ساختاري و پيشيني نسبي,كارشناسي ارشد,1402/06/07, ,اميراحسان كرباسي زاده
ابعاد كاربردشناختي نقش‌نماهاي گفتماني,دكتري,1402/06/04, ,اميراحسان كرباسي زاده
تحليل تطبيقي-انتقادي مباني فلسفي اقتصاد مالي كلاسيك و اقتصاد مالي رفتاري,دكتري,1402/04/14, ,اميراحسان كرباسي زاده
بررسي درخت فيلوژنتيك به عنوان يك مدل علمي پديدارشناسانه در نقد رويكرد دلالت شناسي.,كارشناسي ارشد,1401/10/24, ,اميراحسان كرباسي زاده
صورت بندي مطالعات قرآني و حديثي دهه اخير در اروپا,كارشناسي ارشد,1401/10/14, ,اميراحسان كرباسي زاده
تحليل انتقادي ماهيت ارزش هاي اخلاقي در واقع گرايي كورنل,دكتري,1401/09/27, ,اميراحسان كرباسي زاده
مباني روش شناسي تصويربرداري تشديد مغناطيسي كاركردي از كاركرد هيجاني ترس,كارشناسي ارشد,1401/06/31, ,اميراحسان كرباسي زاده
پاسخگويي به پرسش هاي توحيدي كودكان به روش داستان محور برمبناي حكمت متعاليه و اصول نگارش داستان فلسفي,كارشناسي ارشد,1400/11/27, ,اميراحسان كرباسي زاده
قاعده زرين و تمايز رويكرد ايجابي و سلبي آن بر اساس تقرير هري.جي.گنسلر,كارشناسي ارشد,1400/09/02, ,اميراحسان كرباسي زاده
بررسي نقش دوسويه¬ا¬ي موانع معرفتي در پيشرفت علم در انديشه¬ي كانگيلم,كارشناسي ارشد,1400/07/12, ,اميراحسان كرباسي زاده
مقايسه تحليلي و تطبيقي «نفس شناسي» ملاصدرا و فلسفه ذهن بر اساس آراي جان فاستر (با محوريت مباحثِ ماهيت و حقيقت نفس، اثباتِ تجرد نفس و رابطه نفس با بدن),دكتري,1400/04/19, ,اميراحسان كرباسي زاده
مطالعه پيامدهاي فلسفي آزمايش ليبت درباره اراده آزاد با تاكيد بر نظرات رابت كين و آلفرد مل,كارشناسي ارشد,1399/12/02, ,اميراحسان كرباسي زاده
مطالعه ديدگاه رادكليف در مورد پيامدهاي اخلاقي نظريه تكامل داروين,كارشناسي ارشد,1399/10/22, ,اميراحسان كرباسي زاده
تحليل مساله ي استقرا از منظر هيوم براساس تفسير ديويد اوون,كارشناسي ارشد,1399/09/30, ,اميراحسان كرباسي زاده
روش شناسي منطق,دكتري,1399/08/28, ,اميراحسان كرباسي زاده
توجيه منطقي ترجيح تعادل نش به پيامد بهينه پارتو در نظريه بازي,كارشناسي ارشد,1398/10/30, ,اميراحسان كرباسي زاده
تحليل و بررسي ادراك زمان و مفهوم زمان در نظريه نسبيت خاص,كارشناسي ارشد,1398/10/29, ,اميراحسان كرباسي زاده
بررسي ديدگاه كانت و هگل در مورد تجربه,كارشناسي ارشد,1398/10/11, ,اميراحسان كرباسي زاده
مطالعه ي نظريه هاي كريپكي در باب معنا و هنجارين بودن معنا,كارشناسي ارشد,1398/10/10, ,اميراحسان كرباسي زاده
تبيين آموزش تفكرنقادانه به كودكان از طريق بازي,كارشناسي ارشد,1398/06/31, ,اميراحسان كرباسي زاده
مطالعه كاربردها و سوء كاربردهاي تز چرچ تورينگ,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,اميراحسان كرباسي زاده
بررسي نظريه بدنمندي شناختي از ديدگاه اندي كلارك,كارشناسي ارشد,1398/06/30, ,اميراحسان كرباسي زاده
بي نهايت و پاردوكس هاي آن رويكرد شناختي,كارشناسي ارشد,1398/02/07, ,اميراحسان كرباسي زاده
بررسي انتقادي مباني فلسفي علم جديد از منظر سنت گرايان با محوريت مفهوم پديده,دكتري,1397/12/19, ,اميراحسان كرباسي زاده
استدلال قضايي ونسبت آن با منطق در مراحل مختلف دادرسي,كارشناسي ارشد,1397/10/24, ,اميراحسان كرباسي زاده
توصيف و توجيه استنتاج بهترين تبيين,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
تعابير فلسفي احتمال در مكانيك كوانتومي,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
رابطه الهيات وعلم از ديدگاه نانسي مورفي با تكيه بر نظريه تكامل,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
معرفت شناسي تكاملي نظريه هاي علمي,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
نسبت هندسه با جهان فيزيكي از ديدگاه پونكاره,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
كيهان شناسي مدرن و خدا : تحليل فلسفي,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
مواجهه اينشتين با مكانيك كوانتومي با تكيه بر آراء Arthur Fine,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
جايگاه زمان در هستي و ادراك حركت در فلسفه ارسطو,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
تبيين و نقد نظريه ي آنيل ست: آگاهي به مثابه ي توهم كنترل شده,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
اختلالات رواني و زبان خصوصي,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
متدولوژي پيتر آنگر,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
تحليل و تبيين مسئله علم و آگاهي از ديدگاه ديويد جان چالمرز در مقايسه با ديدگاه عالمه طباطبايي,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
آيا منطق استثنايي بر علوم تجربي است؟,كارشناسي ارشد,, ,اميراحسان كرباسي زاده
بازخواني آموزه تعاون از ديدگاه فلسفه سياسي فارابي,دكتري,, ,اميراحسان كرباسي زاده
فلسفه منطق,دكتري,, ,اميراحسان كرباسي زاده
شكاكيت باستاني، الگوهاي استدلال شكاكانه و مسئل? اختلاف نظر,دكتري,, ,اميراحسان كرباسي زاده
بررسي تقابل دو رويكرد استعدادي و گزاره اي در مورد قوانين منطقي در معرفت شناسي منطق,دكتري,, ,اميراحسان كرباسي زاده
رابطه ضرورت منطقي با ضرورت ساختاري در ويتگنشتاين متقدم,دكتري,, ,اميراحسان كرباسي زاده
جستجو:
|
after Darwin,كرگدن,1401,اميراحسان كرباسي زاده
آشنايي با فلسفه ذهن,نشر هرمس,1390,اميراحسان كرباسي زاده, حسين شيخ رضايي ?
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
|
شماره درس نام درس زمان ارائه مکان ارائه تاریخ امتحان زمان امتحان
085 فلاسفه عقلي مسلك 1401/10/28 چهارشنبه 10:00-12:00
236 تاريخ فلسفه اسلامي 2 1401/10/26 دوشنبه 10:00-12:00
248 فلسفه علم 2 1401/10/28 چهارشنبه 14:00-16:00
371 ذهن و آگاهي 1401/10/24 شنبه 14:00-16:00
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal