جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
EN/العربیه
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
معرفي رياست دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده</span>دانشكده
آيين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تاريخ</span>تاريخ
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زبان و ادبيات فارسي</span>زبان و ادبيات فارسي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علوم اجتماعي</span>علوم اجتماعي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">علوم قرآن و حديث</span>علوم قرآن و حديث
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلسفه</span>فلسفه
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فلسفه وكلام اسلامي</span>فلسفه وكلام اسلامي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معارف</span>معارف
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي و كتابخانه</span>امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي و كتابخانه
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراكز تحقيقاتي</span>مراكز تحقيقاتي
قطب تحقيق در متون حكمي و عرفاني
مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه
دستاوردهاي علمي پژوهشي
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي و تحصيلات تكميلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ليست دانشجويان مقاطع مختلف</span>ليست دانشجويان مقاطع مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دكتري</span>دكتري
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
علوم اجتماعي
علوم قرآن و حديث
معارف
فلسفه و كلام اسلامي
فلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي ارشد</span>كارشناسي ارشد
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
علوم اجتماعي
علوم قرآن و حديث
معارف
فلسفه و كلام اسلامي
فلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارشناسي</span>كارشناسي
زبان و ادبيات فارسي
تاريخ
علوم اجتماعي
علوم قرآن و حديث
معارف
فلسفه و كلام اسلامي
فلسفه
ليست دانشجويان برتر
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته ارتقاء</span>كميته ارتقاء
فرم ها
آيين نامه ها
اطلاعيه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشكده</span>فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشكده
درخواست ايجاد شناسه كاربري (رمز اينترنت) براي دانشجويان
ايجاد طرح درس در سامانه درسا جهت استادان گرامي
روش اتصال به اينترنت WiFi
درخواست ايجاد شناسه كاربري (رمز اينترنت)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشريات علوم انساني دانشگاه اصفهان</span>نشريات علوم انساني دانشگاه اصفهان
نشريات دانشگاه اصفهان
Collapse TopMenuTopMenu
Collapse درباره دانشگاهدرباره دانشگاه
معرفي دانشگاه
تاريخچه دانشگاه
رياست دانشگاه
تشكيلات سازماني دانشگاه
نقشه دانشگاه
آمار آموزشي دانشگاه
امكانات و ظرفيت هاي آموزشي
گالري تصاوير
تور مجازي(همراه با صورت تصاوير 360 پانوراما)
درباره شهر اصفهان
پذيرش دانشجو
دانشجويان
اعضاي هيات علمي
كارمندان
ورود به پرتال
Collapse RightMenuRightMenu
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضاي دانشكده</span>اعضاي دانشكده
هيأت رئيسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
آموزشي
پژوهشي
دانشجويي
اعضاي هيأت علمي
معرفي كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان دانشكده</span>دانشجويان دانشكده
ليست دانشجويان مقاطع مختلف
ليست دانشجويان برتر
فهرست پايان نامه هاي ثبت شده
گروه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي</span>امور پژوهشي و تحصيلات تكميلي
امكانات پژوهشي
مراكز تحقيقاتي
دستاوردهاي علمي پژوهشي
آيين نامه ها
كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزشي
اخبار و اطلاعيه هاي دانشكده
پيوندهاي مفيد
تماس با مسئولين دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت هاي فرهنگي</span>فعاليت هاي فرهنگي
فعاليت هاي انجام شده
فعاليت هاي آينده
اخبار داغ فرهنگي دانشجويي
فعاليت هاي انجام شده
فعاليت هاي آينده
تقويم آموزشي
Collapse تاریخ و ایران شناسیتاریخ و ایران شناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse علوم اجتماعیعلوم اجتماعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse فلسفهفلسفه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
گرايش ها و مقاطع تحصيلي
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجويان</span>دانشجويان
دكتري
كارشناسي ارشد
كارشناسي
Collapse BottomMenuBottomMenu
صفحه اصلي دانشگاه
پرسش و پاسخ (HLP)
ساختار سازماني
راهنماي تلفن
تماس با ما
پيوندهاي مفيد
سامانه ها
Collapse متفرقهمتفرقه
درباره دانشگاه
معرفي دانشكده
ارتباط با ما
نقشه سايت
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه تاريخ
گروه زبان و ادبيات فارسي
گروه علوم اجتماعي
گروه علوم قرآن و حديث
گروه فلسفه
گروه فلسفه و كلام اسلامي
گروه معارف
ليست گروه هاي آموزشي
ساير فعاليت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دانشكده</span>معرفي دانشكده
تاريخچه
فضاها و امكانات آموزشي
نقشه
آلبوم تصاوير
تور مجازي دانشكده
دانشجويان
اعضا هيئت علمي
كاركنان
test
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليتها(محتوا)</span>فعاليتها(محتوا)
كنفرانس ها
كارگاههاي آموزشي
انجمن ها
نشريات داخلي
دوره هاي آموزشي
مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه
قطب تحقيق در متون حكمي و عرفاني
پرسش و پاسخ
testttt
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن هاي علمي دانشجويي</span>انجمن هاي علمي دانشجويي
انجمن علمي تاريخ
انجمن علمي علوم اجتماعي
انجمن علمي زبان و ادبيات فارسي
اخبار داغ فرهنگي دانشجويي
لينك سايت خانه حكمت
تقويم آموزشيدانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal