جستجوجستجوتماس با مسئولينتماس با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
EN/العربیه
۱۳۹۷ شنبه ۲ تير
گروه فلسفهگروه فلسفه :

گروه فلسفه در سال تحصيلي 44-43 با عنوان رشته فلسفه و علوم تربيتي تأسيس شد و در سال 44-43 اولين دوره دانشجويان خـــود را در مقطع كارشناسي پذيرفت كه آقايان دكتر محمد علي اژه اي و سيد محمـــــــد خاتمي از جمله آنان در اين دوره و مرحوم ارحام صدر – هنرمـــــند معروف اصفهاني –در دوره بعدي بودند .

رشته فلسفه و علوم تربيتي كه نخست زير مجموعه رشته هاي دانشكده ادبيات بوده در سال 1348به دانشكده علوم تربيتي منتقـــل شد . از نخستين معلمان و استادان اين گروه مي توان به : دكتر بدرالدين كتابي ، سيد فضل الله ضياء نور ، غلامحســــين آهنـــــــــي ، دكتر مصطفي ستاريان و ميرزا حيدر علي خان برومند اشاره كرد. در سال 1360 گروه فلسفه كه در سال 1352 از رشته علوم تربــــيتي جدا شـــــــده بود مجددا" به دانشكده ادبيات منـــــــــتقل شد و در اين ســــــــالها آقايان : دكتر شريعتمداري ، دكتر واعظ جوادي ، دكتر محمدعلي اژه اي و دكـــــــتر مهدي دهباشي اعضاي هيأت علمي آن بشمار مي رفتند . در سال 1367 گروه فلسفه اوليــــــن دانشجويان خود را در مقطــع كارشناسي و با عنوان(( فلسفه)) پذيرفت . در سال 1371 كارشناسي ارشد فلســـفه با گرايش (( فلسفه غرب )) و در سـال 1379 كارشناســـي ارشــــــد گرايش منطق و در سال 1381 دوره دكتري فلسفه غرب و در سال 1389 كارشناسي ارشد فلســـفه علم تأسيس شد . گروه فلسفه اكنون با 13 عضو هيأت علمي در گرايشهاي نامبرده به تعليم و تربيــــت دانشجويان اشتغــــــال دارد و در آينده با راه اندازي گرايـشها و رشته هـــاي جديد ، نقش خود را در تقويت تفكر فلسفي و تربيت متفكران آينده ايران بهتر و پر رنگ تر ايفا خواهد نمود .

مدير گروه : آقاي دكتر محمد مشكات

معاون مدير گروه : آقاي دكتر علي كرباسي زاده

نماينده تحصيلات تكميلي گروه : دكتر مرتضي حاج حسيني

كارشناس گروه : جناب اقاي واعظي فر

مسئول دفتر گروه : سركار خانم نجفي

پس از موافقت هيأت دولت با تأسيس دانشكده ادبيات در مهر ماه 1337 و انتصاب دكتر عباس فاروقي استاد دانشســـــراي عالي بـــــــه سمت رياست دانشكده ادبيات در آذرماه همان سال توسط دكتر مهران وزير وقت آموزش و پرورش ، دانشـــــــكده ادبيات در دي مــــــاه 1337 با دورشته زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات انگليسي در دي ماه 1337 فعاليت خود را در خانه اي اجاره اي با دو اطاق آغـــاز كرد و در آغاز سال تحصيلي 39-38 به ساختمان جنب شاهزاده ابراهيم كه به كمك اداره اوقاف و با موافقت اداره كل آمـوزش و پرورش آمــاده بهره برداري شده بود انتقال يافت . در همين سال رشته زبان و ادبيات ارمني به دو رشته قبلي افزوده شد .

در سال تحصيلي 42-41 رشته زبان و ادبيات عرب و در سال تحصيلي 43-42 رشتـــــــــه فلسفه و علوم تربيتي نيز تأسيس شــدند و در سال تحصيلي 44-43 اولين دوره دانشجويان فلسفه و علوم تربيتي در مقطع كارشناسي جذب شدند كه دكـتر محمد علي اژه اي و ســــــــيد محمد خاتمي از جمله آنها در اين دوره و مرحوم ارحام صدر هنر مند معروف اصفهاني در دوره بعدي بودند.

دكتر محمدباقر كتابي ، دكتر بدرالدين كتابي ، دكتر حسين عريضي ، سيد فصل ا.. ضياء نور ، غلامحسين آهني ، سيد احمد خراساني ، دكتر مصطفي ستاريان ، استاد محمد مهريار ، ميرزا حيدر عليخان برومندو عطاء الله اشراقي نخستين معلمان و استادان ايـــن گــــــــروه بــــــــشمار مي رفتند .

در سال 1345 رشته تاريخ و ايران شناسي با مديريت دكتر لطف الله هنرفر مؤلف گنجينه آثار تاريخي اصفهان و رشته جغرافيا به رشته هاي قبلي افزوده شد و در سال 1347 ضمن انتقال دانشكده به شرق محل فعلي دانشگاه اصفهان در مجاورت خيابان هــــــزار جريب ، دورشـــته زبان و ادبيات فرانسه و پاكستان شناسي و زبان اردو نيز به رشته هاي قبلي افزوده شد و مجموع رشته هـــاي اين دانشكده به 9 رشته افزايش يافت و در جلسه افتتاحيه اين دانشكده سيد محمد خاتمي و دكتر محمد علي اژه اي به ترتيـــــب با موضوع چگــــــــــوارا و برتراندراســــل به سخنراني پرداختند .

در ســــــــــال 1348 رشته علوم اجتماعي نيز اضافه شد و در سال 1349 پس از تأ سـيس دانشكده علوم تربيتي ،رشته فلسفـــه و علوم تربيتي به آن دانشكده منتقل شد . و دانشكده علوم تربيتي با دو رشته ((فلسفه و علوم تربيتي)) و ((روانشناسي)) آغاز بـــــــه كار كرد و دانشـــكده ادبيات نيز رشته هاي خود را در چهار گروه به شرح ذيل سامان داد :

1-گروه زبان و ادبيات فارسي

2-گروه زبانهاي خارجي شامل زبان و ادبيات انگليسي ، زبان و ادبيات ارمني ، زبان و ادبيات عرب ، زبــــــــان و ادبيات فرانـــــــسه و پاكستان شناسي و زبان اردو

3-گروه علوم اجتماعي و جغرافيا

4-گروه تاريخ و ايران شناسي

در سال 1350 دكتر محمد علي اژه اي با مدرك كارشناسي ارشد به عنوان مربي به گروه فلسفه و علوم تربيتي پــيوست و در ايـن زمان دكتر شريعتمداري مدير گروه بود .

دكتر محمد علي اژه اي در سال 1353 بصورت بورسيه براي ادامه تحصيل به انگلستان رفتند و در سال 1358 با مدرك دكتري به دانشگاه بازگشتند .

در سال 1352 رشته فلسفه و علوم تربيتي از هم جدا شدند و دانشكده علوم تربيتي با سه رشته فلسفه ، علوم تربيتي و روانشناســي به كار خود ادامه داد .

در سال 1353 رشته زبان و ادبيات آلماني به گروه زبانــــهاي خارجي افزوده شد و رشتــــــه هاي علوم اجتماعي و جغرافيا از يكديـــگر تفكيك و هريك به گروه مستقلي تبديل شدند .

در همـــــين سال 1353 آقاي دكتر مهدي دهباشي با مدرك كارشناسي ارشد به گروه فلسفه پيـوست و در همين سال دانشكــده زبانهـاي خارجي تأسيس شد و گروه زبانهاي خارجي به آن دانشكده منتقل شد .

در سال 1357 آقاي دكتر مهدي دهباشي جهت ادامه تحصيل عازم آمريكا شد .

در سال 1360 آقاي دكتر مهدي دهباشي كه از آمريكا برگشت گروه فلسفه مجددا" به دانشكده ادبـيات و علوم انساني منتقل شد در ايــــــن زمــــــان دكتر هاشم گلستانه مدير گروه بود و دكتر اسماعيل واعظ جوادي ، دكتر مهـدي دهباشي و دكتر محــــــــمد علي اژه اي اعضاي هيأت علمـــــي گروه بودند .

سال 1360 با انقلاب فرهنگي و تعطيل شدن دانشگاهها مواجه شد .پس از بـــــــازگشائي دانشگاهها در سال 1362 ، دكــــــــتر واعـــــظ جــوادي دانــــشگاه را ترك كرد ، دكتر گلــــستانه درخواست بازنشستگي كرد و دكتر فتحعلي اكبري كه از ســــال 1356 تا آن موقــــــع بـا مدرك دكتري در دانشكده سيستمها .و علوم اجتماعي در دانشگاه صنعتي اصفهان مشغول تدريس بود به دانشگاه اصفهان منتقـــــل شد و گروه با ســــــه عضو دكتر مهدي دهباشي ، دكتر محمد علي اژه اي و دكتر فتحعلي اكبري فعاليت خود را مجددا" آغاز كرد .

از سال 1362 تا سال 1367 گروه فلسفه صرفا" درسهاي سرويسي منطق و فلسفه علم را به تمامي گروه هاي دانشگاه اصفهان كه در آن موقع با علوم پژشكي يك دانشگاه بود ارائه مي كرد .

در سال 1367 گروه فلسفه اولين دوره دانشجـويان خود را در مقطع كارشناسي و با عنوان ((فلسفه)) پذيـــــرش كرد .دروس ايــــن دوره و تمامي دروس سرويسي ساير گروهها تا سال 1368 توسط همين سه نفر ارائه مي شد .

در سال 1368 آقاي مهدي جعفري با مدرك كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي و مرتبه مربي به گروه پيوست .

در سال 1369 آقاي مرتضي حاج حسيني با مدرك كارشناســــي ارشد فلسفه و حكمت اســلامي و آقاي محمد جواد صافيان با مــــــدرك كارشـناسي ارشد فلسفه غرب به گروه پيـوستند . ، در سـال 1371 آقاي عـباس شيخ شعاعي و آقاي عـــــلي كرباســــي زاده هر دو بــا مدرك كارشناسي ارشد فلسفه غرب به گروه پيوستند.

در همين سال (1371) كارشناسي ارشد فلسفه با گرايش فلسفه غرب در گروه تأسيس شد و گروه براي اولين بار نـــــسبت به جــــــــذب دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد اقدام كرد .

در همين سال آقاي مرتضي حاج حسيني در رشته منطق دانشگاه تربيت مدرس و در سال 1373 آقاي محمد جواد صافيان در رشـــــته فلــــــــسفه غــرب دانشگاه تهران مشــــغول ادامه تحصيل شدند و به ترتــــــيب در سالهاي 75و76 پس از اخـــذ مدرك دكتـــري فارغ التحصيل شدند .

در سال 1378 دكتر سعــيد بيناي مطلق با مدرك دكتري فلسفه از دانشگاه استراسبـورگ فرانسـه و در سال 1379 دكتر يـوسف شاقول با مدرك دكتري فلسفه از دانشگاه تــهران به گروه پيوستند . و آقاي علي كرباسي زاده جهت ادامه تحصيل در رشـــــته فلسفـــه تطبيقي دانشگاه قم مشغول ادامه تحصيل شدند .

در سال 1379 كارشناسي ارشد فلسفه با گرايش منطق در گروه تأسيس و براي اولين بار نسبت به جذب دانشـــجوي ارشد منطق اقدام شد .

در سال 1381 دوره دكتري فلسفه نيز تأسيس شد و گروه نسبت به جذب دانشجو در مقطع دكتري نيز اقدام كرد .

در سال 1383 دكتر غلامــحسين توكلي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته فلسفه و كلام اسلامي در سال 1380 و چـند تـــــــــــــــــرم حق التدريــــــس به استخدام گروه در آمد .

در سال 1385 دكتر علي كرباسي زاده دوره دكتــــري خود را به اتمام رسانيد و با مرتبه استادياري به فعاليت علمي و پژوهشي خود در گــروه ادامه داد.

وي همچنين در دوره هاي متعدد در زمان مديريت آقايان دكــــــتر دهباشي ، دكتر اژه اي ، دكتر حاج حسـيني و دكتر مشكات معاون گروه نيز بوده است .

آقايان دكتر محمد مشكات ، دكتر رضا صادقي و دكتر حامد ناجي اصفهاني به ترتيب در سال هاي1387 و1386و1388بعنوان اعضاء هيات علمي گروه فلسفه به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود پرداختند همچنين آقاي دكتر مشكات از سال 1391 پس از اتمام دوران مديريت آقاي دكتر اژه اي ، بعنوان مدير گروه فلسفه انتخاب گرديد كه تاكنون به اين سمت اشتغال دارد . همچنين گفتني است كه پيش از ايشان ، از ابتداي تأسيس گروه تاكنون آقايان دكتر دهباشي ، دكتر اژه اي ، دكتر اكبري ، دكتر حاج حسيني و دكتر صافيان و بعـــــــضي افرادديگر كه در چند دوره ، مديريت گروه را بعهده داشته اند

كادر اداري گروه افزون بر مدير گروه داراي 2 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي است كه به عهده آقايان : دكتر كرباســــي زاده و دكتر حاج حسيني ميباشد ، كارشناسي گروه بعهده جناب آقاي واعظي فر و مسئوليت دفتر بعهده سركار خانم نجفي ميباشد.

گروه در هر هفته ، جلسات مختلفي مانند جلسه شوراي تخصصي ، جلسه تحصيلات تكميلي و جلسه برنامه ريزي درسي داشـــــــــته و در برگزاري همايش ها ، سمينارها و كارگاههاي تخصصي نيز تاكنون فعاليت گسترده اي داشته است .

در سال 1389 كارشناسي ارشد فلسفه علم در گروه راه اندازي شد و براي اولين بار نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شد .

در سال 1393 اقايان دكتر سيد علي كلانتري با 2 مدرك : دكتري فلسفه علم از تهـــــــران و دكتري فلســــفه تحليلي از دانشــــــــگاه

انگلستان و دكـــتر اميــر احسان كرباسي زاده با مدرك دكتـــــــــري در رشته فلسفه علم از دانـــــــــشگاه university of warwick

انگلستان جذب گروه شدند . Bristol

1393/10/29 تاریخ به روزرسانی:
22877 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal